Аналіз конкурентоспроможності економіки (ЕктМ)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Полюга Д. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Рекомендована література

 1. Донець Л. І. Базові принципи сучасної парадигми управління конкурентоспроможністю / Л. І. Донець, А. А. Донець // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1 (5). – Т. 2. – С. 101 – 106.
 2. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю: [навч. посіб.]  / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко. – К. : КНЕУ, 2006. – 527 с.
 3. Статистика: Підручник/С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. За наук. ред. д.е.н. Герасименка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
 4. Теорія статистики: Навч. посібник/Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2001. – 320 с.
 5. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти: Навчальний посібник. Львів: „Інтелект-Захід”, 2003. – 576 с.
 6. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб.-2-ге вид., випр.-К.:Вікар, 2003.-623 с.-(Вища освіта XXI століття).
 7. Статистика: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./В.Б. Захожай, І.І. Попов. –К.: МАУП, 2006. – 536 с.
 8. Статистика Підручник/ Лугінін О.Є.– К.: ЦНЛ, 2005.
 9. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./А. М. Єріна, Р.М. Моторин А. В. Головач та ін..; За заг.  ред. А. М. Єріної,  Р.М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2002.- 448 с.
 10. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр.РАН И.И. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 480 с.
 11. Фонд «Ефективне управління»- http://www.feg.org.ua
 12. Портал конкурентоспроможності – http://org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму