Бізнес-статистика (ЕктМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Матковський С. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Рекомендована література

Базова

 1. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта. – 280 с Бізнес-процес. Глосарій інтернет-порталу для управлінців [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: http://www.management.com.ua/glossary/?letter=B.
 2. Гринькевич О. С. Митна статистика зовнішньої торгівлі : навч. посіб. / [Гринькевич О. С., Вдовин М. Л., Марець О. Р.] – К. : Алерта, 2014. – 238 с.
 3. Економічний ризик: ігрові моделі / [В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.
 4. Єлейко Я.І. Теорія ймовірностей: теореми, приклади і задачі: навч. посіб.: [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.]/ Я.І. Єлейко, Б.І. Копитко, Б.М. Тріщ. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 260 с.
 5. Клячкин В.Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии: учеб. пособие / В.Н. Клячкин. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М. 2009. – 304 с.
 6. Лысенков А.Н. Статистические методы в задачах менеджмента качества: учебное пособие / А.Н. Лысенков. – Издательский дом МЭИ, 2009.- 84 с.
 7. Лемешко Б. Ю. Статистический анализ даных, моделирование и исследование вероятностных закономерностей. Компютерный поход: монография / Б. Ю. Лемешко, С. Б. Лемешко, С. Н Постовалов, Е. В. Чимитова. – Новосибирск : Из-дво НГТУ, 2011. – 888 с.
 8. Матковський С. О. Cтатистика : навч. посібник / С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 344 с.
 9. Матковський С.О, Марець О.Р. Теорія статистики: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2010. – 534 с.
 10. Методика проведения исследований бизнес-процессов компании [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.:http://www.iteam.ru/publications/it/section_51/article_1469.
 11. Микроэкономическая статистика: учебник / под. ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М. 2004. – 544 с.
 12. Останкова Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками: : навч. посібник / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
 13. Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный поход к управлению. Моделирование бізнес-процессов: учебное пособие / В. В. Репин, В.Г. Елиферов. – М. : РИА “Стандарты и качество”, 2004. – 399 с.
 14. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: Пер. с англ. / Энрю Сигел. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2008. – 1056 с.
 15. Статистика в бизнесе. Руководство менеджера и финансиста / Минько А.А. – М. Эксмо, 2008. – 504 с.
 16. Статистика: учебник для бакалавров / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 590 с.
 17. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] – Львів:  Новий світ-2000, 2009.– 430 с.
 18. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 560 с.
 19. Статистика якості: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, А.Ю. Чорний. – К. : МАУП, 2005. – 576 с. :
 20. Статистические методы в управленими качеством продукции: учебное пособие / В. В. Ефимов, Т.В. Барт. – М. : КНОРУС, 2006. – 240 с.
 21. Фишберн П. Теория полезности. – В кн. «Исследование операций. Методологические основы и математические методы», т.1 / П. Фишберн. – М.: Мир, 1981. – с. 448-480.

 

Нормативні та інструктивні матеріали

 1. Господарський кодекс України від 16.03.2004 № 436-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: rada.gov.ua.
 2. Концепція розвитку державної статистики підприємств України. Затверджена Наказом Держкомстату України 28.12.2007 р. № 478.
 3. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів. Затверджені Наказом Держкомстату України від 22.12.2011 № 366 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
 4. Методологічні положення про взаємоузгоджену систему державних статистичних спостережень для складання показників структурної статистики – складової статистики підприємств. Затверджені Наказом Держстату України від 29.12.2012 № 549 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств. Затверджене Наказом Держкомстату України 16.12.2009 р. № 481. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. : http://www.ukrstat.gov.ua.
 6. Про інформацію. Закон України вiд 02.10.1992. № 3322-XI. Документ 2657-12, [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: rada.gov.ua

 

Допоміжна література

 1. Экономика фирмы и микростатистика: учебник / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, Н.В. Тихомирова, С.А. Орехов; под. ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М. 2007. – 384 с.
 2. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник/За ред. проф. А.Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб і доп. – К: Знання, 2008.– 487 с.
 3. Концепція розвитку державної статистики підприємництва України. Затверджена наказом Держкомстату України від 28.12.2007 № 478. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: http://www.ukrstat.gov.ua.
 • Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т.В.]. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, – 228 с.
 1. Паніотто В.І. Статистичний аналіз соціологічних даних: Монографія / В.І. Паніотто, В.С. Максименко, Н.М. Харченко. ‒ К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2004. – 272 c.
 2. Пугачова М.В. Статистичний моніторинг ділової активності підприємств Підручник для ВНЗ/М.В. Пугачова, Н.О. Парфенцева, О.В. Гончар – К.: НАСОА, 2011. – 468 с.
 3. Тюрин Ю. Н. Непараметрические методы статистики / Ю. Н. Тюрин. – М.: Знание, 1978. – 64 с.
 4. Холлендер М. Непараметрические методы статистики / М. Холлендер, Д. Вулф [перевод с англ. Д.С. Шмерлинга]; научное редак. Ю.П. Адлера и Ю.Н. Тюрина – М. : Финансы и статистика, 1983.  – 518 с.
 5. Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics. Theme: Industry, trade and services. Collection: Methodologies and working papers [Electronic Resource]. – Mode of access : URL :http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-010/EN/KS-RA-07-010-EN.PDF.
 6. Structural business statistics. Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) [Electronic Resource]. – Mode of access : URL :http://epp.eurostat.ec. eu/cache/ITY_SDDS/ en/sbs_esms.htm#stat_pres.
 7. Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics. Theme: Industry, trade and services. Collection: Methodologies and working papers [Electronic Resource]. – Mode of access : URL :http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-010/EN/KS-RA-07-010-EN.PDF.
 8. Structural business statistics. Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) [Electronic Resource]. – Mode of access : URL :http://epp.eurostat.ec. europa.eu/cache/ITY_SDDS/ en/sbs_esms.htm#stat_pres.

Матеріали

biznes_statystyka

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму