Історія економіки та економічної думки (ЕКЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Кудин С. І.ЕКе-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКе-21сдоцент Кудин С. І.

Опис курсу

Метою курсу є вивчення господарської діяльності людства в історичному аспекті, починаючи від стародавніх часів до сьогодення; узагальнення закономірностей світового економічного розвитку; з’ясування специфіки цього процесу в окремих країнах у різні епохи. А також поєднати набуті знання з історичним процесом виникнення та розвитку системи економічних поглядів та ідей.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати у студентів сучасну економічне мислення, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів, навичок дослідження еволюції господарських систем та функціонування ринкових систем країн європейської цивілізації у нерозривному зв’язку з еволюцією економічного мислення

Рекомендована література

  1. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, – с. 564-641.
  2. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник /За ред Б.Д. Лановика К.:Вікар, 2006. – 495 с.
  3. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія: Навч. посібн. – К.: Знання-Прес, 2004. – 499 с.

Злупко С.М. Історія економічної теорії підручник. – К.: Знання, 2005 .– 719 с.

  1. Історія економічних учень: Підручник. Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Гражевська Н.І. та ін. / За ред. Проф.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.
  2. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 284 с.