Автоматизація обліку (6.030506 “Прикладна статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ЕКТ-41сПопівняк Ю. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи, порядок організації та методика автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є процес автоматизації обліку на підприємстві.
Мета навчальної дисципліни «Автоматизація обліку» – висвітлити теоретичні засади та методологічні аспекти автоматизації обліку на підприємстві.
Завданнями вивчення дисципліни «Автоматизація обліку» є:
– вивчити загальні механізми автоматизації облікових процесів підприємства;
– засвоїти особливості автоматизації обліку запасів на підприємстві;
– оволодіти навичками автоматизованого ведення обліку дебіторської заборгованості;
– вивчити порядок автоматизованого ведення обліку грошових коштів на підприємстві;
– засвоїти порядок обліку необоротних активів в умовах його автоматизації;
– з’ясувати механізми автоматизації розрахунків підприємства за поточними та довгостроковими зобов’язаннями;
– вивчити порядок автоматизованого ведення обліку власного капіталу підприємства;
– оволодіти навичками закриття періоду та складання звітності в автоматизованому середовищі ведення бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

Базова
1. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. Издание 2. – Москва: Фирма «1С», 2012. – 514 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник / [Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, С.І. Шахрайчук]. – друге вид., перероб і доп. -Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.
3. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту / В.П. Завгородній. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с. – (Економіка. Фінанси. Право). – Рос.
4. Использование прикладного решения «1С: Бухгалтерия для Украины». Редакция 1.2. – Москва: Фирма «1С», 2014. – 471 с.
5. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С.В. Івахненков. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
6. Кліменко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: Навчальний посібник / О.В. Кліменко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320.
7. Мних Є.В. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник / Є.В. Мних, Є.І. Цікало, Р.М. Бунь. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 167 с.
8. Первые шаги в 1С: Бухгалтерии 8 для Украины. Редакция 1.2 / Методические материалы для слушателя сертифицированного курса. – Москва, ООО «1С», 2012. – 47 с.
9. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посіб. / Т.А. Писаревська. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с.
10. Bagranoff N. Core Concepts of Accounting Information Systems, 11th Edition / [Nancy A. Bagranoff, Mark G. Simkin, Carolyn Strand Norman, Ph.D., CPA]. – John Wiley & Sons Ltd, 2009. – 544 p.
Допоміжна
1. Гладкий А. 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков / А. Гладкий. – С-Пб.: БХВ-Петербург, 2010. – 464 с.
2. Информационные системы учета. Офисные программы // С.М. Мордовцев, А.Ю. Тихонович. – Харьков: ХГАГХ. 2001.
3. Селищев Н. 1С: Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера / Н. Селищев. – М.: Питер, 2014. – 304 с.
4. Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: навчальний посібник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височай. – [3-те вид., перероб.і доп]. – К.: Знання, 2007. – 439 с.
5. Федорова Г. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита / Г. Федорова. – М.: Омега-Л, 2006. – 304 с.
6. Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С: Предприятии 8». Система компоновки данных / Е.Ю. Хрусталева. – 2-е изд. – М.: 1С-Паблишинг, 2012. – 484 с.: ил. – (Библиотека разработчика).
7. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 560 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму