Формування ринкової економіки в Україні

2009. Випуск 19

 

Зміст

Алєксеєв І., Червінська О. Планування інформаційного забезпечення податкових потоків підприємств

 

3

Ватаманюк О. Україна, хроніки кризи (зима 2008–2009 років)

7

Вожжов А., Лунякова Н. Учет влияния депозитных рисков в процессах трансформации банковских ресурсов


16

Єлейко В., Борух О. Прогнозування банківського кредитування на регіональному рівні

27

Єлейко В., Халос Р. Економетричне прогнозування виробництва основних видів продукції легкої промисловості


32

Іванов Ю. Функції податків та податкове регулювання

36

Карлін М. Суть, структура, функції суспільних фінансів та їхнє місце в фінансовій системі України

44

Ковалюк О. Кризові явища в економіці України: зовнішні та внутрішні чинники

50

Корнєєв В. Пороги і можливості фінансової стабілізації

57

Крупка М., Дорош В. Проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації.

62

Лукань Л., Цегелик Г. Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку малого підприємництва в регіонах України .


73

Лютий І., Савич Л. Суперечності планування видаткової частини Державного бюджету України

81

Майовець Є., Флюд Х. Розвиток фінансових ринків як передумова економічного зростання в Україні

88

Майовець Є. Особливості фінансового забезпечення фермерських господарств в умовах кризи

92

Нікіфоров П., Швець Н. Визначення проблемних банків у сучасній практиці банківського нагляду

96

Пасічник Ю. Активізація виробничого потенціалу підприємств в умовах фінансових кризових явищ

103

Приймак В. Математичні моделі визначення оптимальної ставки оподаткування

112

Стефанишин О. Молодіжне інноваційне підприємництво і фінансові стимули його розвитку в Україні

118

Юринець В. Вплив валютної політики і рівня інфляції на суб’єкти підприємництва .

124

Андрусяк О. Фінансові ресурси підприємств – основа формування фінансової бази регіону

130

Андрущак Є., Пайтра Н. Реалізація банками ІРО як метод збільшення основного капіталу

135

Аржевітін С. Підходи до визначення сутності грошей

140

Барилюк І. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банківських установ


147

Бублик Є. Напрями та інстументарій забезпечення стійкості ринку іпотечного кредитування

154

Вишивана Б. Класифікація карткових платіжних інструментів .

158

Геник О. Особливості інноваційної стратегії організації вітчизняних підприємств

165

Глущенко О., Підхомний О. Прогнозування як чинник підвищення ефективності регуляторної політики стримування нелегального підприємництва в Україні


170

Гнатківський Б. Функціонування системи іпотечного кредитування в Україні

179

Горинь М. Особливості застосування концепції підміни акціонерного капіталу: на момент надання позики компанія не покриває боргів


188

Грін О., Кміть В. Роль “фіктивних підприємців” у функціонуванні організаційно-економічного механізму оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні


195

Демчишак Н. Теоретико-методологічні підходи до визначення економічного змісту фінансового потенціалу .


200

Добош Н. Оцінка фінансової стійкості страховика

207

Дропа Я., Чабан І. Податкове навантаження та його вплив на економіку України

213

Єзгор Л. Планування – основний елемент фінансового менеджменту підприємства в Україні

219

Жмурко Н. Визначальні фактори утворення валютного курсу держави як головного елементу реалізації її валютно-курсової політики


224

Жовтанецький Н. Критерії диференціації інвестиційних та спекулятивних операцій на фінансових ринках .


231

Замасло О. Податковий механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні .

235

Захарчин Г. Механізм формування організаційної культури на підприємстві

241

Зеленко Н. Соціальне страхування в системі соціального захисту населення України .

249

Ільїна К. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку підприємства

256

Касприк А. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом в Україні

262

Качур Р. Особливості стимулювання інвестиційних процесів у вітчизняній економіці

270

Кікена Т. Вплив окремих елементів кредитного механізму на розгортання фінансово-економічної кризи в Україні .


275

Кічурчак М. Вплив грошової системи на процес виробництва суспільних товарів в Україні .

280

Князь С., Андріанов Ю., Зінкевич Д. Сутність креативного менеджменту і результатив­ність креативних рішень у сфері інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств .

 

290

Коваленко В., Мельник М. Зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності

300

Коваленко О. Інфляція в Україні: особливості та вплив на фінансову систему .

308

Ковалюк А. Аналіз регресійної моделі впливу довготермінових і проблемних кредитів на сукупні кредити в Україні


316

Кончаківський І., Петлін І., Попик А. Економіка туристичної галузі на Львівщині: стан та перспективи розвитку .


321

Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування підприємства

330

Крупка І. Порівняльний аналіз основних інструментів зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації


335

Кульчицький М., Ванькович Д., Заплатинський М. Вдосконалення бюджетної політики України в умовах застосування програмно-цільового методу адміністрування державних видатків .


352

Лисяк Л. Концептуальні засади бюджетної політики у сфері державних видатків

358

Лобозинська С. Функції державного регулювання банківської системи

365

Максимець Ю. Удосконалення фінансових аспектів механізму мотивації і стимулювання праці в економіці України


369

Марич О. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств з іноземними інвестиціями

373

Мрочко М., Тихан Ю. Причини втрати та шляхи відновлення довіри до банківської системи України

379

Остафіль О., Рубаха М. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника як інструмент управління кредитним ризиком банку


387

Палінська І. Оцінка залучених іноземних інвестицій у вітчизняну економіку . .

397

Парфенюк Є. Шляхи прискорення інвестування вітчизняної економіки

402

Петровська Т. Світовий досвід реструктуризації вугільної галузі

408

Приймак І. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища


413

Реверчук О. Банківський сектор та його структура в Україні

420

Сенишин О. Прогнозування обсягів виробництва продукції корпоративних кондитерських підприємств із використанням методики трендового аналізу .


425

Скаско О. Удосконалення механізмів обліку кредитних операцій банку

430

Смаковська Ю. Критерії експертної оцінки бізнес-плану підприємницького проекту .

434

Струк Н. Аналіз релевантності інформаційних потоків у діловому партнерстві підприємств на ринках капіталу


439

Сукач О. Методика визначення фінансової забезпеченості регіону

449

Тесля С. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України


454

Ткаченко Т. Порівняльний аналіз податкового навантаження в економіці України та країнах з розвинутою ринковою економікою


460

Турко Р. Особливості аналізу достатності капіталу банківської установи

465

Фалюта А. Удосконалення системи управління ліквідністю банків в Україні .

471

Харпола Х. Боротьба органів податкової служби з тіньовою сферою економіки України

477

Холод Н. Фінансові інструменти державного регулювання доходів населення

483

Цікановська Н. Роль пенсійної реформи у формуванні заощаджень домогосподарств

489

Цогт-Очир Цогзолмаа. Модель оптимальної партії постачання різних товарів за умови постійних витрат

496

Чопко Н. Діагностика стану фінансового забезпечення розвитку підприємства

503

Шевченко С. Попит на гроші в умовах світової кризи

507

Яструбецька Л. Проблеми та перспективи удосконалення системи податкового обліку в Україні

511

Яцковець А. Аналіз методів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за допомогою електронної комерції


517

Владичин У. Достатність регулятивного капіталу у вітчизняному та іноземному банківництві України

523

Петик М. Україна в сучасних глобалізаційних процесах .

530