Управління проектами інформатизації (122 «Комп’ютерні науки», спеціалізація «Консолідована інформація»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Голубник О. Р.ЕКІМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКІМ-51сдоцент Голубник О. Р.

Опис курсу

 • Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» є формування у студентів фундаментальних знань з методології управління проектами, набуття практичних навичок розробки і впровадження інформаційних систем, оволодіння відповідним інструментарієм для ефективного управління проектами інформатизації, а також автоматизації процесу управління ними.
 • Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» є процеси управління проектами у сфері інформатизації економіки.
 • Завданнями вивчення дисципліни є засвоєння основних теоретичних, методичних та організаційних основ проектного менеджменту; оволодіння методами управління проектами на всіх етапах життєвого циклу проекту; освоєння сучасних методологій розробки програмного забезпечення; вироблення вміння застосовувати інструменти методології управління проектами в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки; отримання практичних навичок організації, планування, контролю та регулювання процесів управління ІТ-проектами; ознайомлення з можливостями найпоширеніших в Україні програмних засобів управління проектами та їх практичним застосуванням; набуття практичних навичок створення інформаційної системи управління проектами у середовищі MS Project; застосування набутих знань з управління проектами для проведення реінжинірингу бізнес-процесів під час впровадження проектів інформатизації будь-яких об’єктів.

Рекомендована література

 1. Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібник / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.
 2. Козик В. В. Практикум з управління проектами: навч. посібник / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180. с.
 3. Логачова Л. М. Управління проектами: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 208 с.
 4. Пан Л. В. Управління проектами: Навч.-метод. забезп. Курсу: Для студ. напряму підготов. 0501: «Економіка та підприємництво» / Л. В. Пан – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 139 с.
 5. Ляшенко О. М. Управління проектами інформатизації економічних систем [Електронний ресурс] : опорний консп. лекц. / О. М. Ляшенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 33 с.
 6. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В.Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: КРОК, 2014. – 673 с.
 7. Cohn M. Agile Estimating and Planning / Mike Cohn. – Robert C. Martin Series, Prentice Hall, 2005. – 368 p.
 8. Schwaber K. Agile Project Management with Scrum / Ken Schwaber. – Microsoft Professional Book Series, 2004. – 192 р.