Формування ринкової економіки в Україні

 

2008. Випуск 18

 

Зміст

В. Антонів

Моделювання формування місії та системи цілей інноваційного підприємства..........

3

Л. Білий, С. Копитко

Аналіз бази даних інформаційних загроз методами технології DATA MINING...........

13

М. Баранкевич, І. Романич

Методика побудови множини реальних маршрутів для задачі забезпечення невзаємозамінних багатопродуктових потреб споживачів спеціалізованими транспортними засобами (ЗНБПС)...................................................................................

20

О. Белз, А. Мартинишин

Моделювання оптимальної дивідендної політики акціонерного товариства................

29

М.Вдовин

Задача вибору ефективних рішень з метою збільшення рівня ВВП...............................

34

В. Вовк

Моделювання кібернетичних систем................................................................................

40

В. Вовк, Л. Зомчак

Динамічна модель прийняття рішень на фінансовому ринку..........................................

45

Р. Вовк, С. Прийма

Використання нечітких чисел для обчислення фінансового ризику..............................

50

О. Голубник

Прогнозування чисельності населення регіонів України з врахуванням

міжрегіональної міграції...................................................................................................

57

М. Дацко, Г. Семенів

Аналіз моделей життєвого циклу проектів галузі інформаційних технологій..............

63

Я. Задвірний, А. Орловська

Використання можливостей електронної комерції у процесі ведення бізнесу..............

70

ЛЗахаревич, Г. Петрик, І. Твердохліб

Оцінка регіональних тенденцій попиту на оренду приміщень

муніципальної власності...................................................................................................

76

М. Іванов, І. Рекун

Модель оптимізації витрат бюджету вищого навчального закладу в ринкових умовах.

83

Л. Зомчак, Т. Лагоцький

Імітаційна модель цінової динаміки фінансових активів................................................

87

Н. Камінська

Особливості підходів до управління адаптацією економіко-соціальних систем..........

93

М. Карбовник

Розподіл ресурсів за проектами інвестиційного портфеля..............................................

100

В. Каркавчук

Моделювання рівня рентабельності підприємства..........................................................

103

Н. Ковалевич

Економетричне моделювання трансформації ринку праці України...............................

107

П. Комазов

Моделювання системи управління фінансовими потоками економічних об’єктів.......

114

Н. Купрій

Економіко-математична модель прогнозування станів

фондового ринку за умов невизначеності........................................................................

121

Г. Левицька

Антикризове фінансове управління у підприємництві....................................................

125

В. Луцак

Оптимізація напрямів розвитку готельного господарства регіону.................................

130

Б. Мельник

Спрощення оптимізаційної задачі під час побудови нелінійних дискретних

математичних моделей......................................................................................................

134

М. Негрей, Н. Боднар

Еколого-економічні аспекти стійкого розвитку України................................................

138

А. Панчишин

Аналіз інтегрального показника конкурентоздатності підприємств з

допомогою кластерного аналізу.......................................................................................

143

І. Паславська

Модель оптимізації прийняття фінансово-інвестиційних рішень..................................

151

І. Плугатор

Розподіл капіталовкладень на підприємствах у випадку сталого темпу введення

у виробництво нових асортиментів виробів.....................................................................

157

Р. Плугатор

Математичне моделювання конкуренції і збуту продукції на ринку..............................

160

О.Покатаєва

Ліцензування підприємницької діяльності: напрями реформи.......................................

166

В. Савчук

Модель оптимального розподілу капіталовкладень для розвитку

промислових підприємств................................................................................................

172

Л. Сергєєва, О. Лобань

Моделювання ціноутворення в енергетичній галузі........................................................

178

І. Твердохліб, О. Коцьо

Спосіб формалізації проблеми оцінювання споживання домогосподарств

у регіоні за умов невизначеності інформації.....................................................................

185

І. Ткач

Моделювання процесу формування ціни на інформаційний продукт............................

194

В.Ткач, С.Рамазанов

Модель оцінювання якості освіти на рівні «викладач-студент».....................................

200

М. Черкес

Статистичне управління процесами інформаційно-технологічних підприємств.........

205

О.Черняк

Є.Є.Слуцький – фундатор української школи економіко-математичного моделювання.....................................................................................................................

214

І. Шиш

Передумови і проблеми розвитку малого бізнесу в Україні............................................

223

Д. Ящук

Застосування бінарних дерев рішень для побудови моделей прогнозування стану платоспроможності українських підприємств.................................................................

228

Т. Винник

Екстенціональність нечіткої логіки як методу оцінки ефективності

реструктуризації підприємств...........................................................................................

234

З. Артим-Дрогомирецька

Моделювання рейтингової оцінки фінансового стану підприємств...............................

238