Інформаційні системи і технології в економіці (6.030501 “Економічна теорія”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Завада О. П.ЕКЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ЕКЕ-41сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

 • Мета: надання фундаментальних знань з теорії економічної інформації та практичних навичок з опрацювання економічної інформації з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • Предмет: Технології побудови мікро- та макроекономічних моделей засобами сучасних програмних пакетів. Інформаційні технології виконання статистичних процедур аналізу макроекономічних показників. Сучасні інформаційні технології роботи з базами даних та комп’ютерними мережами. Візуалізація економічної інформації.
 • Основні завдання вивчення дисципліни: формування науково обґрунтованих поглядів на сучасні комп’ютерні технології аналізу даних, вироблення практичних навиків з використання сучасних інформаційних процедур, уміння самостійно реалізовувати економіко-математичні моделі.

Рекомендована література

 1. Пономаренко В. С. та ін. Інформаційні системи в економіці: навчальний посібник. / В. С. Пономаренко,  Золотарьова І. О., Бутова Р. К. – Х.: ХНЕУ, 2011. – 179 с. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/IS_in_econom.pdf.
 2. Анісімов А. В. Інформаційні системи та бази даних: навчальний посібник / А. В. Анісімов, П. П. Кулябко. – К.: Вид-во Київського національного університету ім. Шевченка. – 2017. – 110 с. – Режим доступу: http://www.cyb.univ.kiev.ua/library/books/DBMS_gen2.pdf.
 3. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу. / В. І. Приймак. – К.: ЦУЛ, 2009. – 296 с.
 4. Завада О. П., Прийма С. С. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій / О. П. Завада, С. С. Прийма. – Л.: Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 64 с.
 5. Завада О. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи і технології в економіці” для студентів спеціальності “Економічна теорія” / О. П. Завада. – Л.: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 24 с.
 6. Завада О. П. Технологія побудови часових рядів в економіці на основі статистичних спостережень // Вісник ЛНУ. Сер. екон., 2014. – Вип. 51. – С. 124-129.
 7. Офіційний сайт StatSoft.
 8. www.datamining.com.