Бухгалтерський облік (051 (Р) “Міжнародна економіка”; 051 (Е) “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Пелех У. В.ЕКр-31с, ЕКр-32с, ЕКр-33с, ЕКе-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКр-31сХоча Н. В., Пелех У. В.
ЕКр-32сХоча Н. В., Пелех У. В.
ЕКр-33сХоча Н. В., Пелех У. В.
ЕКе-31сХоча Н. В., Пелех У. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКр-31сПелех У. В.
ЕКр-32сПелех У. В.
ЕКр-33сПелех У. В.
ЕКе-31сПелех У. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та опанування умінь і навичок з ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
Завданнями дисципліни є:
 набуття теоретичних знань з бухгалтерського обліку при вивчанні предмету та об’єктів бухгалтерського обліку, його методів та принципів ведення, загальних питань облікової політики підприємства;
 опанування практичних навичок щодо складання первинних документів, правильного відображення в бухгалтерському обліку типових господарських операцій підприємства, групування та узагальнення їх в облікових регістрах;
 ознайомлення з обліковим циклом підприємства; з порядком узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку та складанням бухгалтерського балансу;
 опрацювання законодавчої та нормативної бази, яка регламентує загальні питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Вивчання дисципліни передбачає проведення лекційних і практичних занять, самостійної роботи студентів.
В процесі практичних занять і самостійної роботи передбачається:
 набуття студентами практичних умінь і навичок по кожній темі курсу згідно відповідних навчальних завдань,
 самостійне вивчання та вирішення окремих завдань.
Після вивчання дисципліни студент повинен вміти визначити економіко-правовий зміст господарських явищ та фактів, які відбуваються на підприємстві, відображати факти господарської діяльності в бухгалтерському обліку.
Метою проведення лекцій є висвітлення концептуальних методологічних та методичних питань бухгалтерського обліку в діяльності суб’єктів національної економіки відповідно до стану розвитку науки, нормативно-правового та методологічного забезпечення.
У результаті проведення лекцій студенти повинні:
знати Методику здійснення облікових процедур: застосування методів оцінки активів; їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку; порядок узагальнення інформації; використання форм обліку, методику підготовки інформації для відображення у бухгалтерській звітності.
вміти Критично аналізувати теоретичні аспекти бухгалтерського обліку, використовувати набуті знання у вивчені наступних фахових дисциплін та підготовці до практичної роботи за обраною професією.
Метою проведення практичних і семінарських занять є закріплення теоретичних знань з обліку, отриманих студентами на лекціях та при самостійному вивченні тем курсу за рекомендованою літературою, а також оволодіння практичними навичками документального оформлення господарських операцій, їх бухгалтерського опрацювання, ведення облікових регістрів, узагальнення облікової інформації для відображення її у бухгалтерській звітності.
У результаті проведення практичних і семінарських занять студенти повинні:
знати методику визначення інформаційних потреб користувачів, вимоги до документування господарських операцій та документообігу, звітність матеріально-відповідальних осіб, застосування Плану рахунків та П(С)БО стосовно конкретних господарських ситуацій, склад та порядок застосування облікових регістрів бухгалтерського обліку, технологію узагальнення інформації;
вміти самостійно складати й опрацьовувати первинні документи та звіти матеріально-відповідальних осіб підприємства; складати бухгалтерські проведення; вести облікові регістри; здійснювати бухгалтерський контроль облікових даних; готувати дані для заповнення форм звітності; формувати вихідні дані для внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. №436 – IV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755 – VI (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. №435 – IV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996 – XIV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/996-14
5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№3.rada.gov.ua/laws /show /z0336-13
6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 № 391/3685 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 і зареєстровано Міністерством юстиції України 18 травня 2000 № 288/4509 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 і зареєстровано Міністерством юстиції України 2 листопада 1999 № 75088/4043 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 і зареєстровано Міністерством юстиції України 02 листопада 1999 № 751/4044 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1. rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 і зареєстровано Міністерством юстиції України 25 жовтня 1999 № 725/4018 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20 і зареєстровано Міністерством юстиції України 11 лютого 2000 № 85/4306 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 травня 2000 № 284/4505 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 грудня 2001 № 1050/6241 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 і зареєстровано Міністерством юстиції України 10 серпня 2000 № 487/4708 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№3. rada.gov.ua/laws/show/z0487-00
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 і зареєстровано Міністерством юстиції України 14 грудня 1999 № 860/4153 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 січня 2000 № 27/4248 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2. rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 і зареєстровано Міністерством юстиції України 20 січня 2001 № 47/5238 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 р. № 205 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 травня 2001 № 433/5624 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163 і зареєстровано Міністерством юстиції України 23 липня 1999 № 499/3792 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№3.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 серпня 2000 № 515/4736 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2002 р. № 147 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 березня 2002 № 269/6957 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 р. № 303 і зареєстровано Міністерством юстиції України 23 червня 2001 № 539/5730 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 р. № 344 і зареєстровано Міністерством юстиції України 30 липня 2001 № 647/5838 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 і зареєстровано Міністерством юстиції України 14 лютого 2011 № 189/18927 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№0.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 і зареєстровано Міністерством юстиції України 10 листопада 2003 № 1025/8346 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2003 р. № 617 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 листопада 2003 № 1054/8375 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. № 817 і зареєстровано Міністерством юстиції України 13 січня 2005 № 35/10315 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 р. № 412 і зареєстровано Міністерством юстиції України 03 червня 2005 № 612/10901 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415 і зареєстровано Міністерством юстиції України 26 травня 2006 № 610/12484 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06
31. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24 травня 1995 року №88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
32. Наказ Міністерства фінансів України «Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» від 29 грудня 2000 p. № 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF00062.html
33. Наказ Міністерства фінансів України «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
34. Наказ Міністерства фінансів України «Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерському обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
35. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік: навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.
36. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік : підруч. / Р.Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.
37. Гарасим П.М. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. Первинний та аналітичний облік на підприємстві / П.М.Гарасим, Г.П. Журавель, Р.Ф. Бруханський. – Тернопіль: Астон, 2005. – 464 с.
38. Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навчальний посібник / В.В. Гливенко, В.С. Лень. – 3-тє вид. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
39. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік. 2-ге вид. перероб. і доп. [текст]. Навч. посіб. / Н,В, Гудзь, П.Н. Денчук, Р.В. Романів . – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 424 с.
40. Кім Г. Бухгалтерсь¬кий облік: первинні документи та порядок їх за¬повнення: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. / Г. Кім, В.З. Сопко, Ю.Г. Кім. – К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 480 с.
41. Корінька М.Д. Бухгалтерський облік / М.Д. Корінька. – Київ: Знання, 2009. – 459 с.
42. Кулинич М.Б. Бухгалтерський облік :навчальний посібник / М.Б. Кулинич, Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 561 с.
43. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навч. пос. – 3-тє видання. / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
44. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник / О.В. Лишиленко. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 670 с.
45. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальних посібник. / Г.В. Нашкерська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
46. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік / Садовська І.Б. Божидарнік Т.В., На гірська К.Є. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
47. Садовська І.Б. Теорія бухгалтерського обліку / І.Б. Cадовська, К.Є. Нагірська. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2015. – 322 с.
48. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. / [Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С.].– Львів: Бухгалтерський центр «Ажур»,2010. – 440 с.
49. Чацкіс Ю.Д. Організація бухгалтерського обліку / [Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С., Наумчик О.А., Власова І.О.]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 564 с.
50. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / В.Г. Швець. – К.: Знання, 2004. – 447 с.