Державне регулювання обліку і аудиту (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Шевчук В. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Метою курсу «Державне регулювання обліку і аудиту» є вивчення нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку і здійснення аудиторської діяльності в Україні з ціллю набуття студентами навичок щодо аналізу законодавства  в сфері бухгалтерського обліку та аудиту в процесі прийняття рішень щодо відображення в обліку чи підтвердження достовірності і законності окремих господарських операцій. Цілями дисципліни «Державне регулювання обліку і аудиту» є вивчення основних нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку і здійснення аудиторської діяльності в Україні; набуття навичок аналізу нормативно-правових актів в сфері бухгалтерського обліку та аудиту при прийнятті рішень щодо відображення в обліку чи підтвердження достовірності і законності окремих господарських операцій; набуття практичних вмінь застосування законодавства в сфері бухгалтерського обліку та аудиту в процесі ведення обліку чи здійснення аудиту; сприяння розвитку у студентів самостійності мислення; засвоєння студентами нормативно-правової лексики і термінології в сфері бухгалтерського обліку та аудиту; формування правової культури студентів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основи державного регулювання бухгалтерського обліку відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; підходи до правового регулювання бухгалтерського обліку відповідно до міжнародного досвіду; рівні регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності; основи державного регулювання  аудиту згідно закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; напрямки діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю як регулятора на ринку аудиторських послуг та Аудиторської палати України як органу професійного самоврядування аудиторів; базові засади контролю якості аудиту в Україні і його регулювання; зміст найбільш важливих законодавчих документів, що регулюють ведення обліку та порядок здійснення аудиторської діяльності в Україні.

вміти: самостійно аналізувати зміст законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів законодавства в сфері бухгалтерського обліку та аудиту при прийнятті рішень щодо відображення в обліку чи підтвердження достовірності і законності окремих господарських операцій; тлумачити правові норми й роз’яснювати вимоги законів та інших нормативно-правових актів у галузі бухгалтерського обліку і аудиту; розв’язувати конкретні правові ситуації, що виникають у практиці здійснення діяльності в сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Рекомендована література

Рекомендована література
1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: наказ Міністерства фінансів України від 09.08.2000 р. № 20 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
12. Верига Ю. Бухгалтерський облік. К. : «Центр учбової літератури», 2019. 520 с.
13. Немченко В, Редько О., Кононенко В. Аудит. К. : «Центр учбової літератури», 2019. 540 с.

Інформаційні ресурси
1. Верховна Рада України: http://www.rada.gov.ua
2. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua
3. Аудиторська палата України: http://apu.com.ua
4. Інформаційний бізнес портал ЛІГА: http://www.liga.kiev.ua
5. Баланс: http://www.balance.dp.ua
6. Бізнес: http://www.business.kiev.ua
7. Дебет-Кредит: http://www.dtkt.com.ua
8. Бухгалтер-сервіс: http://www.buhgalter.kharkov.com
9. Бухгалтерія: http://www.buhgalteria.com.ua
10. Все про бухгалтерський облік: http://www.vobu.com.ua

Матеріали

Анотація курсу “Державне регулювання обліку і аудиту”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус