Автоматизація бізнес-процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Дацків Н. І.ЕККМ-61с, ЕКЕМ-61с, ЕКРМ-61с, ЕКТМ-61с, ЕКЮМ-21с, ЕКЗМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕККМ-61сдоцент Дацків Н. І.
ЕКЕМ-61сдоцент Дацків Н. І.
ЕКРМ-61сдоцент Дацків Н. І.
ЕКТМ-61сдоцент Дацків Н. І.
ЕКЮМ-21сдоцент Дацків Н. І.
ЕКЗМ-11сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Автоматизація бізнес-процесів” є здобуття майбутніми фахівцями знань та вмінь щодо застосування сучасних систем управління бізнес-процесами для ефективного управління діяльністю підприємства, застосування процесного підходу до управління, оптимізації використання ресурсів та автоматизації документообігу.
Завданням дисципліни «Автоматизація бізнес-процесів» є формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь процесного принципу організації управління підприємствами, автоматизації і стандартизації бізнес-процесів та документообігу, що дозволяє побудувати ефективну комунікацію і забезпечує безперервний діалог між відділами компанії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття та особливості процесного підходу до управління;
 • особливості та основні складові бізнес-процесів;
 • методи моделювання бізнес-процесів;
 • способи підвищення ефективності бізнесу, етапи автоматизації бізнес-процесів;
 • сучасні системи управління бізнес-процесами;

вміти:

 • застосовувати відповідні методи моделювання бізнес-процесів;
 • проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати бізнес-процеси та відповідні показники які характеризують результативність стану бізнес-процесів;
 • застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;

застосовувати системи управління бізнес-процесами для ефективного планування діяльності та мінімізації витрат ресурсів часу, трудових та матеріальних ресурсів, аналізу та оптимізації.

Рекомендована література

Базова

 1. Ананьєв О.М., Білик В.М., Гончарук Я.А. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник. Львів: Новий Світ-2000, 2006. 584 с.
 2. Бондар О. С., Трофимчук М. І. Системний підхід до управління підприємствами на основі автоматизації бізнес-процесів. Агросвіт. 2021. № 16. С. 34–44. URL: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6608
 3. Денисенко Л.О., Шацька С. Є. Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес-системи організації. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558
 4. Демиденко В.В. Управління бізнес-процесами як складова процесного підходу до управління підприємством. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4517
 5. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навчальний посібник . Київ: КНЕУ, 2001. 400 с.
 6. Нетепчук В.В. Управління бізнес-процесами: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2014. 158 с. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8812
 7. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи : навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2005. 291 с.
 8. Тур О.В., Матусевич А.С. Управління бізнес процесами на підприємстві. Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. № 6, 2018. URL: http://www.economy.nay ka.com.ua/?op=1&z=6415

Допоміжна

 1. Гужва В.М. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології : підручник. Харків: Компанія СМІТ, 2003. 352 с.
 2. Інформаційні системи в менеджменті : підручник / Новак В.О., Симоненко Ю.Г., Бондар В.П., Матвєєв В.В. Київ: Каравела, 2008. 616 с.
 3. Гузь Д.О. Розвиток конкурентоспроможності економіки в  умовах міжнародної інтеграції: макро-, мезо- та мікро- рівні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 25 трав. 2021 р. Одеса, 2021.URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32064

Інформаційні ресурси

 1. URL: https://www.odoo.com/uk_UA#
 2. URL: https://bjetpro.com

Матеріали

Конспект-презентація лекційного матеріалу

Комплексне завдання та методичні рекомендації до виконання

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Автоматизація бізнес-поцесів (2023-2024 н.р.)

Завантажити силабус