Cтрахова система

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Яворська Т. В.ЕКУМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКУМ-51спрофесор Яворська Т. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: засвоєння студентами теоретичних та практичних засад організації та функціонування страхової системи в країні.

Завдання: вивчення сутності страхової системи та її елементів; страхової інфраструктури; особливостей розвитку страхової власності; особливостей кептивного страхування; механізму державного регулювання страхової системи; формування безпеки страхової системи; процедури реструктуризації страхової системи; характерних ознак світової страхової системи.

Результати навчання:

 

знати: сутність страхової системи, сутність та структуру страхового ринку, класифікаційні ознаки та види страхових компаній, сутність страхової власності та страхового капіталу, пояснення страхової інфраструктури, сутність та види державного регулювання страхової системи, систему безпеки страхових компаній, сутність, причини та інструменти реструктуризації страхової системи, особливості страхових систем зарубіжних країн.

вміти: виділити та розрізнити  елементи страхової системи, аналізувати розвиток страхового ринку в країні, обґрунтовувати особливості діяльності страхових компаній життя, ризикових страхових компаній, аналізувати структуру власності вітчизняних страхових компаній, оцінювати обсяги страхового капіталу, охарактеризувати діяльність страхових посередників, оцінювати ефективність правового та податкового регулювання страхової системи в Україні, аналізувати схеми страхового шахрайства, характеризувати ризики реструктуризації страхової системи, порівнювати розвиток страхової системи в Україні із страховими системами інших країн.

Рекомендована література

 1. Филонюк А. Ф., Залетов А. Н. Страховая индустрия Украины: стратегия развития. – К.: Международная агенция «БИЗОН», 2008. – 448 с.
 2. Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006. – 284 с.
 3. Історія страхування : [підручник] / за ред. С. К. Реверчука. – К.: Знання, 2005. – 213 с.
 4. Ивашкин Е. И., Ионкин В. В. Страховая система как специфический обьект государственного регулирования // Финансовый менеджмент в страховой компании. – 2006. – №1. – С. 4-5.
 5. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О. О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.
 6. Яворська Т. В. Страхові послуги / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: «Знання», 2008. – 350 с.
 7. Яворська Т. В. Страхове підприємництво в господарській системі України : [монографія] / Тетяна Василівна Яворська. – Л.: ЛА «Піраміда», 2011. – 240 с.
 8. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: [монографія] / В. М. Фурман. – К.: КНЕУ. – 2005. – 296 с.
 9. Нечипорук Л. В. Теорія і практика страхового ринку в Україні : [монографія] / Л. Н. Нечипорук. – Харків: Вид-во Нац. у-ту внутр. справ, 2004. – 300 с.
 10. Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку [монографія] / О. В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 350 с.
 11. Піратовський Г. Л. Страховий бізнес: управління розвитком: [монографія]. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 254 с.
 12. Стратегічне управління страховою компанією : [монографія] / [В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко, О. І. Барановський та ін.;] / [наук. ред. та пер. кол. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман]. – К.: КНЕУ, 2008. – 440 с.
 13. Тронин Ю. Н. Основы страхового бизнеса / Ю. Н. Тронин. – М.: «Альфа-Пресс», 2006. – 472 с.
 14. Турбина К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования / К. Е. Турбина. – М.: Анкил, 2000. – 320 с.
 15. Шумелда Я.П. Страхування: [навчальний посібник] / Я.П.Шумелда. – Видання друге, розширене. – К. : Міжнародна агенція “Бізон”, 2007 . – 384с.
 16. Самойловський А.Л. Менеджмент страхування: [монографія] /А.Л.Самойловський. – К. : Видавничий дім “Корпорація”, 2007. – 318с.
 17. Ручкіна В.М. Система страхування в країнах перехідної економіки: структура, механізм функціонування, тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / В.М.Ричкіна. – Д., 2007. – 20с.
 18. Баранова В.Г. Фінансовий механізм функціонування страхової системи / В.Г.Баранова. – Одеса : Видавництво «ВМВ», 2009. – 380с.
 19. Базилевич В.Д. Сучасна парадигма страхування: сутність і протиріччя //Фінанси України. – 2007. – №9. – С.42-50.
 20. Залєтов О.М. Убезпечення життя : [монографія] / О.М.Залєтов. – К. : Міжнародна агенція “Бізон”, 2006. – 688с.
 21. Кузьмін О. Є. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади: Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, А. С. Завербний, Н. Л. Іващук. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 200 с.
 22. Залєтов О. В. Страхові послуги населенню України в умовах економічної кризи: стан та перспективи // Економіка. – 120/ 2010 – №6. – С. 42–45.
 23. Страховий ринок України:стан та перспективи розвитку: монографія / С. О. Булгакова …[та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2007. – 459 с.
 24. Осадець С.С. Страхування [Електронний ресурс]: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець; Київ. нац. економ. ун-т, та ін. – К.:КНЕУ, 1998. – 528 с. – Режим доступу до вид.: http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6071&Itemid=351
 25. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку : монографія / [С.О. Булгакова, А. В. Василенко, Л. І. Василенко, С. В. Волосович, А. М. Єрмоленко, Л. В. Єрмоленко, Л. І. Зимовська, І. О. Манько, І. С. Микитюк, Т. А. Ротова, Н. Г. Савченко, В. В. Тринчук, В. М. Фурман, О. М. Цензура] ; / [за заг. ред. А. А. Мазаракі]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 460 с.

Страхова система : підручник / С.К. Реверчук, Т.В.Яворська, Л.М.Войтович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2014.