Державні фінанси та валютні ринки (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Кульчицький М. І.ЕКю-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКю-11спрофесор Кульчицький М. І.

Опис курсу

На сьогоднішній день пріоритетним напрямами розвитку демократичної держави є забезпечення зростання рівня добробуту кожного окремого громадянина. Згідно з досвідом розвинутих європейських країн, досягнення даної мети можливе лише за умов якісного державного управління, котре посилює демократичні інститути, ліквідує нерівність можливості доступу до суспільних благ, підвищує якість суспільних послуг і рівень життя населення.

Державні фінанси охоплюють доходи та видатки центрального й

місцевого урядів, а також фондів обов’язкового соціального страхування, та структурні зв’язки між ними. Система державних фінансів повинна забезпечувати ефективне виконання державою своїх функцій. Глобалізація істотно змінює традиційне розуміння державних фінансів, посилює взаємну інтеграцію країн та збільшує потребу в колективних діях, змушує розглядати такі фінанси не лише як регулятор локальних і національних проблем, а і як важливий елемент розв’язання глобальних проблем людства.

Рекомендована література

Базова

1.Державні фінанси : підручник / І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ :

Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – 510 с.

2. Національні фінанси: Підручник. – К. : ВНЗ «Універси-

тет економіки та права «КРОК», 2017. – 660 с.

3.Фінанси : підруч. / Юхимнко П.І., Бойко С. В., Голубка С.М. та ін. ; за наук. ред. П.І. Юхименка, С.В. Бойко. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 416 с.

 

Допоміжна

1. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 368 с.

2. Бюджетна система : підручник / за ред. д. е. н., професора В. Г. Дем’янишина, д. е.н., професора О. П. Кириленко та д. е. н., професора З. М. Лободіної. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 624 с.

3. Бюджетна система України: навчальний посібник в схемах і таблицях / С. В. Качула, Г. Є. Павлова, Л. В. Лисяк, Добровольська О.В., Л. І. Катан. – Дніпро: Монолит, 2021. 332 с.

4. Бюджетна система: тенденції розвитку / В.М. Мазярчук та ін.; під ред. В.М. Мазярчука. Київ: «ФОП Лопатіна О.О.», 2019. 384 с.

5. Гордей О. Д., Биховченко В. П., Ковальчук А. М. Державні цільові фонди : навч. посіб. Ірпінь : УДФСУ, 2020. 349 с.

6.. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник ; Ун-т держ. фіск. служби України. Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. 409 с.

7.. Грінько І. М. Міжнародні фінанси : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 109 с.

8.Гудзь Ю.Ф. Конспект лекцій з дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»: для студ. ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. Унт економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Кривий Ріг. 2020. 241 с.

9. Дослідження грошово-кредитного ринку : навчальний посібник / І. В. Бєлова. Суми: Сумський державний університет, 2020. 147 с.

10. Зубченко В. В, Гутко Л. М. Фінанси підприємств. Біла церква: БНАУ, 2020. 106с.

11. Іванчук Н. В. Гроші і кредит: навчальний посібник. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. 332 с.

12. Квасницька Р. С., Донецько І. О. Соціальне страхування : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : Друкарня “Рута”, 2019. 355 с.

13. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами : підручник. Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. 497 с.

14.Масалигіна В. В. Міжнародні фінанси та валютно-кредитні розрахунки: Конспект лекцій: У 2 ч. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Ч. 1 124 с.

15.Нікітішин А. О. Податкова політика в умовах економічних перетворень :монографія. Київ : КНТЕУ, 2019. 479 с.

16.Податкова система: Навчальний посібник / Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с.

17. Сидорович М. Муніципальні фінанси: навч. Посібник. Київ: НаУКМА, 2021 68с

18. Сокуренко В. В., Швець Д. В., Бортник С. М,, Ткаченко С. О. Фінанси

підприємств : підручник. Харків : ХНУВС, 2022. 292 с.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: веб-сайт. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua

2. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: http://sfs.gov.ua/

3. Офіційний сайт Державна казначейська служба України.

URL:http://www.treasury.gov.ua

4. Офіційний сайт Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL :

http://www.minfin.gov.ua/

6. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

7. Офіційний веб-сайт Фонду соціального страхування України: fsuu.gov.ua.

8. Офіційний веб-сайт Державної служби зайнятості: dcz.gov.ua.

Силабус:

Завантажити силабус