Аналіз господарської діяльності (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Головчак Г. В.ЕКН-41с,
732професор Раделицький Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКН-41сдоцент Головчак Г. В.

Опис курсу

Мета дисципліни “Аналіз господарської діяльності”: висвітлення теоретичних, методологічних підходів та інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності.
Здобуття студентами систематизованих знань і навичок володіння науковими основами методів аналізу господарської діяльності підприємства та його результатів.
Завдання дисципліни: студенти мають засвоїти зміст аналізу, його предмет і метод, з’ясувати джерела інформації та взаємозв’язки з іншими економічними дисциплінами, оволодіти спеціальними прийомами аналізу конкретних показників.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
– методи економічного аналізу, зокрема: ланцюгових підставок, абсолютних відхилень, відносних відхилень, факторний аналіз, індексний метод .;
– систему збору, обробки інформації та її аналіз;
– інформаційну базу на основі первинних документів та форм фінансової звітності підприємства.
Вміти:
– на основі всіх методів зробити аналіз господарської діяльності підприємства та подати рекомендації, щодо використання резервів та підвищення ефективності виробництва;
– провести аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства, сформувати рекомендації з метою підвищення фінансової стійкості, ліквідності та рентабельності підприємства;
– систематизувати дані аналізу операційної діяльності, управлінського аналізу та фінансового аналізу з метою прийняття оптимальних управлінських рішень менеджментом підприємства.

Рекомендована література

 1. Пацула О.І. Аналіз господарської діяльності : навч посіб. – Львів: ЛДУВС, 2014. – 337с.
 2. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / за заг. ред.. І.В. Сіленко, Т. Д. Косової. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 384с.
 3. Бойко Л.О. Організація та методика економічного аналізу :навч. посіб. для бакалаврів всіх напрямів підготовки. – Одеса, ОДЕУ. – 2010. – 351 с.
 4. Грабовецький Б.Є., Економічний аналіз : навч. посіб. – К. :Центр учбової літератури, 2009. –256 с.
 5. Кіндрацька Г.Ш., Білик М.С., Загородній А.Г., Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. Проф., А.Г. Загороднього. – Вид. 2–ге, перероб. і доп. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. –440 с.
 6. Козак, І. І. Економічний аналіз: навч. посіб. для студ . Вищ. навч. закл. / І. І. Козак; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2020. – 217 с.
 7. Косова Т.Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб. / Косова Т.Д., Сухарєв П.М., Ващенко Л.О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
 8. Ковальчук, Т.М. Теорія економічного аналізу : навч.-метод. посіб. / уклад. Т. М. Ковальчук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2018. – 327 с.
 9. Кожанова, Є. П. Економічний аналіз : навч. посіб. / Є. П.Кожанова [и др.] ; Харківський національний економічний унт. – 3-є вид., допр. і доп. – X. : ВД “ІНЖЕК”, 2019. – 344 с.
 10. Купалова, ГЛ. Теорія економічного аналізу: навч. Посібник / Г. І. Купалова. – К: Знання, 2008. – 639 с.
 11. Мних, Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / Є. В. Мних; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2008. – 412 с.

Матеріали

nor

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус