Документальне забезпечення господарських операцій (002)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Попівняк Ю. М.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКо-21сПопівняк Ю. М.
ЕКо-22сПопівняк Ю. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Документальне забезпечення господарських операцій» – висвітлити теоретичні засади, а також методологію ведення діловодства та документування господарських операцій на підприємствах України.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Документальне забезпечення господарських операцій», є:
– вивчити особливості організації діловодства та документування господарських операцій;
– засвоїти порядок документального оформлення розрахункових операцій підприємства та операцій з грошовими коштами;
– оволодіти навичками документування операцій із запасами;
– вивчити порядок документального оформлення операцій з необоротними активами на підприємстві;
– з’ясувати основні засади кадрового діловодства та особливості документування розрахунків з оплати праці на підприємстві;
– оволодіти знаннями з правильного документального оформлення діяльності підприємства в цілях її оподаткування;
– засвоїти порядок оформлення звітної документації на підприємстві;
– вивчити особливості роботи з електронними та конфіденційними документами.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи, порядок організації та методика документального забезпечення господарських операцій на підприємстві.
Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є процес документального забезпечення господарських операцій на підприємстві.

Рекомендована література

Базова
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, Наказ Міністерства фінансів України N 88 від 24.05.95 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.
4. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15.
5. Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12.
6. Бибик С.П. Ділові документи та правові папери : [листи, протоколи, заяви, договори, угоди] / С.П. Бибик, Г.М. Сюта ; [відповідальний редактор С.І. Стоцький]. – Харків : Прапор, 2012. – 492 с.
7. Карпенко О.О. Сучасне діловодство : навч. посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 75 с.
8. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.
9. Садовнича В.В. Сучасні ділові документи та папери : як правильно оформити і підготувати : зразки та приклади / В.В. Садовнича. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 606 с.
10. Палеха Ю. І. Загальне діловодство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2014. – 624 с.
Допоміжна
1. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. -Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с.
2. Палеха Ю. І. Керування документацією : підручник / Ю. І. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2014. – 296 с.
3. Палеха Ю. І. Управлінське документування : підручник / Ю. І. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2014. – 322 с.
4. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути. – 2-ге вид., переробл. і допов. / Л. Погребна. – Харків : Видавничий будинок Фактор, 2008. – 416 с.
5. Сельченкова С. В. Діловодство : практичний посібник / С. В. Сельченкова. – Київ : Інкунабула, 2009. – 478 с.
6. Мелещенко А. О. Електронне діловодство / А. О. Мелащенко, О. С. Скарлат ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2013. – 138 с.
7. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини : [довідник] / уклад. Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; ред. В. М. Бріцин. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Довіра, 2010. – 687 с.
8. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : А. С. К., 2008. – 400 с.