Банківництво і страхування (“Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Скоморович І. Г.ЕКН-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКН-21спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів знань з теорії банківництва та страхування, грошових інструментів, банківських продуктів, специфіки побудови національних банківської та страхової систем. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з діяльністю банківських та страхових інститутів, вивчення концептуальних положень функціонування грошових систем та грошових ринків; набуття вмінь оцінювати рівень і складність інструментів грошово-кредитного регулювання.

Результати навчання:

знати:
– структуру грошового ринку та чинники, що впливають на рівновагу на ньому;
– спільні та відмінні риси між центральними та комерційними банками;
– порядок створення та організаційну структуру банку та страхової компанії;
– порядок формування банківських ресурсів;
– сутність, форми та види банківського кредиту.
– організацію здійснення валютних операцій, операцій з цінними паперами;
– порядок проведення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку;
– різновиди страхових послуг тощо.

вміти:
– відкривати рахунки у банках;
– визначати проценти за банківськими депозитами та кредитами;
– порівнювати пропозиції страхових компаній щодо обов’язкового та добровільного страхування тощо.

Рекомендована література

Основна:

 1. Банківська система : підручник / Реверчук С. К., Владичин У. В., Лобозинська С. М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 498 с.
 2. Гроші та кредит : підручник / С. К. Реверчук [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382 с.
 3. Скоморович І. Г. Банківські операції : підручник / І. Г. Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 532 с.
 4. Страхова система / за ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 360 с.
 5. Яворська Т. В. Страхові послуги / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: «Знання», 2008. – 350 с.

Допоміжна:

 1. Банківські операції: [Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп.] / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; (За заг. ред. А. М. Мороза). – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.
 2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
 3. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. посібник.  К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. – 483 с.
 4. Владичин У.В. Банківське кредитування: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. – К. : Атіка – Р., 2008. – 648 с.
 5. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О. О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.
 6. Гроші і кредит: Підручник / За ред. проф. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 7. Гроші та кредит: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. / М.І.Савлук, А.М.Мороз, І.М.Лазаренко та ін.; За заг. ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.
 8. Демківський А. В. Гроші та кредит. – К.: Дакар, К.: Вира-Р, 2003. – 528 с.
 9. Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: «Знання», 2007. – 422 с.
 10. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
 11. Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 р. // www.rada.gov.ua
 12. Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21 червня 2018 р. № 2473-VІІІ.
 13. Закон України “Про депозитарну систему України” № 5178-VІ від 6 липня 2012 р.
 14. Закон України “Про Національний банк України” № 679-ХIV від 20 травня 1999 р. // rada.gov.ua
 15. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” від 23 лютого 2012 р. № 4452-VІ.
 16. Закон України “Про страхування” від 07 березня 1996 р. № 86/96-ВР.
 17. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ № 320 від 16.08.2006.
 18. Історія страхування: підручник / за ред. С. К. Реверчука. – К.: Знання, 2005. – 213 с.
 19. Кравець В. М., Кравець О. В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність/ За ред. В. І. Міщенка. – К.: Знання-Прес, 2003. – 470 с.
 20. Міщенко В. І., Кротюк В. Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Т-во «Знання», КОО. – 2004. – 372 с.
 21. Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006. – 284 с.
 22. Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затверджене постановою Правління НБУ № 615 від 17.02015.
 23. Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, затверджене постановою Правління НБУ № 2 від 02.01.2019.
 24. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ № 508 від 16.12.2002.
 25. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затверджене постановою Правління НБУ № 1 від 02.01.2019.
 26. Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.К.Реверчука. – К.: Атіка, 2004. – 340 с.
 27. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія. – К.: КНЕУ. – 2005. – 296 с.
 28. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник: Видання 3-тє, перероблене та доповнене. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432 с.
 29. Яворська Т. В. Страхове підприємництво в господарській системі України: монографія. Л.: ЛА «Піраміда», 2011. – 240 с.

Інтернет-джерела:

 1. bank.gov.ua – сайт Національного банку України.
 2. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.

Силабус:

Завантажити силабус