Бухгалтерський облік (051 (Т) “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Москаль Н. В.ЕКт-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКт-31сдоцент Москаль Н. В., доцент Демко І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКт-31сдоцент Демко І. І.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є набуття студентами теоретичних знань з бухгалтерського обліку, формування умінь і навичок з ведення обліку на підприємствах. Предметом дисципліни є теоретичні засади та діюча практика бухгалтерського обліку на підприємствах – суб’єктах господарювання різних форм власності. Завданнями вивчення дисципліни є: набуття теоретичних знань з бухгалтерського обліку при вивчанні предмету та об’єктів бухгалтерського обліку, його методів та принципів ведення, загальних питань облікової політики підприємства; опанування практичних навичок щодо складання первинних документів, правильного відображення в бухгалтерському обліку типових господарських операцій підприємства, групування та узагальнення їх в облікових регістрах; ознайомлення з обліковим циклом підприємства; з порядком узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку та складанням бухгалтерського балансу; опрацювання законодавчої та нормативної бази, яка регламентує загальні питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку / В. С. Білоусько, М. І. Беленкова. – Вид. 6-те, допов. – К.: Алерта, 2010. – 401 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / Ф. Ф. Бутинець. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2011. – 640 с.
3. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Ю. А. Верига. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 396с.
4. Краївська І. А. Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства / І. А. Краївська. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 225 с.
5. Кужельний М. В. Організація обліку: підруч. для вищ. навч. закл. / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 351 с.
6. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / В. Ф. Максімова. – Одеса: ОНЕУ, 2012 – 670 с.
7. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
8. Сук Л. К. Фінансовий облік : підручн. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України: підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-т видання доповнене і перероблене. – К. : А.С.К., 2008. – 784 с.
10. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 422 с.