Бізнес-аналіз з використанням ППП

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Вільчинська О. М.ЕКт-31с, ЕКю-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКт-31сВільчинська О. М., Вільчинська О. М.
ЕКю-31сВільчинська О. М., Вільчинська О. М.

Рекомендована література

Основна література:
Підручники, навчальні посібники:
1. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К: Алерта, 2016. 280 с
2. Аббакумов В.Л. Бизнес-анализ информации. Статистические методы. / В.Л.Аббакумов, Т.А.Лёзина. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 374 с.
3. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel. – М.: Форум, 2004 – 464 с.
4. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. [пер. с англ.] /[Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка и др.]; за ред. И.С. Енюкова. – М.: Финансы и статистика, 1989. –215с.

Нормативні документи:
5. Про доступ до публічної інформації. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
Інтернет-джерела:
6. Object Oriented Programming [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://python.swaroopch.com/oop.html
7. SQL Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/sql/
8. Програмування на мові Python [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/pythonukr/
9. https://youcontrol.com.ua/ – Аналітична онлайн-система для бізнесової аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів.
10. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
11. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України
12. www.epp.eurostat.ec.europa.eu – Статистичний офіс Європейської співдружності
13. Журнали і видання, індексовані у наукометричній базі Scopus. URL: https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
14. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
15. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2

Силабус:

Завантажити силабус