Бухгалтерський облік (075 (Н) “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Головчак Г. В.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКН-31сдоцент Головчак Г. В.
ЕКН-32сдоцент Демко І. І.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” є формування у
студентів системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку,
основи методології обліку господарської діяльності, техніки бухгалтерського
обліку, підходи до організації обліку на підприємстві та набуття ними
практичних навичок ведення бухгалтерського обліку.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
– вивчення нормативно-правових основ регулювання, організації та
ведення бухгалтерського обліку;
– вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського
обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і
національних стандартів;
– формування уявлення про повний цикл обробки облікової інформації:
від первинної фіксації господарських операцій до складання фінансової
звітності;
– ознайомлення з веденням бухгалтерського обліку активів, власного
капіталу та зобов’язань;
– набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в
управлінні.
Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на
підприємстві.
В результаті вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” студент
повинен знати:
– сутність бухгалтерського обліку, основні вимоги щодо його ведення в
сучасних умовах господарювання;
– організацію та методику ведення бухгалтерського обліку на
синтетичних та аналітичних рахунках;
– інформаційну базу бухгалтерського обліку;
– техніку і форми ведення бухгалтерського обліку;
– порядок організації бухгалтерського обліку необоротних активів,
запасів, грошових коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу,
довгострокових та поточних зобов’язань, витрат діяльності, доходів за
видами діяльності, фінансових результатів;
– порядок складання фінансової звітності.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
– організовувати документування операцій та документообіг;
– організовувати облік операцій руху активів і пасивів підприємства;
– формувати фінансову звітність підприємства;
– вести бухгалтерський облік на підприємствах з врахуванням сучасних
вимог;
– використовувати облік як основний засіб одержання достовірної
інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Рекомендована література

Базова
1. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / М. І.
Бєлєнкова. – К. : Ліра-К, 2014. – 402 с.
2. М.І. Бондар. Фінансовий облік: підруч. / М.І. Бондар, В.І.Єфіменко, Л.Г.
Ловінська та ін./за заг. ред.. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ,
2020. – Ч.1. – 553 с.
3. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний українськоросійсько-англійський словник / Ю. А. Верига. – К. : ЦУЛ, 2012. – 292 с.
4. Верхоглядова Н. І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика :
навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 354 с.
5. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та
порядок їх заповнення / Ю. Г. Кім. – К. : ЦУЛ, 2014. – 600 с.
6. Лень В.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник /В.С. Лень/. – Київ:
Академія, 2019. – 608 с.
7. Орлова В. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / В. К. Орлова. – К. : ЦУЛ,
2010. – 508 с.
8. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська. – К. :
ЦУЛ, 2013. – 688 с.
9. Серпенінова Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. /
Ю. С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко; за заг. ред. Ю. С.
Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 2015. – 336 с.
10. Смоляр Л. Г. Облік і аудит : навч. посіб. / Л. Г. Смоляр,
Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська. – К. : Ліра-К, 2013. – 616 с.
11. Сук Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге
вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і
звітність: підруч. / Н.М. Ткаченко // 7-е вид. доповн. і переробл. – К.: Алерта,
2016. – 928 с.
13. Плиса З.П. Бухгалтерський облік Київ Основи. 2020. – 422 с.
14. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник /
В. Г. Швець. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. – 572 с.
Додаткова література
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від
16.07.99р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. №291 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3.Податковий кодекс України, від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
4. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затверджене
Наказом МФУ. [Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
5. П(С)БО 7 «Основні засоби»: Затверджене Наказом МФУ від
27.04.2000 р.№92. [Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
6. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»: Затверджене Наказом МФУ від
.18.10.1999 р.. № 242. Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
7. П(С)БО 9 «Запаси». Затверджене Наказом МФУ від 20.10.1999 р.. №
246 Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
8. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»: Затверджене Наказом
МФУ від 18.10.1999 р. № 237. Із змінами та доповненнями.
9. П(С)БО 11 «Зобов’язання»: Затверджене Наказом МФУ від
31.01.2000 р. № 20. Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
10. П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»: Затверджене Наказом МФУ від
26.04.2000 р. № 91. Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
11. П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»: Затверджене Наказом МФУ
від 30.11.2001р. № 559. Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
12. П(С)БО 14 «Оренда»: Затверджене Наказом МФУ від 28.07.2000 р.
№ 181. Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
13. П(С)БО 15 «Дохід» Затверджене Наказом МФУ від 29.11.1999р. №
290. Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
14. П(С)БО 16 «Витрати»: Затверджене Наказом МФУ від 31.12.1999р.
№ 318. Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
15. П(С)БО 30 «Біологічні активи»: Затверджене Наказом МФУ від
18.11.2005р. № 790. Із змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Матеріали

nor

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус