Аналіз господарської діяльності (075 “Маркетинг”) (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Головчак Г. В.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКН-31сдоцент Головчак Г. В.
ЕКН-32с

Опис курсу

Мета дисципліни “Аналіз господарської діяльності”: висвітлення теоретичних, методологічних підходів та інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності.
Здобуття студентами систематизованих знань і навичок володіння науковими основами методів аналізу господарської діяльності підприємства та його результатів.
Завдання дисципліни: студенти мають засвоїти зміст аналізу, його предмет і метод, з’ясувати джерела інформації та взаємозв’язки з іншими економічними дисциплінами, оволодіти спеціальними прийомами аналізу конкретних показників.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
– методи економічного аналізу, зокрема: ланцюгових підставок, абсолютних відхилень, відносних відхилень, факторний аналіз, індексний метод .;
– систему збору, обробки інформації та її аналіз;
– інформаційну базу на основі первинних документів та форм фінансової звітності підприємства.
Вміти:
– на основі всіх методів зробити аналіз господарської діяльності підприємства та подати рекомендації, щодо використання резервів та підвищення ефективності виробництва;
– провести аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства, сформувати рекомендації з метою підвищення фінансової стійкості, ліквідності та рентабельності підприємства;
– систематизувати дані аналізу операційної діяльності, управлінського аналізу та фінансового аналізу з метою прийняття оптимальних управлінських рішень менеджментом підприємства.

Рекомендована література

1. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / за заг. ред.. І.В. Сіленко, Т. Д. Косової. – К. :
«Центр учбової літератури», 2021. – 384с.
2. Бабець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2017. – 384 с.
3. Бойко Л.О. Організація та методика економічного аналізу :навч. посіб. для бакалаврів всіх напрямів підготовки. – Одеса, ОДЕУ. – 2021. – 351 с.
4. Грабовецький Б.Є., Економічний аналіз : навч. посіб. – К. :Центр учбової літератури, 2019.–256 с.
5. Кіндрацька Г.Ш., Білик М.С., Загородній А.Г., Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. Проф., А.Г. Загороднього. – Вид. 2–ге, перероб. і доп. – Львів: “Магнолія 2006”, 2018. – 440 с.
6. Козак, І. І. Економічний аналіз: навч. посіб. для студ . Вищ. навч. закл. / І. І. Козак; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 217 с.
7. Косова Т.Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб. / Косова Т.Д., Сухарєв П.М., Ващенко Л.О. та ін. – К.% Центр учбової літератури, 2021. – 528 с.
8. Ковальчук, Т.М. Теорія економічного аналізу : навч.-метод. посіб. / уклад. Т. М. Ковальчук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2018. – 327 с.
9. Кожанова, Є. П. Економічний аналіз : навч. посіб. / Є. П.Кожанова [и др.] ; Харківський національний економічний унт. – 3-є вид., допр. і доп. – X. : ВД “ІНЖЕК”, 2019. – 344 с.
10. Купалова, ГЛ. Теорія економічного аналізу: навч. Посібник / Г. І. Купалова. – К: Знання, 2018. – 639 с.
11. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Ф.Ф.Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2017. – 704 с.
12. Мних, Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / Є. В. Мних; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2018. – 412 с.
13. Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2018. – 630 с.
14. Прокопенко, І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : ПУЛ, 2018. – 430 с.
15. Серединська В.М., Економічний аналіз : навч. посіб. / В. М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2020. – 623 с.
16. Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз : навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н. В. Тарасенко. – Л. : Новий Світ-2000, 2018. – 344 с.
17. Тринька Л.Я., Економічний аналіз: навч.-метод. посібник. /Л.Я. Тринька, О.В. Липчанська.
– К.: Алерта, 2013. – 568 с.
18. Яців І.Б. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. / І.Б. Яців, В.В. Липчук, Н.І. Райтер.
– Львів: Ліга-прес, 2021. – 238 с.

Матеріали

Анотація Аналіз господарської діяльності

Силабус:

Завантажити силабус