“Біржові товари” (076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Озимок Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКп-44сдоцент Озимок Г. В.

Опис курсу

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок щодо методологічних аспектів з організації та здійснення біржових операцій щодо окремих груп товарів.

Рекомендована література

Законодавча та нормативно-правова база:

 1. Про товарну біржу [Електронний ресурс] : Закон України від 10.12.1991 р. № 1956-ХII. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1956-12.
 2. Про цінні папері та фондовий ринок [Електронний ресурс] : Закон України від 23.02.2006 р. №3480-IV. – Режим доступ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

Основні джерела:

 1. Беднарчук М.С, Полікарпов І. С. Біржові товари: підручник. Львів: «Магнолія-2006», 2007. 365 с.
 2. Зотов И.В., Успаленко В.И. Биржевое дело: учеб. пособие. Харьков : Бурун Книга, 2015. 256 с.
 3. Бевз О.П. Економіка і організація біржової торгівлі: навч. посібн. Київ: ЦУЛ, 2006. 43 с.
 4. Берлач А.І., Берлач А.Н., Ілларіонов Ю.В. Організаційно-правові основи біржової діяльності: навч. посібн. Київ: Фенікс, 2000. 336 с.
 5. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: учебник. Москва: ЮНИТИ, 2000. 680 с.
 6. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: навч. посібн. Київ: Либідь, 2001. 342 с.
 7. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. Львів: “Новий світ – 2000”, “Магнолія плюс”, 2003. 360 с.

Допоміжні джерела:

 1. Барановський О. Біржі товарні в Україні: вчора, сьогодні і завтра. Вісник податкових служби України. 2009. №6. С.44-46.
 2. Охріменко І.В. Порівняльний аналіз українського та російського законодавчо-правового забезпечення біржової діяльності. Київ: ІАЕ, 2002. 484 с.
 3. Савченко В.Д. Організація біржової діяльності: Навч. посібн. Харків: ХДАУ, 2000. 124 с.
 4. Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібн. Київ: Джерела М, 2001. 333 с.
 5. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 602 с.
 6. Сохацька О.М. Зарубіжні біржові ринки. Фінанси України. 2000. №4. С.59-66.
 7. Харитонова О.І. Біржове право: Навчально-методичні рекомендації. Одеса: Юридична література, 2000. 31 с.

Матеріали

Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус