БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Тип: Нормативний

Кафедра: облікових технологій та оподаткування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Хомуляк Т. І.ЕКр-24с

Опис курсу

Основна мета дисципліни це набуття студентами теоретичних основ і практичних навиків з питань теорії бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

1. Бухгалтерський облік: навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр учб. літ., 2016. – 424 с.
2. Звітність підприємства: підручник для внз / М. І. Бондар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 3 Держ. вищий навч. заклад “Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана”, Вищий навч. заклад УКООПСПІЛКИ “Полтав. ун-т економіки і торгівлі”. – К. : Центр учб. літ., 2015. – 570 с.
3. Облікова політика підприємства : навч. посібник / Правдюк Н., Коваль Л., Коваль О. – К. : Центр навч. літ., 2020. – 648 с.
4. Ткаченко Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2020.- 192 c.
5. Фінансовий облік I : навч. посібник / Є. Ю. Шара, І. Є. СоколовськаГонтаренко ; Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т Держ. податкової служби України. – К. : Центр учб. літ., 2016. – 336 с.

Матеріали

Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус