Банківська безпека

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Яворська Т. В.ЕКУМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКУМ-51спрофесор Яворська Т. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: засвоєння студентами основних способів формування та заходів реалізації безпеки банківських установ.

Завдання: вивчення комплексу питань, які розкривають зміст, мету та завдання безпеки банку, обґрунтовують види та форми організації безпеки банківської діяльності; загроз банку та заходів щодо їх захисту; специфіки організації охорони банківської установи; основних засад інформаційної безпеки банку та заходів захисту електронних банківських документів; відомостей, що належать до банківської таємниці; основних принципів безпечного добору кадрів; складових економічної безпеки банку, зокрема, основних принципів забезпечення безпеки банківських операцій; процедури фінансового моніторингу у банку; сукупності дій банку в екстремальних умовах.

Результати навчання:

знати: сутність принципи, функції, види банківської безпеки, способи організації служби безпеки в банку, елементи розвідувальної діяльності банку, екстремальні умови для діяльності банку, принципи формування інформаційної безпеки банку. складові кадрової безпеки банку, складові системи економічної безпеки банку, складові системи фінансового моніторингу у банку.

вміти: розрізняти види банківської безпеки, аналізувати складові системи безпеки банку, надавати об’єктивну оцінку до підходів формування банківської безпеки, обирати доцільну організаційну структуру служби безпеки банку залежно від його розміру, формувати конкурентні карти банківських установ, розрізняти екстремальні ситуації у банківській діяльності та пропонувати відповідні засоби захисту, характеризувати інформацію, що є банківською таємницею та комерційною таємницею банку, пропонувати заходи захисту банківського персоналу від можливих загроз, обчислювати та пояснювати показник оцінки економічної безпеки банку, виявляти банківські операції, які підлягають внутрішньому чи обов’язковому фінансовому моніторингу.

Рекомендована література

 1. Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: монографія / За ред. М.П.Стрельбицького. – К.: Кондор, 2004. – 600с.
 2. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы : моногроафия / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. – М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2002. – 251с.
 3. Зубок М.І. Безпека банківської діяльності : навч. посібник / М. І. Зубок. – К. : КНЕУ, 2002. – 190с.
 4. Зубок М.І. Безпека банків : навч. посіб. / М. І. Зубок – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 306с.
 5. Зубок М.І., Ніколаєва Л.В. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. І. Зубок, Л.В.Ніколаєва. – 2-е вид., допов. – К.: Істина, 2000. – 88 с.
 6. Фінансова безпека банківської діяльності : навчальний посібник / С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2010. – 112 с.
 7. Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні : Постанова Правління Національного банку України від 01.06.2011 р. №174.
 8. Про затвердження Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України : Постанова Правління Національного банку України від 23.10.2013 р. №422.
 9. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці : Постанова Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. №267.
 10. Про банки і банківську діяльність : Закон України зі змінами та доповненнями від 07.12.2000 р №2121-ІІІ.
 11. Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів : Постанова Правління Національного банку України  від 16.11 2000 р. №451.
 12. Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи : Постанова Правління Національного банку України від 04. 07. 2007 р. №243.
 13. Про затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України від 02. 04. 2007 р. №112.
 14. Про затвердження інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 16. 08. 2006 р. №320.
 15. Методичні рекомендації щодо запровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України : Лист Національного банку України від 03. 03. 2011 р. №24-112/365.
 16. Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду : Постанова Правління Національного банку України від 26. 03. 2004 р. №134.
 17. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : Постанова Правління Національного банку України від 14. 05. 2003 р. №189.
 18. Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи : Постанова Правління Національного банку України від 04. 07. 2007 р. №243.
 19. Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків Державою службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23. 08. 2005 р. №700.
 20. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : Постанова Кабінету Міністрів України від 09. 08. 1993 р. №611
 21. Про затвердження Положення про порядок здійснення НБУ наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов’язана з державною таємницею : Постанова Правління Національного банку України від 28. 12. 2002 р. №538.
 22. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
 23. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму : Закон України від 01. 12. 2005 р. №3163-ІV.