Бухгалтерський облік у прикладних програмних продуктах (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Демко І. І.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сдоцент Демко І. І.
ЕКо-32сдоцент Демко І. І.
ЕКо-33сдоцент Демко І. І.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних продуктах» дозволяє забезпечити формування у студентів таких компетентностей:

– знання особливостей та тенденцій сучасного ринку прикладних програмних рішень для управління підприємствами;

– критичного мислення і генерування креативних ідей для вирішення проблем впровадження сучасних інформаційних технологій в управлінську діяльність;

–  вміння оцінювати можливості конкретних зарубіжних чи вітчизняних програмних розробок з метою використання в управлінні підприємством та обліку, зокрема.

–  здатності до самоорганізації і планування своєї діяльності у отриманні знань з використання новітніх інформаційних технологій;

– уміння працювати в команді при вирішенні практичних завдань з автоматизації конкретних облікових задач;

– здатності налаштовувати параметри ПП під особливості конкретного користувача;

– здатності формування нормативно-довідкової інформації в ПП;

– уміння налаштовувати параметри облікової політики в ПП;

– здатності самостійно формувати початкові залишки в ПП;

– уміння формувати первинні документи та типові господарські операції в ПП;

– уміння відобразити в бухгалтерському і податковому обліку проведень за господарськими операціями;

– здатності формувати та аналізувати звітність в ПП.

У результаті вивчення предмета студенти повинні

а) знати:

– ключові поняття функціонування автоматизованих інформаційних систем ведення обліку;

– можливості автоматизованих систем обліку;

– основи побудови та організації облікового процесу із застосуванням сучасної обчислювальної техніки та комп’ютерних систем обліку;

– особливості автоматизації обліку на підприємствах, бюджетних установах та організаціях;

– основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку;

– структуру та принципи роботи глобальної мережі;

– можливості використання мережі для обробки та передання обліково-аналітичної інформації.

б) уміти:

визначати економічну ефективність впровадження комп’ютеризованих бухгалтерських програм на підприємстві;

– користуватися прикладними рішеннями та програмними продуктами: Парус-Підприємство 8 та Парус-Підприємство 7, «Акцент-бухгалтерія», «Бест Звіт Плюс», «Галактика» тощо;

– використовувати систему безготівкових розрахунків «Клієнт банку – банк».

Мета дисципліни: вивчення головних функціональних можливостей конкретного прикладного рішення; набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв’язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення.

Предмет дослідження: облікова інформація.

Завдання дисципліни: одержати необхідні знання з практики використання одного із Програмних продуктів за вибором; застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички під час виконання навчальних вправ і ситуацій щодо ведення бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія / М. М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с.
 2. Гринев А. Г. Акцент версия 7.4 : руководство пользователя /
  А. Г. Гринев, А. А. Кухтин. – Донецк : «Импакт», 2008. – 283 с.
 3. Долбнєва Д. В. Сучасний стан та перспективи використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 209-214.
 4. Інструкція з експлуатації програмного комплексу «Бест Звіт Плюс» (Версія 8.94). – К. : 2005. – 232 с.
 5. Каталог проектних рішень групи компаній Парус. – К. : 2008. – 33 с.
 6. Кацуба Ольга 1С : Бухгалтерия 8.0. Практический самоучитель : Пособие / Кацуба Ольга : Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.e-reading.ws/book.php?book=130968.
 7. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Клименко. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 320 с.
 8. Конопля В. М. Програмний комплекс «Бест Звіт Плюс» (Версія 8.16.000) : керівництво з експлуатації / В. М. Конопля. – К. : 2009. – 24 с.
 9. Марченко Д. М. Автоматизація бухгалтерського обліку як джерело зростання його ефективності / Д. М. Марченко // Актуал. пробл. економіки. – 2009. – № 6. – С. 248–254.
 10. 1С : Предприятие 8.1. Конфигурация «Бухгалтерский учет» для Украины. Руководство по ведению учета. – Москва : Фирма «1С», 2009. – 307 с.
 11. 1С : Бухгалтерия 8.1. Базовая версия. Руководство пользователя. – Москва : Фирма „1С”, 2008. – 403 с.
 12. 1С : Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. – Москва, Фирма «1С», 2013. – 516 с.
 13. 1С:Бухгалтерія. Посібник для початківця : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531.
 14. Парус-Підприємство 7 : система керування для малого та середнього бізнесу. – К. : 2010. – 12 с.
 15. Радченко М. Г. 1С Предприятие 8.1. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. / М. Г. Радченко – Питер : 1С-Паблишинг, 2008. – 512 с.
 16. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади і типові прийоми / М.Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knigoteka.org/category2/book1762-down.html.
 17. Рішення групи компаній «Парус» для великих підприємств. – К. : 2010. – 16 с.
 18. Сараєва Г. 1С: Бухгалтерія 8.2. : повний практичний посібник /
  Г. Сараєва, Л. Власенко. – Фактор, 2012. – 704 с.
 19. Харитонов С. А. 1С: Бухгалтерия 8 для начинающих – «Питер» 2009. – 384 с.
 20. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : Підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. Друге видання, доопрацьоване і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 400 с.

Матеріали

Sylabus-bukhoblik v prodyktax 2021-2022

Анотація Бухоблік в програмних продуктах

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус