Бізнес-аналіз проєктів

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Владичин У. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Бізнес-аналіз проєктів» є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок у сфері бізнес-аналізу, реалізації ІТ-проєктів та проєктів у інших сферах бізнесу. Цілями дисципліни є: вивчити бізнес-процеси компаній, опанувати сучасні техніки бізнес-аналізу, схвалені  International Institute of Business Analysis (IIBA) та застосовувати методики виявлення і документування вимог замовників проєктів; визначати найефективніші методи реалізації проєкту, писати якісні User Story та Use Case, виявляти функціональні та нефункціональні вимоги проєкту, оцінювати їхню якість, проводити моделювання бізнес-процесів, формувати проєктну команду та розподіляти ролі між учасниками проєкту, надагоджувати комунікацію між замовниками та виконавцями проєкту, використовувати методологію Scrum в управлінні бізнес-проєктами, доводити проєкт до реалізації та презентувати його замовнику. Отримані знання дозволять сформувати аналітичні здібності, системне та критичне мислення для розроблення ефективних рішень, розвинути ділові комунікаційні навики для ведення проєкту та забезпечення співпраці між клієнтом і проєктною командою.

Після завершення курсу студент буде:

Знати:

 • функції та завдання бізнес-аналітика в компанії;
 • види бізнес-проєктів;
 • методи та техніки бізнес-аналізу проєктів;
 • особливості реалізації ІТ-проєктів та проєктів у інших сферах бізнесу;
 • етапи аналізу, розроблення, супроводу та впровадження проєкту;
 • функції та обов’язки учасників проєктної команди;
 • методики координації проєктної команди;
 • тайм-менеджмент проєкту;
 • методи вирішення конфліктів між учасниками проєкту;
 • напрями співпраці з замовником проєкту;
 • особливості збору вимог від замовника та інших зацікавлених осіб перед початком проєкту;
 • порядок розроблення презентації та представлення готового проєкту замовнику;
 • застосування методики Scrum в управлінні бізнес-проєктами;
 • особливості проведення тестування як важливої складової оцінки результатів проєкту;
 • ризики реалізації бізнес-проєкту та методи їхньої мінімізації.

Вміти:

 • виявляти проблеми компанії та розробляти ефективні рішення щодо оптимізації бізнес-процесів компанії;
 • будувати бізнес-модель компанії за міжнародними стандартами;
 • визначати бізнес-цілі проєкту та ініціювати проєкт;
 • виявляти зацікавлених у проєкті осіб та учасників проєкту;
 • визначати Persona, писати User Story;
 • будувати Use Case Map та писати Use Case;
 • аналізувати вимоги до проєкту та будувати архітектуру проєкту;
 • проводити планування та фінансовий аналіз проєкту;
 • формувати команду та розподіляти ролі і функції між учасниками проєкту;
 • координувати дії проєктної команди;
 • забезпечувати дотримання дедлайнів проєкту;
 • вирішувати конфлікти в команді під час розроблення та реалізації проєкту;
 • проводити інтерв’ю з замовником проєкту;
 • визначати потреби замовника та будувати піраміду потреб проєкту;
 • презентувати готовий проєкт замовнику;
 • управляти бізнес-проєктом на основі методики Scrum;
 • проводити тестування бізнес-проєкту, виявляти ризики та мінімізувати негативні наслідки реалізації проєкту.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Нетепчук В.В. Управління бізнес-процесами. Навч. посібник. Рівне. НУВГП. 2014. 158 с.
 2. Сидорова А. В., Біленко Д. В., Буркіна Н. В. Бізнес-аналітика: навчально-методичний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2019. 104 с.
 3. Шведа Н. М. Бізнес-аналітика : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» / Н. М. Шведа. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 70 с.
 4. BABOK®. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledg®. International Institute of Business Analisys. Toronto. Ontario. Canada. 2015. 615 p.

 Додаткова література:

 1. Гобов Д. Бізнес-аналіз є завжди. Питання в тому, хто його робить [Електронний ресурс] / Д. Гобов. 2020. Режим доступу : https://www.dataart.com.ua/news/biznes-analiz-e-zavzhdi-pitannyav-tomu-khto-iogo-robit.
 2. BI – бізнес-аналітика [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.it.ua/knowledgebase/technology-innovation/business-intelligence-bi.
 3. Дмитришин Б.В., Боровий М.В. Бізнес-аналітика та її роль в управлінні конкурентоспроможністю підприємства // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2020, вип. 5(38). С. 214-220.
 4. Коляденко С. В., Ушкаленко І. М. Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки // Економіка та управління АПК : зб. наук. пр. БНАУ. 2018. № 2 (143). С. 34-38.
 5. Ноздріна Л. В. Бізнес-аналіз як драйвер успіху ІТ-проєкту / Л. В. Ноздріна, В. М. Лисак // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні інформаційні системи та технології». Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2020. С. 190-192.
 6. Остервальдер О, Піньє Ів. Побудова бізнес-моделей. Настільна книга стратега і новатора. К., Альпіна Паблішер Україна. 2020. 288 с.
 7. Хто такий бізнес-аналітик? URL: https://issoft.com.ua/blog/khto-takiy-biznes-analitik/
 8. Яремко З.М. Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління. Інноваційна економіка. 2013. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_76
 9. Brandenburg An Introduction to Business Analysis and the Business Analyst Process Framework URL : https://www.bridging-the-gap.com/business-analysis-process/
 10. Fister Gale, S. (2013). Setting the course. PM Network, 27(10), 40–48. URL: https://www.pmi.org/learning/library/setting-course-right-approach-4038.
 11. Githens, G. D. (2000). Capturing project requirements and knowledge. PM Network, 14(2), 49–59. URL : https://www.pmi.org/learning/library/capturing-project-requirements-knowledge-3150
 12. Maritato M. Project management and business analysis: the dynamic duo / M. Maritato // Paper presentedat PMI® Global Congress 2012–EMEA, Marsailles, France. – Newtown Square, PA : ProjectManagement Institute, 2012. URL: https://www.pmi.org/learning/library/project-management-business-analysis-6410.
 13. Martin, P. K. & Tate, K. (2000). The customer inquiry. PM Network, 14(12), 27. URL : https://www.pmi.org/learning/library/customer-needs-project-planning-process-4609
 14. Mehta A. Business analysis – exactly how they do it on the job / A. Mehta. 2013. 159 р.
 15. Pasek A. Active Listening – techniques for business analyst URL : https://craftware.com/active-listening-techniques-for-business-analyst/
 16. Seredyn A. Business Analysis in an IT project – how do analysts work? URL : https://craftware.com/business-analysis-in-an-it-project-part-2/#
 17. Whitten, N. (2006). Allied Forces: Project Analysts Can Helf Project Managers Become More Effective Leaders. PM Network, 20(8), 22. URL: https://www.pmi.org/learning/library/distracted-project-details-focused-outcome-4132

 Інтернет-джерела:

 1. www.scrum.org – сайт спільноти експертів з методології управління проєктами.
 2. www.scrum.ua/scrum?locale=uk – скрам Україна (навчальні матеріали та тренінги по методиці Scrum).
 3. www.iiba.org – International Institute of Business Analysis

Силабус:

Завантажити силабус