Державне регулювання інноваційної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Назаркевич І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основами державного регулювання інноваційної діяльності та спрямування їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо створення нововведень, їх захисту, комерціалізації, оцінювання та управління.

Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення інтелектуального і со­ціального розвитку особистості через вивчення основ правових та економічних аспектів інноваційної діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • поняття інновацій та інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки;
 • державну та міжнародну систему інтелектуальної власності;
 • характеристику складових ринку інновацій;
 • економічну структуру інноваційного потенціалу економічного суб’єкта;
 • значення і особливості управління інноваційним ризиком;
 • механізми стимулювання інноваційних процесів;
 • систему інноваційної інфраструктури і її значення.

вміти:

 • визначати інновації та класифікувати їх за відповідними ознаками;
 • вибирати конкретні важелі управління інноваційними процесами на державному і місцевому рівнях;
 • аналізувати економічну структуру інноваційного потенціалу суб’єкта економічних відносин;
 • оцінювати вартість інновацій та ступінь впливу ризиків на ефективність інноваційних проектів;
 • формувати інноваційні проекти, а також стратегії і моделі соціально-економічного розвитку.

Рекомендована література

1. Авраменко І.М., Руденко М.В. Перспективи інноваційного розвитку в контексті економічного зростання в Україні // Економіка і регіон. – 2005. – № 2(5). – С.33-35.
2. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін, та ін. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 328 с.
3. Алейнікова О.В. Адаптування функцій державного управління у сфері економіки до інноваційного розвитку // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2003. – № 1. – С.4-7.
4. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізми розробки та комерціалізації. Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.
5. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.
6. Бажал Ю.М. Економічні пріоритети державної технологічної політики: визначення та механізм реалізації. – К.: ІЕП НАНУ, 2001. – 526 с.
7. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. Видання 3-е, вип. Та доп. / За ред. В.О. Василенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.
8. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: України та зарубіжний досвід: Монографія. – К.: Вікторія, 2004. – 311 с.
9. Гордієнко Л.Ю. Інноваційний менеджмент. Конспект лекцій. – Харків: Вид ХДЕУ, 2001. – 80 с.
10. Економіка і організація інноваційної діяльності / за ред. Стельмащука А.М., Тернопіль: „Економічна думка”, 2001 – 176 с.
11. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія. За ред. проф. Гринів Л.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 444 с.
12. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14.09.06 №143-V. – http://in.gov.ua/index.php?get=55&law_id= 46.
13. Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” від 16.07.99 №991-XIV. – http://in.gov.ua/index.php?get= 55&law_id=17.
14. Закон України „Про інноваційну діяльність” Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2002. – № 36. – ст.266.
15. Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку високих наукоємних технологій» № 1676- IV від 9 квітня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 7 травня.
16. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 433-IV від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 13.
17. Концепція інноваційного розвитку економіки України // Наука і наукознавство. – 2002. – № 1(35). – С.3-22.
18. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.
19. Лапко О. Економіка інновацій. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – 136 с.
20. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання: Монографія. – К.: Ін-т екон. прогнозування НАН України, 1999. – 253с.
21. Назаркевич І.Б. Зарубіжний досвід розвитку інноваційної діяльності в регіоні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2005. Випуск 34. – 800 с. – С.390-397.
22. Назаркевич І.Б. Механізми регулювання інноваційних процесів в регіоні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. Випуск 36.
23. Назаркевич І.Б. Організація інноваційної діяльності малих підприємств: проблеми і перспективи // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. ЛНУ імені Івана Франка. Львів: Інтереко. 2005. – 526 с. – 276-281.
24. Назаркевич І.Б. Роль регіональних інноваційних систем у соціально-економічному розвитку регіонів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління (Збірник наукових праць). Випуск 2 (58) / НАН України. Інститут регіональних досліджень.- Львів, 2006. – 776с. – С.561-571.
25. Назаркевич І.Б. Стратегічні напрямки інноваційної діяльності в регіоні: системний підхід // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи (Збірник наукових праць). Випуск 3 (XLVII) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Частина 1.- Львів, 2004. – 446с. – С.179-189.
26. Осецький В.Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики. Монографія. – К.: 2003. – 412 с.
27. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 254 с.
28. Сухоруков А.І. Економіка та організація інноваційної діяльності – К.: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 2001. – 183 с.