чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 102
Телефон: 2394490, 2394057
Електронна пошта:

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

Історія створення кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка розпочинається з 1964 р. Саме тоді на економічному факультеті Університету було сформовано кафедру фінансів, бухгалтерського обліку і статистики.

Враховуючи тенденції розвитку та потреби у висококваліфікованих фахівцях з фінансів для економіки України, починаючи з 1991 р. кафедра започаткувала підготовку студентів за спеціальностю “Фінанси і кредит” денної та заочної форми навчання.

Для забезпечення навчально-методичного і наукового рівня підготовки фахівців на підставі ухвали Вченої ради університету від 30.06.1993 р. наказом Ректора № 846 від 14.07.1993 р. в університеті створена нова профілююча кафедра для спеціальності “Фінанси і кредит”.

Шляхом поділу базової кафедри фінансів, бухгалтерського обліку і статистики було створено дві кафедри: 1) обліку і аудиту та 2) фінансів, кредиту і статистики, від якої у 1998 році було відокремлено і відкрито самостійну кафедру статистики. 12 червня 2003 р. кафедра фінансів і кредиту перейменована у кафедру фінансів, грошового обігу і кредиту. У зв'язку з упорядкуванням назв спеціальностей Кабінетом Міністрів України з 1998 р. кафедра здійснює підготовку магістрів зі спеціальності "Фінанси і кредит" та з 2004 р. - "Оподаткування".

Сьогодні на кафедрі працюють 28 науково-педагогічних працівників: 2 професори, 21 доцент, старший викладач та 4 асистенти. Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес не лише на економічному факультеті, а також на географічному, механіко-математичному, природничому коледжі університету.

Станом на 1.01.2011 р. кафедра має докторанта і 35 аспірантів, що працюють над актуальними фінансово-економічними проблемами формування ринкових відносин в Україні в умовах глобалізації.

Із започаткуванням ліцензованої підготовки фахівців з фінансів та оподаткування зусилля науково-педагогічних працівників спрямовані на розроблення і публікацію науковоі та навчально-педагогічної літератури. За час функціонування кафедри, починаючи з 1993 року, колективом кафедри підготовлено і опубліковано з грифом МОН України підручники "Гроші і кредит", "Банківські операції", "Страхування"; навчальні посібники "Фінанси в трансформаційній економіці України", "Страхування", "Податкова система", "Інвестування"; монографії "Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України", "Фінанси і підприємництво на межі тисячоліть", "Державне регулювання фондового ринку в Україні", "Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб'єктів господарювання в економіці України" та ін.

З 1999 р. на кафедрі функціонує аспірантура, з 2005 р. - докторантура, а з 2009 р.- спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Голова ради - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Львівського національного університету імені І. Франка М.І. Крупка, вчений секретар - доцент Плиса В.Й.