Технології проектування та адміністрування баз даних (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Твердохліб І. П.ЕКІМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКІМ-61сдоцент Твердохліб І. П.

Опис курсу

Метою дисципліни є підготовка фахівців, які б володіли теоретичними та практичними навичками використання сучасних технологій баз даних для автоматизації опрацювання на ПЕОМ складноструктурованої і взаємопов’язаної інформації щодо діяльності організаційних структур.

Предмет дисципліни – методологія проектування і управління базами даних, що містять складноструктуровану взаємопов’язану інформацію щодо діяльності організаційної структури, у середовищі промислових СКБД.

Завданням дисципліни є забезпечення:

 • засвоєння студентами базових можливостей сучасних технологій БД;
 • отримання практичних навичок розробки структури БД і наповнення її інформацією;
 • формування навичок спілкування з системами керування базами даних та аналізу інформації, що зберігається у БД, за допомо­гою поширених СКБД;
 • ознайомлення з проблематикою адміністрування баз даних;
 • осмислення перспектив розвитку технології баз даних.

Рекомендована література

 1. Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних: Навч. посіб. / Н.В. Ситник – К.: КНЕУ, 2004. – 348 с.
 2. Пасічник В.В. Організація баз даних та знань. / В.В. Пасічник, В.А. Резніченко – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 384 с.
 3. Твердохліб І.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисцип­ліни «Проектування баз і сховищ даних» для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”. Тема “Розподілені бази даних”: Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. / І.П. Твердохліб – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2012. – 172 с.
 4. Твердохліб І.П. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів спеці­альності “Економічна кібернетика” до підсумкового тес­тування знань з дисципліни “Проектування баз і сховищ даних”. / І.П. Твердохліб – Львів: ЛНУ імені Івана Фран­ка, 2007. – 100 с.
 5. Кирстен В. СУБД Caché: объектно-ориентированная разработка приложений. Учебный курс. / В. Кирстен, М. Ирингер, Б. Рëрих, П. Шульте. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.
 6. Станек Уильям Р. Microsoft SQL Server 2005. Справочник администратора / Пер с англ. / У.Р. Станек – М.: Издательство «Русская Редак­ция», 2006. – 544 с.
 7. MS SQL Server 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://technet.microsoft.com/ru
 8. Конолли Т. Базы данных: проектирование, реализация, сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. / Т. Конолли, К. Бегг, А. Страчан – М.: из­дательский дом “Вильямс”, 2000. – 1120 с.
 9. Инмон У. Методология экспертной оценки проектных решений для систем с ба­зами данных/Пер. с англ. С.Е.Писарева; Под. ред. О.М.Вейнерова; Предисл. А.А. Стогния. / У. Инмон, Л. Фридман – М.: Финансы и статистика, 1986. – 280 с.