Економічний механізм ділової організації

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Сенишин О. С.ЕКМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Результати навчання:

  • знати питання щодо: суті підприємства, взаємозв’язку його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства; специфіки управління різновидами підприємств та їх об’єднань; психологічних аспектів управлінської діяльності; ефективності управління підприємством; управління ризикозахищеністю підприємства, ознак та причин виникнення кризових ситуацій та ризику; стратегій розвитку організації та критеріїв їх вибору; напрямків організаційного розвитку підприємства.
  • вміти: створити та зареєструвати підприємство різної організаційно-правової форми; скласти статут, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції; розподілити працю, організацію робочого місця, аналізувати процес роботи; застосувати навики ефективного ділового спілкування з урахуванням психологічних особливостей партнерів; використовувати розпорядчу діяльність, делегування та інструктування; оцінити виконання завдань; самовдосконалюватися відповідно до вимог, які висуваються до сучасного менеджера; організувати основні види управлінської діяльності; оцінити фактори ризику та антикризового управління; здійснити аналіз ефективності управління тощо.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Організація як система та об’єкт управління. Ознаки і властивості організацій як системи. Організаційні відносини і зв’язки. Організація процесу управління, її принципи. Класифікація організацій: штучні, соціальні, відкриті та ін. Компоненти системи: керуюча підсистема (суб’єкт управління), керована підсистема (об’єкт управління); входи в систему і виходи з неї. Основні закони організацій: синергії, єдності аналізу і синтезу, пропорційності і композиції, організованості-інформованості, онтогенезу, самозбереження.

Рішення про заснування власної справи і чинники, що його формують. Види підприємницької діяльності у сфері: виробництва, послуг, ідей, комерційної, зовнішньоекономічної діяльності. Етапи юридичного оформлення: початковий і реєстрація організації у відповідних державних установах. Підготовчі роботи по створенню підприємства. Етапи заснування діяльності підприємства. Основні і додаткові засновницькі документи. Статут як узагальнюючий документ створення і регламентування діяльності підприємства. Обов’язкові ознаки статуту, особливості формування основних його розділів. Особливі вимоги до статуту. Суть, призначення та основні розділи засновницького договору про створення підприємства.

Маркетинг як специфічна функція управління. Функціональна організація маркетингової діяльності. Товарно-функціональна структура управління маркетингом. Матричні структури управління маркетингом. Суть, мета, функції і механізм фінансового менеджменту. Принципи фінансового менеджменту, його суб’єкти та об’єкти, та матеріальна основа. Формування фінансової стратегії підприємства. Суть політики розподілу продукції підприємства (організації), її аспекти. Стратегія розподілу. Планування діяльності в політиці розподілу продукції: етапи та чинники впливу. Канали розподілу: прямий, непрямий, змішаний.

Сутність підприємницького ризику. Проблема невизначеності, зокрема в економічних процесах. Господарський економічний ризик. Методи управління ризиком: зовнішні та внутрішні(лімітування, диверсифікація, створення резервів, здобуття додаткової інформації, хеджування, форвардні контракти, страхування господарських операцій та ін.). Поняття та види конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність товару, фірми, галузі, економіки, регіону та країни. Взаємозв’язок між цими поняттями. Чинники, впливаючі на конкурентоспроможність країни, підприємства, товару. Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції. Параметри оцінки. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції. Споживчі властивості продуктів в т. ч. непродовольчих. Змішаний методо оцінки конкурентоспроможності.

Теоретичні основи ефективного розвитку господарських систем у ринкових умовах. Критерії ефективності соціальних систем. Завдання підвищення ефективності. Система показників оцінки економічної ефективності менеджменту.

Рекомендована література

  1. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: навч. посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.
  2. Федулова Л.І. Менеджмент організацій : підручник / Л.І. Федулова. – Київ : Либідь, 2012. – 476 с.
  3. Писаревський І.М. Менеджмент організацій : навч. посібник / І.М. Писаревський, Л.А. Нохріна, О.В. Познякова. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 133 с.
  4. Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій : навч. посібник / Л.Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с.