Багатокритеріальні моделі в управлінні

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Паславська І. М.ЕКе-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6ЕКе-31сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Програма курсу  охоплює теорію і практичні заняття, що дасть змогу студентам засвоїти знання, уміння і навички формулювати і розв’язувати завдання з багатокритеріальної оптимізації і дослідження операцій, використовувати сучасний матматично-комп’ютерний інструментарій для вирішення практичних задач пошуку компромісних рішень, ефективних альтернатив, методи нормалізації критеріїв, методи розв’язування багатокритеріальних задач оптимізації та ін. Дисципліна охоплює міждисциплінарні дослідження на стиках математичного аналізу,  теорії прийняття рішень, оптимізаційних методів та моделей, що орієнтовані на розв’язування лінійних та нелінійних задач оптимізації і дослідження операцій. Мета курсу — опанувати знаннями і навичками розв’язувати задачі багатокритеріальної оптимізації і прийняття рішень з використанням комп’ютерної техніки. В результаті вивчення дисципліни студенти отримають:

знання:
про багатокритеріальні задачі оптимізації;
про поняття ефективної альтернативи;
про властивості ефективних альтернатив і способи їх пошуку;
про загальні проблеми пошуку компромісних рішень;
про методи нормалізації критеріїв;
про способи врахування пріоритету критеріїв;
про методи розв’язування багатокритеріальних задач оптимізації;
про розв’язок задачі багатокритеріальної оптимізації при заданих перевагах на множині критеріїв;

уміння:
формулювати математичні задачі багатокритеріальної оптимізації;
знаходити ефективні альтернативи;
нормувати критерії багатокритеріальних задач;
враховувати пріоритети критеріїв;
розв’язувати багатокритеріальні задачі оптимізації.

Рекомендована література

  1. Бейко І. В., Бублик Б. Н., Зінько П. Н. Методи і алгоритми розв’язування задач оптимізації. — К.: Вища шк., 1993. — 512 с.
  2. Кириленко В. Методи оптимізації і дослідження операцій: Навч. посіб. — К.: Таксон, 1998. — 334 с.
  3. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н. та ін. Методи оптимізації і дослідження операцій: Опорний конспект лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1997. — 248 с.
  4. Будаговська С. Методи оптимізації і дослідження операцій та макроекономіка. — К.: Основи, 1998. — 518 с.
  1. Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібн. Для студ. вищих навч. закл. [Текст] / О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 336 с.