чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафедра аналітичної економії і міжнародної економіки

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 107
Телефон: 2394063
Електронна пошта:

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

"Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки створена на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана-Франка у 2006 р. згідно з наказом ректора Львівського національного університету ім. Івана Франка № 4439 від 9 листопада 2006 р. шляхом поділу кафедри економічної теорії. Одним із основних завдань кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки, проведення наукових досліджень ефективності функціонування відкритих господарських систем та їх взаємодії у межах світового господарства.

На постійній основі на кафедрі аналітичної економії працюють проф. Панчишин С. М., проф. Островерх П. І., доц. Михайлишин Р. В., доц. Буняк В. Б., доц.Стасишин А. В., доц. Шегинський І. М, доц. Грабинська І. В., доц. Крупка І.М., доц. Михайляк Г. В., доц. Павлик Х.Б., доц. Щерба Г.І., к.е.н. Гнатишин М.А., ас. Сахарська О. А., ас. Косарчин М. В.

Переважна більшість викладачів мають науковий ступінь кандидата економічних наук та стаж науково-педагогічної роботи, викладають дисципліни фахового напрямку, зокрема: „Політична економія (вступ до економічної теорії)”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, „Історія економіки та економічної думки”, „Міжнародна економіка”, „Економіка зарубіжних країн”, „Міжнародний маркетинг”, „Міжнародні фінанси”, ""Міжнародна економічна діяльність України»"", ""Макроекономіка-2"", ""Міжнародні стратегії економічного розвитку"", ""Міжнародний фінансовий менеджмент"", , ""Міжнародний економічний аналіз"", ""Валютні операції"", «Міжнародна інвестиційна діяльність» та ін.

На високому рівні проводиться методична робота, усі дисципліни мають належне методичне забезпечення, яке постійно вдосконалюється. На кафедрі добре поставлена виховна робота, студенти залучаються до громадського життя факультету і університету."

Наукова робота

"В межах робочого часу викладачі кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки працюють над виконанням теми: “Відкрита господарська система України в умовах посилення нестабільності світової економіки”. Науковий керівник: Панчишин Степан Михайлович, доктор екон. наук, професор. № держреєстрації 0112U003755 Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2015 рр. Виконавці: 2 проф., 9 доцентів, к. е. н.; 1 асистент, к.е.н., 2 асистенти, без ступеня.

Усі викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, беруть участь у роботі наукових конференцій і семінарів, публікують результати своїх досліджень, залучають студентів до наукової роботи. Щорічно на міжнародних науково-практичних конференціях, які організовує економічний факультет, діє секція аналітичної економії та міжнародної економіки. На економічному факультеті видається науковий вісник, зареєстрований ВАК України як фаховий в галузі економічних наук, активними авторами якого є викладачі та аспіранти кафедри.

Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень:

 Формування еволюційної парадигми економічної науки в Україні

 Міжнародне переміщення факторів виробництва у відкритій господарській системі України

 Порівняльний аналіз коливань ділової активності у країнах Центрально-Східної Європи

 Проблеми досягнення зовнішньої рівноваги у відкритій господарській системі України

 Розподіл та перерозподіл доходів населення у перехідних економічних системах

 Порівняльний аналіз стратегій економічного зростання країн Центрально-Східної Європи

 Макроекономічні пропорції у відкритій господарській системі України

За останні роки викладачами кафедри аналітичної економії та міжнародної економії підготовлено і видано 2 монографії, 2 підручники, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України.

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Панчишин С. М.

Коло наукових інтересів Панчишин С. М. є доволі широким і охоплює проблеми макроекономічного аналізу світової економіки; вартісних відносин економічних суб’єктів в умовах ринкової трансформації економіки; дослідження розвитку і систематизації сучасної української економічної термінології; філософії, постулатів та інструментарію аналітичної економії; переклад англомовної економічної літератури.

С. М. Панчишиним створено цілісну концепцію еволюції товарної форми виробництва; обґрунтовано необхідність побудови теоретичної парадигми сучасних економічних систем на базі форми виробництва і виокремлено їх основні механізми; розвинуто концепцію макроекономічного регулювання та виявлено характер взаємозв’язків його основних підсистем; розвинуто концепцію вартісного і невартісного типів ціноутворення, а також вартісних суб’єктів; структуровано основні категорії та поняття політико-економічного аналізу; в процесі перекладу англомовної економічної літератури значно розширено українську наукову економічну термінологію та адаптовано її до умов і традицій світової науки.

С.М.Панчишин є головою спеціалізованої вченої ради, відповідальним редактором Вісника Львівського університету (серія економічна) та наукового збірника ,,Формування ринкової економіки в України”.

Степан Михайлович Панчишин здійснює наукове керівництво аспірантами, докторантами; підготував 11 кандидатів наук та 2 докторів наук. Є автором більше 10 підручників, посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, двох індивідуальних та п’яти колективних монографій;понад 100 наукових та науково-методичних праць. Значною популярністю серед студентства і старшокласників користуються його підручники та навчальні посібники - ,,Макроекономіка” (К.: Либідь, 2001, 2002, 2005. – 616с.), ,,Макроекономіка. Тести і задачі” (К.: Либідь, 2002. – 2016с.), ,,Аналітична економія: макроекономіка та мікроекономіка”, у 2-х кн. (За ред. С. Панчишин і П. Островерха. – К.: Знання, 2006. – 1160с.), ,,Економіка: навчальний посібник для 10-11 класів” (К.: Либідь, 1999, 2002, 2004. _ 384с.).

Степан Панчишин – науковий редактор та перекладач 11 відомих англомовних підручників з макроекономіки, мікроекономіки та теорії грошей і фінансів,

1) Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.- 544 с.

2) Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з.англ. - К.:Основи, 1998.- 676 с.

3) Федеральна резервна система США / Пер. з англ. О.Ватаманюка і С.Панчишина.- Львів: НТШ, 1996.- 160 с.

4) Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Наук. ред. перекладу. С.Панчишина,.- К.: Основи, 1999.- 963 с.

5) Бурда Майкл, Виплош Чарлз. Макроекономіка: Європейський контекст / Наук. ред. перекладу. С.Панчишина.- К.:Основи, 1998.- 682 с.

6) Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Макроекономіка / Наук. ред. перекладу. С.Панчишина.- Львів: Просвіта, 1997.-671 с.

7) Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Мікроекономіка / Наук. ред. перекладу. С.Панчишина.- Львів: Просвіта, 1999.-649 с.

8) Манків, Грегорі Н. Макроекономіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С.Пан¬чи¬шина. − К: Основи, 2000.-588 с.

Окрім цього, опубліковано низку підручників та навчальних посібників:

1) Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.- 2-е вид., доп.- Львів: Інтер¬еко, 1998.- 708 с.

2) Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Вата¬ма¬нюка та С.Панчишина.- 3-е вид., доп.- К.: Альтернативи, 2001.- 38 др.арк.

3) Економіка України: десять років реформ./ За ред.З.Ватаманюка та С.Пан¬чи¬ши¬на.- Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2001.- 496 с.

4) С.Панчишин. Макроекономіка. Тести і задачі. – К.: Либідь, 2002. – 216 с.

5) С.Панчишин. Макроекономіка. – Видання 3-є, стереотипне. – К.: Либідь, 2005. – 616 с.

6) Доходи та заощадження в перехідній економіці України / За ред. С.Панчишина та М.Савлука.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003.– 406 с.

7) П.Островерх. Мікроекономіка. Тести і задачі. Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 400 с.

8) Економіка для учнів 10-11 класу середніх загальноосвітніх шкіл/За ред. С.М. Панчишина: Навч. Посібник. – Львів: «Тріада плюс», 2009. – 460с.

9) Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. С.Панчишина, і П.Островерха. Книга 1. – К. : Знання, 2009. – 723 с.

10) Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. С.Панчишина, і П.Островерха. Книга 2. – К. : Знання, 2010. – 440с.

Під керівництвом професорів та доцентів на кафедрі працюють докторанти та аспіранти. Докторант кафедри, к.е.н, доцент Холод Н.М. у жовтні 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Розподіл та перерозподіл доходів населення у перехідних економічних системах».

За останні три роки аспірантами та пошукувачами кафедри захищено сім кандидатських дисертацій, зокрема:

Пирч М.І. Макроекономічний аналіз коливань ділової активнасті в перехідних економічних системах – наук. керівник доц. Грабинська І.В.

Гнилякевич І.З. Мікроекономічний аналіз регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні - наук. керівник доц. Грабинська І.В.

Дзямулич О.С. Політико-економічний аналіз розвитку банківського сектору в господарській системі України – наук. керівник проф. Островерх П.І.

На кафедрі функціонує науковий гурток студентів спеціальності «міжнародна економіка» під керівництвом доц. Крупки І.М. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів економічного факультету та підготовку студентів до участі у міжнародній науковій студентсько-аспірантській конференції ""Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів"" (Львів, 27-28.04.2012 р.)."