Автоматизація обліку (051 “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ЕКТ-41сдоцент Попівняк Ю. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи, порядок організації та методика автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є процес автоматизації обліку на підприємстві.
Мета викладання навчальної дисципліни «Автоматизація обліку» – розглянути методологічні аспекти ведення обліку на підприємстві в умовах його автоматизації.
Основними завданнями вивчення дисципліни є з’ясувати загальні механізми автоматизації облікових процесів підприємства; засвоїти особливості автоматизації обліку запасів на підприємстві; оволодіти навичками автоматизованого ведення обліку дебіторської заборгованості; вивчити порядок автоматизованого ведення обліку грошових коштів на підприємстві; засвоїти порядок обліку необоротних активів в умовах його автоматизації; з’ясувати механізми автоматизації розрахунків підприємства за поточними та довгостроковими зобов’язаннями; вивчити порядок автоматизованого ведення обліку власного капіталу підприємства; оволодіти навичками закриття періоду та складання звітності в автоматизованому середовищі ведення обліку.

Рекомендована література

Базова
1. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.
4. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.17 р. № 2155-VIIІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
5. Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації: Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.07.2007 р. № 141 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0862-07.
6. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та план заходів щодо її реалізації, затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
7. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті»: Декларація Організації Об’єднаних Націй від 12.12.2003 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57#Text.
8. Декларація «ЮНКТАД XI – Дух Сан-Паулу»: Конференція Організації Об’єднаних Націй з питань торгівлі та розвитку від 13–18.06.2004 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d09#Text.
9. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук С.І. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. друге вид., перероб і доп. Житомир: ПП «Рута», 2002. 544 с.
10. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. К.: А.С.К., 1998. 768 с.
11. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2003. 349 с.
12. Кліменко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 320.
13. Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 167 с.
14. Попівняк Ю.М. Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 150-157. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-150-157.
15. Popivniak Y. Cloud-based accounting software: choice options in the light of modern international tendencies. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. № 3. Vol. 5. P.170-177 doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-170-177.

Допоміжна
1. Попівняк Ю.М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 137-144 doi: https://doi.org/10.26642/jen-2019-3(89)-137-144.
2. Шквір, В.Д., Загородній А.Г., Височай О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний посібник. 3-те вид., перероб.і доп. К.: Знання, 2007. 439 с.

Інформаційні ресурси
1. Пошукові ресурси – www.google.com.ua, www.meta.ua;
2. Офіційний портал Верховної Ради України – https://www.rada.gov.ua/;
3. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» – http://www.interbuh.com.ua/ua/;
4. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» – http://www.vobu.com.ua/.
5. Офіційний сайт Фірми «1С» – http://www.1c.ua/.
6. Офіційний сайт компанії «M.E.Doc» – https://medoc.ua/.

Матеріали

Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Автоматизація обліку» для студентів четвертого курсу спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації «Еко-номічна аналітика та бізнес-статистика») / Уклад. Попівняк Ю. Львів: Дільниця оперативного друку економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 96 с.

Робоча програма навчальної дисципліни “Автоматизація обліку”

Анотація дисципліни

Короткі вказівки до написання звіту за лабораторними роботами (Microsoft Teams)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус