Бухгалтерський та управлінський облік (051 (тС) “Економічна аналітика та бізнес статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Струк Н. С.ЕКтС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКтС-11сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» є висвітлити теоретичні основи та методичні аспекти ведення бухгалтерського та управлінського обліку, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Рекомендована література

1. Зaкoн Укpaїни “Пpo бyxгaлтepський oблiк тa фiнaнсoвy звiтнiсть в Укpaїнi” вiд 16 липня 1999 p. № 996-XIV зі змінами і доповненнями : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
2. Атамас П. Й. Управлінський облік / [П.Й. Атамас]. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 439 с.
3. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп.і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.
4. Гарасим П. М. Курс управлінського обліку / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин/ Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 314 с.
5. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. / Лишиленко О.В. — К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2006. —254 с.
6. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні:Навчально-практичний посібник /під ред. С. Ф. Голова.— Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2001. – 832с.
7. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навч. закладів./ за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероблене. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 688с.;
8. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. / за ред. М.В. Кужельного. – 3-тє вид. – К.:Видавництво А.С.К., – 2004. – 266 с. – (Економіка. Фінанси. Право.);