Державне регулювання обліку і аудиту (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Шевчук В. Р.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с, ЕКоС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сдоцент Шевчук В. Р.
ЕКо-32сдоцент Шевчук В. Р.
ЕКо-33сдоцент Шевчук В. Р.
ЕКоС-11сдоцент Шевчук В. Р.

Опис курсу

Метою курсу «Державне регулювання обліку і аудиту» є вивчення нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку і здійснення аудиторської діяльності в Україні з ціллю набуття студентами навичок щодо аналізу законодавства в сфері бухгалтерського обліку та аудиту в процесі прийняття рішень щодо відображення в обліку чи підтвердження достовірності і законності окремих господарських операцій. Завданнями дисципліни «Державне регулювання обліку і аудиту» є вивчення основних нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку і здійснення аудиторської діяльності в Україні; набуття навичок аналізу нормативно-правових актів в сфері бухгалтерського обліку та аудиту при прийнятті рішень щодо відображення в обліку чи підтвердження достовірності і законності окремих господарських операцій; набуття практичних вмінь застосування законодавства в сфері бухгалтерського обліку та аудиту в процесі ведення обліку чи здійснення аудиту; сприяння розвитку у студентів самостійності мислення; засвоєння студентами нормативно-правової лексики і термінології в сфері бухгалтерського обліку та аудиту; формування правової культури студентів.

знати: основи державного регулювання бухгалтерського обліку відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; підходи до правового регулювання бухгалтерського обліку відповідно до міжнародного досвіду; рівні регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності; основи державного регулювання аудиту згідно закону України «Про аудиторську діяльність»; напрямки діяльності Аудиторської палати України як регулятора на ринку аудиторських послуг; базові засади контролю якості аудиту в Україні і його регулювання; зміст найбільш важливих законодавчих документів, що регулюють ведення обліку та порядок здійснення аудиторської діяльності в Україні.

вміти: самостійно аналізувати зміст законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів законодавства в сфері бухгалтерського обліку та аудиту при прийнятті рішень щодо відображення в обліку чи підтвердження достовірності і законності окремих господарських операцій; тлумачити правові норми й роз’яснювати вимоги законів та інших нормативно- правових актів у галузі бухгалтерського обліку і аудиту; розв’язувати конкретні правові ситуації, що виникають у практиці здійснення діяльності в сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. N 436-ІУ / [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ із змінами та доповненнями / [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
3. Про аудиторську діяльність: Закон України №3125-XII вiд 1993-04-22 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок у фінансових звітах»: наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. N 137 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: наказ Міністерства фінансів України від 09.08.2000 р. № 20 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»: наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002 р. № 147 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»: наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»: наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344 – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: Верховна Рада України. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01.
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z0161 -00.
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та діяльність, що припиняється»: наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. -Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z0621-05.
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. -Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. -Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06.
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»: наказ Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07.
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»: наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2008 р. № 1090 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0844-08.
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій»: наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1577 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. -Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0057-09.
34. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Національного банку України від 15.12.2004 № 637 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
35. Аудит: навч. посіб. / [С.І. Дерев’янко, Н.П. Кузик, С.О. Олійник та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 380 с.
36. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика: навч.-практ. посіб. / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К. : Центр учбової л-ри, 2010. – 536 с.
37. Виноградова М. О. Аудит [текст] : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 656 с.
38. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. [текст] Навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 424 с.
39. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік [текст] : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 688 с.
40. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник] / Н.М. Ткаченко – [7-ме вид. допов. і перероб.] – К.: Алерта, 2016. – 928 с.
41. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: [підручник] за редакцією М.Ф.Огійчука [6-е вид.] – К.: АЛЕРТА, 2011. – 1042 с.
42. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст]: навчальний посібник / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-Гонтаренко; Нац. ун-т державної податкової служби України. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.
Інформаційні ресурси
1. Верховна Рада України: http://www.rada.gov.ua
2. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua
3. Аудиторська палата України: http://apu.com.ua
4. Інформаційний бізнес портал ЛІГА: http://www.liga.kiev.ua
5. Баланс: http://www.balance.dp.ua
6. Бізнес: http://www.business.kiev.ua
7. Дебет-Кредит: http://www.dtkt.com.ua
8. Бухгалтер-сервіс: http://www.buhgalter.kharkov.com
9. Бухгалтерія: http://www.buhgalteria.com.ua
10. Все про бухгалтерський облік: http://www.vobu.com.ua