Аналіз господарської діяльності (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Головчак Г. В.ЕКН-41с,
732доцент Раделицький Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКН-41сГоловчак Г. В.

Опис курсу

Мета дисципліни “Аналіз господарської діяльності”: висвітлення теоретичних, методологічних підходів та інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності.
Здобуття студентами систематизованих знань і навичок володіння науковими основами методів аналізу господарської діяльності підприємства та його результатів.
Завдання дисципліни: студенти мають засвоїти зміст аналізу, його предмет і метод, з’ясувати джерела інформації та взаємозв’язки з іншими економічними дисциплінами, оволодіти спеціальними прийомами аналізу конкретних показників.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
– методи економічного аналізу, зокрема: ланцюгових підставок, абсолютних відхилень, відносних відхилень, факторний аналіз, індексний метод .;
– систему збору, обробки інформації та її аналіз;
– інформаційну базу на основі первинних документів та форм фінансової звітності підприємства.
Вміти:
– на основі всіх методів зробити аналіз господарської діяльності підприємства та подати рекомендації, щодо використання резервів та підвищення ефективності виробництва;
– провести аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства, сформувати рекомендації з метою підвищення фінансової стійкості, ліквідності та рентабельності підприємства;
– систематизувати дані аналізу операційної діяльності, управлінського аналізу та фінансового аналізу з метою прийняття оптимальних управлінських рішень менеджментом підприємства.

Рекомендована література

 1. Пацула О.І. Аналіз господарської діяльності : навч посіб. – Львів: ЛДУВС, 2014. – 337с.
 2. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / за заг. ред.. І.В. Сіленко, Т. Д. Косової. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 384с.
 3. Бойко Л.О. Організація та методика економічного аналізу :навч. посіб. для бакалаврів всіх напрямів підготовки. – Одеса, ОДЕУ. – 2010. – 351 с.
 4. Грабовецький Б.Є., Економічний аналіз : навч. посіб. – К. :Центр учбової літератури, 2009. –256 с.
 5. Кіндрацька Г.Ш., Білик М.С., Загородній А.Г., Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. Проф., А.Г. Загороднього. – Вид. 2–ге, перероб. і доп. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. –440 с.
 6. Козак, І. І. Економічний аналіз: навч. посіб. для студ . Вищ. навч. закл. / І. І. Козак; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. Держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2020. – 217 с.
 7. Косова Т.Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб. / Косова Т.Д., Сухарєв П.М., Ващенко Л.О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
 8. Ковальчук, Т.М. Теорія економічного аналізу : навч.-метод. посіб. / уклад. Т. М. Ковальчук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2018. – 327 с.
 9. Кожанова, Є. П. Економічний аналіз : навч. посіб. / Є. П.Кожанова [и др.] ; Харківський національний економічний унт. – 3-є вид., допр. і доп. – X. : ВД “ІНЖЕК”, 2019. – 344 с.
 10. Купалова, ГЛ. Теорія економічного аналізу: навч. Посібник / Г. І. Купалова. – К: Знання, 2008. – 639 с.
 11. Мних, Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / Є. В. Мних; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2008. – 412 с.

Матеріали

ВСТУП.
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ
ТЕМА 1.1. Методологічні та організаційні основи аналізу виробничогосподарської діяльності підприємства
Зміст, предмет дослідження та задачі економічного аналізу. Теоретичні основи
економічного аналізу: метод економічного аналізу; принципи та функції економічного
аналізу в системі менеджменту та адміністрування. Класифікація факторів та резервів
виробництва. Класифікація та характеристика видів економічного аналізу.
ТЕМА 1.2. Методичні й технічні прийоми економічного аналізу господарської
діяльності підприємства
Класифікація методів економічного аналізу виробничо-господарської діяльності на
підприємстві. Методи вивчення і оцінки зміни показників в аналізі. Методи виявлення і
моделювання взаємозв’язків показників в аналізі. Методи кількісної оцінки впливу
факторів в аналізі господарської діяльності підприємства. Метод ланцюгових підстановок,
інтегральний та індексні методи економічного аналізу.
ТЕМА 1.3. Використання економіко-математичних методів в аналізі
господарської діяльності підприємства
Загальна характеристика економіко-математичних методів економічного налізу.
Парний та багатофакторний кореляційний і регресивний аналізи. Використання
математичної теорії гри та теорії масового обслуговування при аналізі господарських задач
підприємства.
Розділ 2. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ
ТЕМА 2.1. Аналіз виробництва продукції підприємства (у т.ч. робіт, послуг)
Значення та завдання аналізу виробництва продукції. Аналіз обсягів виробництва та
асортименту продукції підприємства. Аналіз якості продукції підприємства. Аналіз
ритмічності та рівня організації виробництва продукції підприємства.
ТЕМА 2.2. Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції
підприємства
Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності підприємства. Оцінка попиту
на продукцію і попит підприємства. Аналіз обсягів і динаміка реалізації продукції та
послуг підприємства. Аналіз виконання зобов’язань за зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства. Підрахунок резервів збільшення обсягів реалізації.
ТЕМА 2.3. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства
Аналіз стану трудових ресурсів і забезпеченості ними підприємства. Аналіз
використання робочого часу на підприємстві. Аналіз продуктивності праці на
підприємстві. Аналіз впливу трудових факторів на продуктивність праці та обсяг
виробництва і реалізації товарної продукції підприємства.
ТЕМА 2.4. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства
Аналіз складу, структури і технічного стану основних фондів підприємства. Аналіз
виробничих потужностей суб’єкта господарювання. Аналіз використання основних фондів
і устаткування на підприємстві. Розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції
підприємства. Підрахунок резервів зростання випуску продукції на підприємстві.
ТЕМА 2.5. Аналіз забезпеченості й використання матеріальних ресурсів на
підприємстві.
Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання на
підприємстві. Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів на підприємстві. Аналіз
використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг випуску
продукції підприємства. Загальна оцінка стану використання матеріальних ресурсів та
підрахунок резервів випуску продукції на підприємстві.
ТЕМА 2.6. Аналіз собівартості продукції підприємства
Собівартість: сутність, структура формування на підприємстві. Система показників
собівартості продукції підприємства. Оцінка виконання плану із собівартості продукції.
Аналіз витрат за елементами і статтями витрат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз витрат
на оплату праці. Загальновиробничі витрати. Аналіз собівартості окремих видів продукції
підприємства. Оперативний аналіз собівартості продукції підприємства.
РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
ТЕМА 3.1. Аналіз фінансових результатів і рентабельності діяльності
підприємства.
Значення, завдання та інформація для проведення аналізу фінансових результатів і
рентабельності діяльності підприємства. Аналіз чистого прибутку підприємства. Аналіз
валового прибутку підприємства. Аналіз рентабельності продукції підприємства. Аналіз
рівня рентабельності діяльності підприємства. Резерви збільшення чистого прибутку
підприємства.
ТЕМА 3.2. Аналіз фінансового стану підприємства.
Задачі аналізу і характеристика джерел інформації при проведенні аналізу
фінансового стану підприємства. Аналіз структури звітної документації – балансу
підприємства. Аналіз порівняльного аналітичного балансу. Аналіз фінансової стійкості
підприємства. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства за даними звітної
документації підприємства. Аналіз обігових коштів підприємства і їх оборотності за
даними звітної документації підприємства.

Силабус навчальної дисципліни 2021-2022 рр.

Силабус:

Завантажити силабус