Ділові комунікації (перша іноземна мова) (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає
73Немає
83Залік

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою курсу є формування у студентів комунікативної, лінгвістичної, професійної та соціокультурної компетенції, які забезпечать уміння ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях навчально-академічного, професійного та соціального спілкування. Зазначена мета передбачає вирішення наступних завдань: сформувати у студентів відповідну базу знань для вільного користування англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; формувати у студентів уміння та навички володіння чотирма 5 видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; удосконалювати у студентів уміння здійснювати іншомовну комунікацію базуючись на правилах та закономірностях англійської мови, а також на соціокультурних знаннях; удосконалювати мовленнєву підготовку студентів шляхом використання автентичних англомовних матеріалів; · розвивати у студентів здатність до самооцінки та самовдосконалення; розвивати у студентів уміння міжособистісного спілкування задля повноцінного та ефективного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • лексичні та граматичні особливості ділового розмовного стилю;
 • основи перекладу, усного та письмового;
 • особливості ділової та наукової документації;
 • вміти:
 • комунікативно реагувати на загальні повідомлення та певні деталі інформації, які подаються у коротких оповідях, радіо- та телепрограмах, аудіо- та відеозаписах, оригінальних художніх адаптованих/неадаптованих текстах, публіцистичних текстах, у розмовних темах, вивчення яких передбачається за програмою;
 • вступати в розмову без попередньої підготовки;
 • підтримувати розмову чи оповідь;
 • переймати ініціативу у розмові, бесіді;
 • розгорнути і підтримувати тему дискусії; відстоювати власну думку;
 • аналізувати наданий текст; знаходити та аналізувати специфічну інформацію в тексті;
 • писати короткі біографії, розповіді, анотації;
 • працювати в парах, мікро- та макрогрупах задля повноцінного та ефективного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.