Демографічна статистика (Ект)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Савка Н. В.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ЕКТ-41сдоцент Савка Н. В.

Рекомендована література

Базова

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України „Про державну статистику”// Статистика України. – 2000. – № 4. – С. 99-108.

Удосконалення законодавства України у галузі статистики /Підгот. Ю.М. Остапчук. – К.: ІВД Держкомстату України, 2002. – 764 с.

Концептуальні основи статистичного моніторингу /За ред.. М.В. Пугачової. – К.: ІВД Держкомстату України, 2003. – 343 с.

Методологічні положення зі статистики /Держкомстат України. – К.: ЗАТ «Август», 2002. – Вип. 1. – 552 с.

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Методичні положення зі статистики / Держ. ком. статистики України. – К.: ЗАТ „Август”, 2002 – Вип І / Редкоп.: О.Г. Осауленко та ін.
 2. Методичні рекомендації з питань статистики населення. Держкомстат України.- Київ, 1998.
 3. Пальян З.О. Демографічна статистика: Навч.-метод. посібник для вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2006.
 4. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студ. – К.: Артек, 1997 – 256с.
 5. Статистика: Підручник / С.С. Гарасименко та ін. – К.: КНЕУ, 1998р.
 6. Стеценко С.Г., Щвець В.Г. Статистика населення: Підручник. – К.: Вища школа, 1993 – 463с.
 7. Всеукраїнський перепис населення. Методологія та організація: навч.посібник. – К.: Держкомстат України, 2001. – 336 с.
 8. Романюк А.І. Демографічні студії , НАНУкраїни,Київ 1997 р.
 9. Методичні рекомендації з питань статистики населення,Держкомстат України, Київ, 1998р.
 10. Муромцева Ю.І.Демографія:навчальний посібник.-К.:Кондор, 2006.-300с.
 11. Вандескрик К. Демографический анализ / Пер. с фр. Н. Калмыковой – М.: Академический Проект; Гаудсамус , 2005 р.
 12. Соціально – економічні дослідження у перех. період. (Збірник наукових праць). Випуск 5 (55) / НАН України. ІРД. (за ред. М.І.Долінцевого. – Львів, 2005р.
 13. Демография: Учебное пособие / Под. ред. проф. В.Г. Глушковой,- М.: КНОРУС, 2004р.
 14. Медков В.М. Демография:учебное пособие.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002-448с.
 15. Статистика: підручник /За ред. С. С. Герасименка. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
 16. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник.– К.: КНЕУ, 2002. – 376 с.
 17. Уманець Т. В. Статистика: навч. посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.