Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Раделицький Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності» є формування у студентів сукупності знань, вмінь та навичок, необхідних для розробки інвестиційно-інноваційних проектів в конкретних умовах функціонування підприємств, аналізу та оцінки ефективності проектів, прийняття економічно обґрунтованих рішень по управлінню проектами в умовах невизначеності; ефективного управління діяльністю підприємств незалежно від впливу негативних процесів, як ендогенного, так і екзогенного походження, дослідження звітності та систем фінансово-економічних показників діяльності підприємстві можливості їх інтерпретації.

Рекомендована література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 (зі змінами та доповненнями)
URL : http:// zakon1.rada.gov.ua/go/996-14.
2. Глуха Г. Я. Сучасний підхід до побудови інноваційної стратегії на підприємстві / Г. Я. Глуха, А. І. Цимбалюк // Академічний огляд. Економіка та підприємництво. – 2018. – № 2. – С. 62-74.
3. Волощук Н. Ю. Інноваційна модель розвитку територіальної економічної системи / Н. Ю. Волощук, Ю. І. Ревть // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2019. – Вип. 1. – С. 66-70.
4. Брюховецька Н. Ю. Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств України / Н. Ю. Брюховецька, І. П. Булєєв // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 1. – С. 11-25. 7.
5. Гринькевич О. С., Квак С. А. Аналіз інноваційної діяльності підприємств з використанням міжнародних і національних індикаторів. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 42. С.27–39
6. Гудзь О. Є. Банківське кредитування інноваційного розвитку підприємств: можливості та ризики / О. Є. Гудзь // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 1. – С. 12-19.
7. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підруч. / Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац та допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с.
8. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 c.
1 Інноваційний розвиток промисловості України: Навчальний посібник/ Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. – К.: КНТ, 2006. – 648 с.
9. Петрова І.Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія/ І.Л.Петрова, Т.І.Шпильова, Н.П.Сисоліна; за наук. ред. І.Л.Петрової; Університет економіки та права “КРОК”. – К.: Дорадо-друк, 2010. – 320 с.
10. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність: Навчальний посібник/ П.П. Микитюк, Б.Г. Сенів. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с
11. Скібіцький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник/ О. М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с.
12. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навчальний посібник/ За ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2004. – 431 с. 13. Інвестиційний бізнес в Україні: Навчальний посібник/ За ред. О.А. Кириченко, М.П. Денисенко, С.М. Лаптєва. – К.: ЗАТ “Дорадо”; К.: Університет економіки та права “КРОК”, 2008. – 248 с
14. Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту: Навчальний посібник/ В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. – К.: Кондор, 2008. – 340 с.
15. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник/ Л. І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 480 с
16. Федоренко В.Г. Інвестування: Підручник/ В. Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2006. – 443 с.
17. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: Підручник/ Т. О. Скрипко. – К.: Знання, 2011. – 423 с.
18. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник/ В.В. Стадник. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с. – (АЛЬМА-МАТЕР)
19. Докієнко Л.М. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник/ Л. М. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова. – К.: Академвидав, 2011. – 408 с.
20. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Майорова Т.В. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – ел. опт. диск (CD-ROM)
21. Кириченко О.А. Інвестування: Підручник/ О. А. Кириченко, С.А. Єрохін. – К.: Знання, 2009. – 573 с. – (Вища освіта XXI століття
22. Манаєнко І.М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики: монографія / І.М. Манаєнко – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. — 157 с

Силабус:

Завантажити силабус