Бухгалтерський облік (075 (Н) “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Головчак Г. В.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКН-31сдоцент Головчак Г. В.
ЕКН-32сдоцент Головчак Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКН-31сдоцент Головчак Г. В.
ЕКН-32сдоцент Головчак Г. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” є формування у
студентів системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку,
основи методології обліку господарської діяльності, техніки бухгалтерського
обліку, підходи до організації обліку на підприємстві та набуття ними
практичних навичок ведення бухгалтерського обліку.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
– вивчення нормативно-правових основ регулювання, організації та
ведення бухгалтерського обліку;
– вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського
обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і
національних стандартів;
– формування уявлення про повний цикл обробки облікової інформації:
від первинної фіксації господарських операцій до складання фінансової
звітності;
– ознайомлення з веденням бухгалтерського обліку активів, власного
капіталу та зобов’язань;
– набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в
управлінні.
Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на
підприємстві.
В результаті вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” студент
повинен знати:
– сутність бухгалтерського обліку, основні вимоги щодо його ведення в
сучасних умовах господарювання;
– організацію та методику ведення бухгалтерського обліку на
синтетичних та аналітичних рахунках;
– інформаційну базу бухгалтерського обліку;
– техніку і форми ведення бухгалтерського обліку;
– порядок організації бухгалтерського обліку необоротних активів,
запасів, грошових коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу,
довгострокових та поточних зобов’язань, витрат діяльності, доходів за
видами діяльності, фінансових результатів;
– порядок складання фінансової звітності.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
– організовувати документування операцій та документообіг;
– організовувати облік операцій руху активів і пасивів підприємства;
– формувати фінансову звітність підприємства;
– вести бухгалтерський облік на підприємствах з врахуванням сучасних
вимог;
– використовувати облік як основний засіб одержання достовірної
інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Рекомендована література

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами і доповненнями).
3. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618-VI (із змінами і доповненнями).
4. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879.
5. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті: Затв. Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.
6. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями).
7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 року № 88.
8. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 (із змінами та доповненнями).
9. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 (із змінами та доповненнями).
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137 (із змінами та доповненнями).
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 (із змінами та доповненнями).
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 (із змінами та доповненнями).
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (із змінами та доповненнями).
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 (із змінами та доповненнями).
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20 (із змінами та доповненнями).
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 (із змінами та доповненнями).
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559 (із змінами та доповненнями).
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 (із змінами та доповненнями).
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 (із змінами та доповненнями).
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 (із змінами та доповненнями).
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Затв. НаказомМіністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 (із змінами та доповненнями).
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 р. № 205 (із змінами та доповненнями).
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163 (із змінами та доповненнями).
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193 (із змінами та доповненнями).
16.11.2009 р. № 1327.
25. Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посіб. / Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Воськало В. І. та ін.]. – Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2020. – 440 с.
26. Верхоглядова Н. І. Бухгалтерський фінансовий облік : теорія та практика : [посібник] / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : Центр учбової літератури, 2020. – 30 с.
27. Гарасим П. М. Організація обліку і звітності : [навчальний посібник]. / П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, С. В. Приймак. – Львів : НВФ «Українські технології», 2022. –328 с.
28. Джулій Л. В. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: [навчальний посібник] / Л. В. Джулій, В. Г. Стрижова. – Хмельницький : ТУП, 2022. – 199 с.
29. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік : Основи теорії та практики : [підруч.] – [2-ге вид., переробл. і доповн.] / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – К. : Знання, 2019. – 422 с.
30. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : [підручник] / О. В. Лишиленко. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – Київ : Вид-во «Центр учбової літератури», 2021. – 670 с.

Матеріали

Анотація Бухгалтерський облік

Силабус:

Завантажити силабус