чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафeдра економіки України

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 310
Телефон: 2394028
Електронна пошта: kafedra-econ-ukrainy@ukr.net

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

ПАСПОРТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»
Анотація дисципліни "Економічний аналіз"
Анотація дисципліни "Методологія програмування та стратегічного планування національної економіки"
Анотація дисципліни "Державне програмування розвитку людського потенціалу національної економіки"
Анотація дисципліни „Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему”
Анотація дисципліни "Екологічна економіка"
Анотація дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Анотація дисципліни "Управління програмами розвитку економіки України"
Анотація дисципліни "Регіональні цільові програми"
Анотація дисципліни "Національна стратегія сталого розвитку"
Анотація дисципліни«Соціологічне забезпечення програмування у національній економіці»
Анотація дисципліни "Актуальні проблеми прикладної економіки економіки"

Про кафедру

Кафедра економіки України імені М. Туган-Барановського заснована у 1993 р. Діяльність кафедри спрямована на системне дослідження національної економіки, в тому числі з точки зору перспектив сталого економічного, соціального та екологічного розвитку. Педагогічна та наукова діяльність кафедри базується на міждисциплінарному підході, що поєднує досягнення української школи фізичної економії із сучасним просторово-економічним та еколого-економічним аналізом, теорією управління розвитком національної та регіональної економіки.

З 2011 року кафедра готує випускників-магістрів за спеціальністю «Прикладна економіка» з узагальненим об’єктом діяльності «Програмування і стратегічне планування національної економіки. Регіональні цільові програми». Серед курсів, що читаються викладачами кафедри – магістерські курси «Методологія програмування та стратегічного планування національної економіки», «Актуальні проблеми прикладної економіки», «Національна стратегія сталого розвитку України», «Екологічна економіка», «Регіональні цільові програми» та ін., а також фундаментальний курс основ економічної теорії для студентів усіх спеціальностей ЛНУ ім. І.Франка та ряд спеціалізованих дисциплін для студентів економічного факультету.

Протягом свого існування, кафедра підтримувала міжнародні зв’язки з Абердинським університетом, Великобританія; Карловим Університетом у Празі, Чехія; Темпльським університетом, США. Працівники кафедри вели викладацьку роботу у Люблінському католицькому університеті та Жешувському університеті інформаційних технологій та менеджменту, Польща.

Завідувач кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського, доктор економічних наук, професор Гринів Лідія Святославівна, є автором 3 підручників, посібників з Грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2-ох індивідуальних та 10 колективних монографій, 180 наукових та науково-методичних праць; здійснює наукове керівництво аспірантами, докторантами та здобувачами, підготувала 4 кандидати наук.

Л. С. Гринів є автором теорії збалансованого розвитку екологосоціогосподарських систем; фізико-економічної теорії природного капіталу; концепції екологічної пропозиції в просторовій економіці; теорії просторово-економічного аналізу природокористування. Вона є автором низки методик, зокрема методики визначення економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів та нормативів плати за їх використання, методики оцінки майна територіального рекреаційного комплексу, визначення функцій ноосферної моделі розвитку економіки.

Л. С. Гринів проходила наукове стажування на базі Університету Ватерлу, Канада, та Віденського економічного університету, Австрія; приймала участь у роботі дослідницької мережі CEESA під патронатом Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН; Міжнародного товариства промислової екології; а також є учасником Європейської наукової асоціації економістів-екологів та Українського наукового товариства імені С. Подолинського.

Методичні метеріали

Наукова робота

Кафедра економіки України здійснює наукові дослідження за такими напрямами:

 • теоретичне моделювання нових функцій екологічно збалансованої економіки, зокрема ноосферної (екологосоціальної) функції;
 • моделювання та методика неринкової оцінки вартості об’єктів природного довкілля;
 • екологічна макроекономіка та прогнозування еколого-економічних параметрів розвитку України;
 • фізико-економічна теорія природного капіталу;
 • теорія просторово-економічного аналізу природокористування та планування розвитку територіальних соціо-економіко-екологічних систем;
 • людський капітал та оптимізація його використання в національній економіці;
 • регіональні соціально-економічні та еколого-економічні програми;
 • державні та регіональні цільові програми;
 • управління природними ресурсами та екологічний менеджмент;
 • планування та управління курортно-рекреаційними територіями;
 • економіка та організація інноваційної діяльності;
 • програмування і стратегічне планування національної економіки.

Наукові дослідження, що здійснюються працівниками кафедри в межах фундаментальної теми передбачають розроблення теоретичних моделей та прикладних організаційно-інституційних і управлінсько-економічних механізмів сталого розвитку національної економіки. Викладачами кафедри підготовлено і подано до друку колективний монографічний посібник «Економіка України: національна стратегія розвитку» (25 д.а.).

За три останніх роки співробітники кафедри опублікували 10 монографій, 8 навчальних посібників, 186 статей, 56 тез доповідей на конференціях. Число наукових публікацій за 2009-2011 рр. становить понад 130 найменувань.

За останні три роки аспірантами та здобувачами кафедри захищено три кандидатських дисертації.

 • Квак М. В. Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України, 2009 р.
 • Злупко Л. А. Зайнятість в умовах формування інноваційної економіки України, 2010 р.
 • Пиц В. І. Відтворення людського потенціалу в умовах формування інноваційної економіки України, 2010 р.
 • Подані до захисту кандидатські дисертації асп. Сторожук А. М., Кундрик М. Т., Холода М. М.
 • Теми дисертацій аспірантів відповідають загальнокафедральній темі, яка виконується в межах робочого часу:
 • “Теоретико-прикладні засади сталого розвитку національної економіки в Україні” (Науковий керівник: Гринів Л. С., д. е. н., професор. Термін виконання: 01.01.2008 – 31.12.2011 рр.);
 • “Державне програмування сталого розвитку національної економіки України: теоретико-прикладні аспекти” (Науковий керівник: Гринів Л. С., д. е. н., професор. Розпочато роботу з 01.01.2012 р.).

Навчальна робота

З вересня 2011 року кафедра економіки України впровадила магістерську програму із спеціальності 8.18010024 „Прикладна економіка” з узагальненим об’єктом діяльності „Програмування і стратегічне планування національної економіки. Регіональні цільові програми”. Структуру і зміст магістерської програми згідно з рекомендованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Державним стандартом визначають нормативні і вибіркові навчальні дисципліни. Магістерська програма підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010024 „Прикладна економіка” і система названих навчальних дисциплін поставили перед кафедрою економіки України:

Мету:

 • - розкрити предмет, об’єкт і завдання прикладної економіки в умовах новітньої економіки України;
 • - визначити проблеми прикладної економіки і підходи до програмування економічних, соціальних та екологічних процесів національного господарства України та її регіонів;
 • - обґрунтувати факторні і результуючі показники коротко- і довгострокового планування економічних і соціальних процесів і засобів їх реалізації;
 • - з’ясувати проблеми стабільного і екологічно збалансованого розвитку української економіки, структурної перебудови фінансової системи і галузей економіки, вирівнювання рівнів економічного розвитку регіонів, інтеграції у світову економіку і розробити напрями їх реалізації.

Завдання:

 • - навчити студентів володіти знаннями обґрунтування економічних і соціальних, фінансових і інвестиційних проблем і заходів їх подолання;
 • - навчити навиків системного і стратегічного мислення щодо формування програмно-цільових заходів становлення стабільного і екологічно збалансованого розвитку національної економіки та її регіонів.

Отримати результат:

 • - уміння випускниками-магістрами використовувати понятійний апарат і обґрунтовувати сутність проблем розвитку національної економіки і її регіонів;
 • - уміння магістрами формувати статистичну аналітично-прогнозну базу, створювати комплексно-цільові програми розвитку національної економіки, її окремих секторів та регіонів;
 • - уміння магістрами планувати виконання обґрунтованих цільових програм, керувати заходами виконання планів розвитку економіки України загалом, галузей базових і соціальних виробництв і окремих регіонів.

Курси кафедри

На даний час кафедра забезпечує вивчення студентами таких професійно зорієнтованих навчальних економічних дисциплін: ,,Національна економіка”, „Регіональна економіка”, ,,Екологічна економіка”, ,,Основи економічної теорії”, ,,Основи підприємництва”, „Сучасні проблеми економіки”, „Економіка і організація виробництва”, „Економіка праці і соціально-трудові відносини”, „Історія економічної думки України”, „Психологія управління”, „Теорія економічних відносин в природокористуванні” та нормативні і вибіркові навчальні дисципліни на магістерській програмі спеціальності 8.18010024 „Прикладна економіка”.

У першому семестрі 2012-2013 н. р. студенти-магістранти слухають і освоюють:

Нормативні дисципліни:
 • „Регіональні цільові програми” (д.е.н., проф. Л. С. Гринів);
 • „Національна стратегія сталого розвитку України” (к.е.н., доц. Теребух М. І.);
 • „Методологія програмування та стратегічного планування національної економіки” (к.е.н., доц. М. В. Квак);
 • „Цивільний захист” (к.х.н, доц. Галаджун Я. В.). Вибіркові дисципліни:
 • „Актуальні проблеми прикладної економіки” (д.е.н., проф. О.В. Стефанишин);
 • „Екологічна економіка” (к.е.н., доц. М. В. Квак);
 • «Методологія наукових досліджень» (д.е.н., проф. Л. С. Гринів).

У другому семестрі 2012/13 н. р. згідно магістерської програми студенти-магістранти слухатимуть і освоюватимуть:

Нормативні дисципліни:
 • „Управління програмами розвитку економіки України” (к.е.н., доц. І. Б. Назаркевич);
 • „Економічний аналіз державних програм” (к.е.н., доц. М. В. Кічурчак).
 • „Інтелектуальна власність” (к.ю.н., ас. Шандра Р. С.);
 • „Вища школа і Болонський процес” (к.п.н., доц. Ковальчук Л. О.)
 • „Охорона праці в галузі” (к.х.н., доц. Тимошук С. В.)
Вибіркові дисципліни:
 • „Соціологічне забезпечення програмування в національній економіці” (к. ф. н., доц. І. О. Кулініч);
 • „Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему” (к. е. н., доц. О. В. Кривень).

Докторанти

 • Кічурчак Маріанна Василівна
 • Назаркевич Ігор Богданович

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

Регіональні цільові програми.

Метою курсу «Регіональні цільові програми» (РЦП) є формування у студентів знань про розроблення та реалізацію регіональних програм різного цільового призначення. Це питання набуває особливої уваги в сучасних умовах підвищення ролі державної регіональної політики та впровадження децентралізованої моделі управління національною економікою.

Методологія програмування та стратегічного планування національної економіки

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів базових знань методології програмування та стратегічного планування національної економіки, необхідних для розуміння сучасних проблем її розвитку та прийняття раціональних рішень у подальшій діяльності з метою їх науково обґрунтованого розв’язання.

Національна стратегія сталого розвитку України

Метою викладання дисципліни є формування базових знань з проблеми взаємодії людини і довкілля, необхідних для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності відповідно до принципів сталого розвитку.

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем сталого розвитку національної економіки і застосування ефективних механізмів їх розв’язання.

Управління програмами розвитку економіки України

Метою викладання дисципліни є формування базових знань з питань формування та реалізації програм соціально-економічного розвитку України та її регіонів.

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних аспектів програмування суспільних процесів і застосування ефективних механізмів для їх планування і прогнозування.

Економічний аналіз державних програм

Метою курсу є з'ясування базових положень, вивчення методології та набуття практичних навичок з проведення економічного аналізу державних програм. Основним завдання курсу є формування системи знань про механізми впровадження та оцінювання різних видів державних програм в умовах обмеженості бюджетних коштів і необхідності їх якнайраціональнішого використання.

Державне програмування розвитку людського потенціалу національної економіки

Вивчення курсу «Державне програмування розвитку людського потенціалу України» створить підґрунтя не лише для розуміння важливих проблем цільового програмування вітчизняної економіки, а й для набуття вміння вибирати ефективні шляхи їх формування.

Головною метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку людського потенціалу національної економіки, окремих галузей соціальної сфери, забезпечення концентрації наявних ресурсів для розв’язання найважливіших проблем.

Методологія і організація наукових досліджень

Мета даного навчального курсу полягає в ознайомленні слухачів магістратури з основними методами вирішення складних сучасних проблем прикладної економіки.

Завданнями курсу є оволодіння сучасними теоретичними концепціями проведення наукових досліджень та практичне їх застосування у своїй дослідницькій роботі.

Актуальні проблеми прикладної економіки

Мета:

 • - з’ясування проблем пізнання предмета прикладної економіки і проблем їх подолання;
 • - обґрунтування завдань подолання проблем прикладної економіки;
 • - визначення проблем програмування інституційного забезпечення розвитку економіки, суспільного добробуту, економічного зростання, інвестування, запобігання ризиків і фінансово-економічних криз;
 • - з’ясування проблем планування стабільного і збалансованого розвитку, структурної перебудови фінансів і економіки, вирівнювання економічного розвитку регіонів, інтеграції, економічного регулювання і національної безпеки.

Завдання:

 • - оволодіння знаннями обґрунтування економічних і соціальних, фінансово орієнтованих і інвестиційних проблем і заходів їх подолання;
 • - формування навиків системного і стратегічного мислення щодо формування програмно-планових заходів становлення стабільного і збалансованого розвитку національної економіки і її регіонів.

Екологічна економіка

Мета вивчення курсу:

 • - розуміти суть та принципи екологічно збалансованої економіки;
 • - знати еколого-економічні концепції, теорії та закони;
 • - вміти оцінювати та прогнозувати еколого-економічні явища, події та процеси;
 • - вивчити методи та економічні механізми, що спрямовані на запобігання руйнування природного довкілля;
 • - знати методику визначення норм екологічно збалансованого природокористування та інструменти екологічної політики, що необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • - вміти застосовувати здобуті знання при вирішенні практичних еколого-економічних проблем та мати навики складання програм природоохоронних заходів.

Маркетингові дослідження національної економіки

Мета викладання дисципліни: оволодіння вмінням реалізувати спеціальний економічний інструментарій маркетингових досліджень в управлінні товарною політикою на національних ринках на основі вивчення теоретичних засад та зарубіжного досвіду маркетингового управління.

Основні завдання вивчення дисципліни: оволодіти базовими поняттями, основними підходами, методами та інструментами маркетингових досліджень на національних ринках України; вивчення цільових сегментів національних ринків, найбільш ефективних каналів розподілу та методів просування товару, перспектив; визначення рівня попиту та мотивів споживачів, цінової еластичності попиту, найбільш привабливих постачальників, позицій по відношенню до конкурентів.

Соціальне забезпечення програмування в національній економіці

Мета курсу «Соціологічне забезпечення програмування в національній економіці» полягає в тому, щоб сформувати у студентів систему знань про використання соціології та її методичного забезпечення при розробці та реалізації програм національної економіки різного цільового значення.

Основними завданнями дисципліни є:

 • - з'ясувати місце і роль соціології та соціологічного забезпечення, зокрема, у системі програмування та прогнозування соціально-економічного та еколого-економічного розвитку;
 • - ознайомити студентів з методами соціологічного забезпечення програм у національній економіці;
 • - виробити у студентів практичні уміння та навички щодо проведення та аналізу даних емпіричних досліджень з подальшим їх використанням у цільових програмах;
 • - сприяти дослідницькій діяльності студентів, розвивати самостійність і відповідальність у них при розробці та реалізації цільових програм.

Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему

Метою курсу “Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему” є:

 • - ознайомлення із сучасними тенденціями світових інтеграційних процесів;
 • - з’ясування місця та ролі економіки України у світовій господарській системі, визначення її міжнародної конкурентоспроможності;
 • - визначення передумов, особливостей та пріоритетів інтеграції економіки України у світову господарську систему;
 • - дослідження напрямів інтеграційної стратегії України у світову господарську систему.