Аудит (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Бандура З. Л.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ЕКО-41сДемків Х. С.
ЕКО-42сДемків Х. С.

Опис курсу

Дисципліна “Аудит” є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки студентів зазначеної спеціальності.
Головною метою курсу “Аудит” є оволодіння базовими теоретичними знаннями, набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг. Курс повинен формувати у студентів економічне мислення і психологічний настрій, який повинен бути спрямований на вироблення системного підходу до господарських явищ і процесів, що досліджуються; готувати кваліфікованих і об’єктивних спеціалістів, що вміють вирішувати різноманітні аудиторські завдання і надавати дієву допомогу суб’єктам господарювання – замовникам аудиторських послуг; сприяти творчому пошуку шляхів удосконалення організації, методики і технології аудиторського процесу.
Предметом вивчення «Аудит» є процес розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, достовірність відображення його в системі бухгалтерського обліку і звітності, а також дослідження ефективності ділової активності з дотриманням чинного законодавства.
Головним завданням вивчення дисципліни «Аудит» є дослідження економічної сутності і завдань аудиторської діяльності; вивчення особливостей і переваг аудиту над іншими видами економічного контролю, напрямів та перспектив розвитку аудиторської діяльності в Україні, закордонного досвіду аудиту; вивчення міжнародних і національних нормативів аудиту, його принципів, напрямів діяльності Аудиторської палати України; дослідження законодавчого забезпечення аудиторської діяльності, особливостей проведення аудиторських перевірок і складання аудиторських висновків.
При вивченні дисципліни необхідно врахувати такі аспекти підходу до розгляду тем:
– розгляд організації та методики проведення аудиту як самостійної сфери госпрозрахункової діяльності окремих самостійних підприємств;
– розгляд організації та методики проведення аудиту як розробки організаційної системи внутрішньогосподарського контролю посадових осіб, спеціалістів, працівників
– розробка прав, функціональних обов’язків, організація здійснення контролю і аудиту та порядку оформлення результатів такої специфічної діяльності.
Студенти повинні:
• на понятійному рівні – мати уявлення про сутність аудиторської діяльності в сучасних умовах господарювання;
• на фундаментальному рівні – вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних аспектах проведення аудиту; знати особливості та переваги аудиту над іншими видами економічного контролю;
• на репродуктивному рівні – знати вплив змін в фінансовій політиці на діяльність суб’єктів господарювання;
• на творчому рівні – враховувати зміни напрямів та перспектив розвитку аудиторської діяльності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Глибоке вивчення курсу «Аудит» можливе тільки за умови ґрунтовного вивчення таких економічних дисциплін як: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність», «Податкова система», «Інформаційні технології в обліку», «Аналіз господарської діяльності» та ін.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Аудит ( Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. Проф. Немченко В.В., Редько О.Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012.-540с.
2. Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: Монографія. – К.:Кондор, 2005.-356с.
3. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010.-488с.
4. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація – К.: Т-во « Знання», КОО, 2001.-402с.
5. Кадуріна Л.О.Основи аудиту:Навчальний посібник – Київ : Видавничий Дім « Слово», 2003.-184с.
6. Лозовицький С.П. Аудит. Навчальний посібник. – Львів: « Магнолія 2006», 2011.- 466с.
7. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006року/Пер. з англ.. за ред. О.В. Селезньова тв. ін. – К: Статус, 2006.-1152с.
8. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч. посібник – К.: Алерта, 2010.-584с.
9. Пантелеєв В.П. Аудит.-Навчальний посібник. – К: «Видавничий дім « Профісіонал»»,2008.-400с.
10. Петрик О.А.,Савченко В.Я., Свідерський Д.Є.Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. О.А. Пертик – К. :КНЕУ, 2008.-472с.
11. Аудит: Учебник для вузов/ В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савина и др.; Под ред. Проф. Подольского В.И.-2-е изд. перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001-655с.
12. Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник,- К.: Центр учбової літератури, 2008.-320с.
13. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І.,Шило В.П.,Ільїна С.Б., Браул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД « Профісіонал», 2004.-624с.
14. Стасишен М.С.,Піча Ю.В. Основи аудиту ( в схемах, графіках і таблицях): Навч.посібник.- К,:Каравела, 2007.-192с.
15. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика : Навчальний посібник.-К: «Хай-Тек Прес», 2008.-560с.