Державне регулювання економіки (071 “Облік і оподаткування”, на основі: ОКР “Молодший спеціаліст”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Михасюк І. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Максимець Ю. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки” є: суть, цілі, форми і методи впливу держави на розвиток економіки в цілому, а також окремих її ланок і рівнів.

Навчальна дисципліна “Державне регулювання економіки” тісно пов’язана з такими дисциплінами як: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, регіональна економіка, економіка підприємства, менеджмент.

Метою дисципліни є розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту.

Основними завдання вивчення дисципліни “Державне регулювання економіки” є розкрити:

  • суть, мету і завдання державного регулювання економіки;
  • теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави;
  • методологічні основи, методи і засоби впливу держави на економічний та соціальний розвиток і соціально-економічні процеси;
  • суть, функції, методологію та методику соціально-еко­номічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування;

особливості державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності.