Аналіз за видами діяльності “075 Маркетинг”

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Головчак Г. В.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКН-31сдоцент Головчак Г. В.
ЕКН-32сдоцент Головчак Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКН-31сдоцент Головчак Г. В.
ЕКН-32сдоцент Головчак Г. В.

Опис курсу

Забезпечення ефективного функціонування підприємств потребує економічно грамотного управління їхньою діяльністю, яке багато в чому визначається вмінням її аналізувати. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку, глибоко і системно досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення, здійснюють контроль за виконанням їх, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності підприємства, виробляють економічну стратегію його розвитку. Економічний аналіз – це наукова база прийняття управлінських рішень у бізнесі. Для обґрунтування їх необхідно виявляти і прогнозувати наявні та потенційні проблеми, виробничі та фінансові ризики, визначати вплив управлінських рішень на рівень ризиків і доходів суб’єкта господарювання. Обов’язок кваліфікованого економіста, фінансиста, бухгалтера, аудитора та інших спеціалістів економічного профілю – добре володіти сучасними методами економічних досліджень, майстерно виконувати комплексний мікроекономічний аналіз. Завдяки умінню опанувати техніку і технологію аналізу вони зможуть легко адаптуватися до змін ринкової ситуації і знаходити правильні рішення та відповіді. Основна мета вивчення навчальної дисципліни – формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ економічного аналізу за видами діяльності та набуття навичок, необхідних у практичній роботі.

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
3. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і доповненнями). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
4. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 353 с.
5. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та ін. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 772 с.
6. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2013. 256 с.
7. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 428 с.
8. В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. посіб. Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. 624 с.
9. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 528 с.
10. Мішеніна Н. В., Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб. Суми : Сумський державний університет, 2014. 306 с.
24. Мних Є.В., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.
11. Приймак С. В., Костишина М. Т., Долбнєва Д. В. Фінансова звітність підприємств : Навчально-методичний посібник. Львів : Ліга Прес, 2016. 268 с.
12. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / за заг. ред. Школьник І.О. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 368 с.
13. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / за заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 440 с.

Матеріали

nor

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус