IV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”

01.07.2019 | 11:20
Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Кафедра інформаційних систем у менеджменті

 

 

Академія Сухопутних Військ імені генерала Тадеуша Костюшка у Вроцлаві
Факультет менеджменту

 

 

IV Міжнародна науково-практична конференція

 «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ»

17-18 жовтня 2019 року

 м. Львів, Україна

 

Запрошуємо викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, фахівців науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, банків і комерційних фірм

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Теорія і практика розбудови інформа­ційних економік
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні соціально-економічними проце­сами
 • Математичні методи та моделі в дослідженні економічних систем
 • Технології інтелектуального аналізу даних в економіці
 • Інтелектуальний капітал в інформаційному суспільстві
 • Теорія і практика інформаційної безпеки в Україні та світі

ВАЖЛИВІ ДАТИ:

 • до 27 вересня 2019 р. подача заявки та матеріалів доповіді;
 • до 2 жовтня 2019 р. інформування щодо прийняття публікації;
 • до 6 жовтня 2019 р. – перерахування відповідної до форми участі суми оргвнеску на рахунок, вказаний у повідомленні (Копію квитанції переслати оргкомітету).

Інформаційне повідомлення (укр.)

Інформаційне повідомлення (англ.)

Інформаційне повідомлення (пол.)

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Голова програмного комітету:

Мельник В.П.,  ректор Львівського національ­ного універ­ситету імені Івана Франка, д.ф.н., професор

 Співголови:

Михайлишин Р.В., декан економічного. факультету Львівсь­кого національного універ­ситету імені Івана Франка, к.е.н., доцент

Приймак В.І. завідувач кафедри інформа­ційних систем у менеджменті, д.е.н., професор

Ledzianowski Józef, декан факультету  менеджменту Академії сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюшка,  доктор

Члени програмного комітету:

В.М. Вовк – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики

Л.С. Гринів – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки України

М.П. Дивак – д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних технологій Тернопільського національного економічного університету

О.М. Ковалюк – д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту

М.І. Крупка – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів,  грошового обігу і кредиту

О.О. Кундицький – д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту

С.М. Лобозинська  – д.е.н., професор кафедри банківського і страхового бізнесу

Є.Й. Майовець – д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу

С.О. Матковський – к.е.н., проф., завідувач кафедри статистики

І.Р. Михасюк – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства

П.І. Островерх – к.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії

С.М. Панчишин – д.е.н., проф., завідувач кафедри завідувач кафедри аналітичної економії і міжнародної економіки

С.К. Реверчук – д.е.н., проф., завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу

Matti Viren – Professor of Economics, University of Turku  (Finland)

Libor Dostalek – Head of the Institute of Applied Informatics, Professor, University of South Bohemia, Faculty of Science (Czech Republic)

Krzysztof Rejman – Rector of the Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Prof. UG, dr hab.

Popławski Maciej General Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor

Balcerzyk Dorota General Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

С.С. Прийма  к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті (відповідальний секретар)
В.Б. Буняк   к.е.н., доц., заступник декана з наукової роботи
О.Р. Голубник  к.е.н., доц., заступник декана з навчальної роботи
О.Г. Белз  к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
О.П. Завада   к.ф.-м.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
Б.К. Мельник  к.т.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
І.П. Твердохліб   к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
С.Р. Троханяк – к.т.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
В.М. Штанько   к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті
М.П. Когут   ас., кафедри інформаційних систем у менеджменті
Н.В. Міщук  ас., кафедри інформаційних систем у менеджменті
Н.Б. Мельник –  ас., кафедри інформаційних систем у менеджменті
Balcerzyk Robert  – General Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor
Dymyt Małgorzata   General Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor
Flieger Marcin  – General Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

Приймак Василь Іванович – завідувач кафедри інформаційних систем у ме­неджменті, проф.

тел. (+38032)-239-40-26 (стаціонарний, кафедра)

тел. +38097-130-40-41

Прийма Світлана Степанівна, доцент кафедри інформаційних систем у менеджмен­ті (відповідальний секретар).

тел.  +38067-602-74-39

Електронна пошта оргкомітету: inf_probl@lnu.edu.ua

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

79008, Україна, м. Львів, проспект Свободи, 18, к. 100, економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.

 

Форми участі у конференції:

 • очна – виступ з доповіддю на конференції, публікація тез доповідей;
 • заочна – публікація тез доповідей.

 

Студенти беруть участь у конференції тільки у співавторстві з науковими керівниками

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Оргвнесок участі у конференції передбачає вартість одного примірника друко­ваних матеріалів конференції, конфе­ренц-портфель, сертифікат, кава-брейк, організаційні витрати.

Оргвнески для одної доповіді становлять:

 • для учасників з України, очна участь з публікацією тез – 250 грн.;
 • для учасників з України, заочна участь – 150 грн.;
 • для учасників з ЛНУ імені Івана Франка, очна участь – 130 грн.;
 • для закордонних учасників – 50 дол. США.

Програма та збірник матеріалів конференції будуть вручені учасникам під час реєстрації або доставлені поштою на вказані поштові адреси.

Реквізити для перерахунку оргвнеску будуть надані учасникам після прийняття доповіді програм­ним комітетом конференції.

 

ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

Бажаючим прийняти участь у роботі конференції потрібно відправити заявку на електронну пошту оргкомітету конферен­ції.

Файл заявки повинен містити таблиці:

 Заявка на участь у конференції

Назва статті
Автор(и)
Секція конференції
Очна/заочна участь
Кількість примірників матеріа­лів конференції (до вартості публікації включено лише один авторський примірник)

Інформація про кожного з авторів

Прізвище, ім’я,  по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Організація,  посада
Країна, місто
Поштова адреса або найближче відділення «Нової пошти» (для пересилання примір­ника матеріалів конференції)
Контактний телефон (мобільний)
E-mail

 

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

Матеріали доповіді учасники потрібно переслати  оргкомітету електронною поштою у форматі MS Word, файл назвати прізвище_тези. Матеріа­ли доповіді повинні відповідати таким вимогам:

 • обсяг тексту – 2-4 повні сторінки формату А5 (14,8см x 21см) разом з рисунками та літературою;
 • структурно матеріали мають містити назву доповіді, відомості про авторів, стислу анотацію англійською мовою, ключові слова, основний текст (рекомендується структурувати), список використа­ної літератури;
 • автори повинні дотримуватися правил оформлення тез, наведених у шаблоні (див. файл IS_konfer_template (укр.), IS_konfer_template_eng (англ.));
 • матеріали доповіді друкуються в авторській ре­дакції, автор несе відповідальність за коректність посилань, достовірність вико­риста­них статистич­них даних, сформульованих висновків.

 

За результатами роботи конференції заплановано видання номера наукового журналу «ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ»

(наукове фахове видання) – січень 2020 р.

Учасники конференції можуть опублі­кувати за матеріалами доповідей повноцінні статті обсягом 8-12 сторінок формату А4.

Вимоги до оформлення статей подані на сайті  http://econom.lnu.edu.ua/research/naukovyj-zbirnyk-formuvannya-rynkovoji-ekonomiky-v-ukrajini.

 

 

 

ІСТОРІЯ

Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (19-21 жовтня 2017 року м. Львів, Україна)

Матеріали конференції

Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (15-17 жовтня 2015 року м. Львів)

Матеріали конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ» (23-25 жовтня 2014 року м. Львів)

Матеріали конференції