Аналіз за видами діяльності (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Гамкало О. Б.ЕКН-31с, ЕКН-32с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКН-31сГамкало О. Б.
ЕКН-32сГамкало О. Б.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Аналіз за видами діяльності» є формування теоретичних знань необхідних для розуміння особливостей функціонування підприємств й основ щодо організації і проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Рекомендована література

 

Рекомендована література:

1. Корінько, М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація : [моногр.] / М.Д. Корінько – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2017. – 429 с.

2. Кожанова, Є. П. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Є.П. Кожанова [и др.] ; Харківський національний економічний унт. – 3-є вид., допр. і доп. -. X.: ВД “ІНЖЕК”, 2019. – 344 с. – ISBN 978-966-392-241-6.

3. Козак, І. І. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. для студ . вищ. навч. закл. / І. І. Козак; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 217 с. – ISBN 978- 966-8687-57-0.

4. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька [и др.]. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2018. – 487 с. – . ISBN 978-966- 346-592-0.

5. Шкарабан, C.I. Організація і методика економічного аналізу (Збірник задач) [Текст]: для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Шкарабан [та ін.]; Тернопільський національний економічний ун-т. Кафедра економічного аналізу. – Т. : ТНЕУ, 2019. – 176 с.

6. Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н. В. Тарасенко. -ж 4-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2018. – 344 с. – ISBN 966-7827-31-3

7. Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст]: підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., пере-роб. і доп. – К. : Знання, 2018. -. 630 с. – (Серія «Вища освіта XXI століття»). – ISBN 978-966-346-471-8.

8. Прокопенко, І. Ф., Методика і методологія економічного аналізу: навч. посібник. [Текст] / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. – К. : ПУЛ, 2018. – 430 с. 9. Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. [Текст] / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2014. – 654 с.

10. Чигринська, О.С. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. [Текст] / О.С. Чигринська, Т.М. Власюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 232с.

11. Данилюк М.О. Метошоп І.М., Войтків Л.С., Паневник Т.М., Буй Ю.В.Економічний аналіз: навч. посіб.ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2018. 316 с.

12. Болюх М., Бурчевський В., Горбаток М.Економічний аналіз: навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. М. Чумаченка. Київ: КНЕУ, 2014. 540 с.

13. Економічний аналіз: навч. посібник. / Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. за ред. Волкової Н.А. Одеса: ОНЕУ, ротапринт. 2015. 310 с.

14. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко. Київ: КНЕУ, 2015. 556 с.

15. Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О. , Тютюнник Ю. М. Економічний аналіз: навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с.

16. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 236 с.

17. Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А., Ткачук І.М. Аналіз господарської діяльності. Практикум: навч. посіб. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. 228 с.

18. Петряєва З. Ф. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 372 с.

19. Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2016. 312 с.

20. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз в системі управління: ідентифікація та види аналізу / І. В. Дем’янюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2016. – Вип. 1. – С. 38–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_1_8.

21. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз як функція управління підприємницької діяльності / І.В. Дем’янюк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 2. – С. 66–71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2014_2_11.

22. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 c.

23. Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень.  URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22675.pdf (2019-12-12)

24. Томчук О. Ф. Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи / О. Ф. Томчук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 5(2). – С. 133-142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_5%282%29__21.

25. Гамкало О. Б., Демків Х. С. Методи та прийоми економічного аналізу в процесі управління екологічною безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9535 (дата звернення: 04.09.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.77

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус