Гнатюк Наталія Іванівна

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Монографії
1. Економіка України: десять років реформ. [З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, Н.І.Гнатюк та ін.]; За ред.. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ імені Івана франка, 2001. – 496с.
2. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / [З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, Н.І.Гнатюк та ін.]; За ред З.Ватаманюка. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2005. – 648с.

Підручники та навчальні посібники
1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник: у 2-х кн. / За ред. С. М. Панчишина та П. І. Островерха. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 4-те вид., випр. і доп. – Тема 7. Світова економіка. – К. : Знання, 2006. – 723с.
2. Вступ до економічної теорії. Підручник. Видання третє, доповнене / [З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, Н.І.Гнатюк та ін.]; За ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий світ – 2000 “, 2006. – 504с.
3. Вступ до економічної теорії. Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, О.З. Ватаманюк, Н.І.Гнатюк, С.І.Кудин]; За ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2007. – 192с.
4. Вступ до економічної теорії. Підручник. Видання третє, доповнене / [З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, Н.І.Гнатюк та ін.]; За ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий світ – 2000 “, 2007. – 504с.
5. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник / [З.Ватаманюк, О.Ватаманюк, Н.Гнатюк та ін.]; За ред. З.Г.Ватаманюка та О.З.Ватаманюка. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2008. – 540с.
6. Економіка для учнів 10 класу загальноосвітніх шкіл / [С.М.Панчишин, П.І.Островерх, Н.І.Гнатюк та ін.]; За ред. С.М.Панчишина: Навч.посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2008. – 460с.
7. Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник / За ред. О. Ватаманюка. – Львів:”Інтелект-Захід”, 2010. – 374с.
8. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник / [З.Ватаманюк, О.Ватаманюк, Н.Гнатюк та ін.]; За ред. О.З.Ватаманюка. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2011. – 656с.
9. Економічна теорія: навч. посібник / [Є.Й.Майовець, С.І.Кудин, Н.І.Гнатюк та ін.]; За ред. Є.Й Майовця . – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 400с.
10.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2-х кн. / За ред. С. М. Панчишина та П. І. Островерха. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – друге вид., виправлене і доповнене. Тема 7. Світова економіка. – К. : Знання, 2013. – 620 с.

Статті у фахових та інших наукових виданнях

1. Н.Гнатюк. Спільне підприємництво як вид міжнародної співпраці та форма залучення і використання іноземного капіталу / Національна економіка: проблеми становлення, перспективи // Вісник Львівського університету. – Сер. екон. – 1997. – Львів, 1997. – Вип.27. – С.27-48.
2. Н.Гнатюк. Спільне підприємництво в умовах перехідної економіки / Теорія і практика підприємництва: проблеми вивчення та економічної просвіти в Україні. Матеріали міжнародного літнього економічного семестру “ІНТЕРЕКО”. – Львів, 1997. – С.16-18.
3. Н.Гнатюк. Інвестиційне середовище в Україні / Економка України: сучасні проблеми та перспективи розвитку. Наук. зб. – Львів, 1997. – С.53-55.
4. Н.Гнатюк. Іноземні інвестиції: втрата економічного суверенітету чи економічне оздоровлення країни / Економка України: сучасні проблеми та перспективи розвитку. Наук. зб. – Львів, 1997. – С.90-92.
5. Н.Гнатюк. Стратегічне партнерство України в умовах перехідної економіки / Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Львів, 1997. – Вип.2. – С.61-63.
6. Н.Гнатюк. Економіка України на шляху інтеграції до світового економічного простору кономіка / України: минуле, сучасне, майбутнє. Зб. доп. та повід. VІІІ наук. сесії Екон. Комісії НТШ, 1997. – С.33-36.
7. Н.Гнатюк. Інвестиційне середовище в Україні / Економіка та екологія. Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – Львів, 1997. – С.33-36.
8. Н.Гнатюк. Інвестиційні аспекти розвитку спільного підприємництва в Україні // Фінанси України. – 1998. – №5. – С.16-22.
9. Н.Гнатюк. Стан та перспективи розвитку спільного підприємництва в Україні / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва. Щорічник наук.праць. – Львів, 1998. – Вип.7. – С.266-269.
10. Н.Гнатюк. Умови розвитку спільного підприємництва в Україні / Формування ринкової економки в Україні. Актуальні проблеми економіки перехідного періоду. Наук.зб. – Львів, 1999. – Вип.4.
11. Н.Гнатюк. Становлення спільного підприємництва в Україні / Формування ринкової економіки в Україні. Перехідна економіка: проблеми теорії і практики. Наук.зб. – Львів, 1999. – Ваип.5. – С.219-224.
12. Н.Гнатюк. Передумови утворення спільних підприємств у сучасній економіці / Формування ринкової економки в Україні. Трансформація економічної системи в Україні. Наук.зб. – Львів, 2000. – Вип.6. – С.201-205.
13. Н.Гнатюк. Теоретичні основи дослідження спільного підприємництва // Вісник Львівського університету. – Сер. екон. – 2000. – Львів, 2000. – Вип.30.
14. Н.Гнатюк. Зовнішньоекономічна стратегія України в умовах переходу до ринкової економіки / Формування ринкової економки в Україні. Актуальні проблеми економічної теорії. Наук.зб. – Львів, 2002. – Вип.9. – С. 44-47.
15. З.Ватаманюк, Н.Гнатюк. Спільне підприємництво як форма залучення іноземних інвестицій в економіку України / Формування ринкової економки в Україні. Наук.зб. – Львів, 2002. – Спецвип.11. – С.438-443.
16. Н.Гнатюк. Особливості прямого іноземного інвестування в Україні // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія екон. Вип. 32. – Львів, 2003. – С.635-640.
17. Н.Гнатюк. Основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України в умовах перехідної економіки / Міжнародна науково-практична конференція “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи” – Львів, 2003. – C.53-54.
18. Н.Гнатюк. Передумови інтеграції України у світогосподарську систему // Вісник Львівського університету. Серія економ. – Вип. 35. – 2006р.
19. Н.Гнатюк, Н.Липко. Передумови, наслідки та перспективи подолання світової економічної кризи // Вісник Львівського університету. Сер. екон. – Вип 41.- Львів, 2009.- С.127-134.
20. Н.Гнатюк, Л.Соляк. Моделі соціального захисту зарубіжних країн та України // Вісник Львівського університету. Сер. екон. – Вип . 43.- Львів, 2010.
21. Н.Гнатюк, О.Баліцька. Макроекономічний аналіз іноземного інвестування в економіці України // Вісник Львівського університету. Сер. економічна. – Вип. 45.- Львів, 2011.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент
У 1995 році закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені І.Франка за спеціальністю економіка підприємства. Упродовж 1995-1998 років навчалася в аспірантурі при кафедрі економічної теорії (денна форма навчання). З вересня 1998 року працювала асистентом кафедри економічної теорії. У лютому 1999 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Спільне підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України” (науковий керівник проф.З.Ватаманюк). Упродовж 2000-2013 років працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії, а відтак доцента кафедри економічної теорії та маркетингу. У 2002 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії. З 2014 року працюю на посаді доцента кафедри маркетингу.
Коло наукових інтересів: міжнародна торгівля, світова економіка, методологія викладання маркетингу, конкурентоспроможність як окремих підприємств, так і національних економік загалом.
Навчальні курси: економічна теорія, макроекономіка, економіка зарубіжних країн, теорії міжнародної торгівлі, методологія економічних дисциплін, маркетинг.
Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Розклад