Медіапланування (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
4Немає
53Залік
6Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3ЕКН-21с
4ЕКН-21с
516доцент Зіньцьо Ю. В.ЕКН-31с, ЕКН-32с
6ЕКН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ЕКН-21с
4ЕКН-21с
516ЕКН-31сдоцент Зіньцьо Ю. В.
ЕКН-32сдоцент Зіньцьо Ю. В.
6ЕКН-31с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Медіапланування” є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з медіапланування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Медіапланування”   є зрозуміти місце і роль  медіапланування у структурі рекламної діяльності підприємства, сутність і особливості процесу медіапланування; представити можливості використання міждисциплінарних методів в галузі медіапланування; розвити навички дослідницької роботи з медійною  інформацією для підготовки медіаплану.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • основні поняття, терміни і категорії медіапланування;
 • методи і технології планування рекламних кампаній;
 • основні коефіцієнти та показники, які використовуються в медіаплануванні;
 • етапи побудови медіаплану;
 • критерії оптимізації медіаплану.

вміти :

 • визначати цілі і завдання медіапланування;
 • застосовувати на практиці навики медіапланування,
 • визначати цілі і завдання медіа планування які використовуються в медіаплануванні;
 • планувати, організовувати та проводити різні інформаційно-комунікативні компанії;
 • складати медіаплан, володіти методикою визначення проміжних та підсумкових результатів рекламної кампанії;
 • використовувати отримані знання для побудови ефективної рекламної кампанії.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Киричок А.П. Практика рекламної та PR-діяльності. 3. Медіапланування. Практикум: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 124 с.
 2. Крепак А.С. Медіапланування : навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 128 с.
 3. Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 392 с.
 4. Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 200 с.
 5. Горпинич О.В., Архипова А.О. Соціологія масових комунікацій та медіапланування: навчальний посібник. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. 255с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1633_68263693.pdf.
 6. Король І.В. Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник / уклад. І. В. Король; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 191 с.

Додаткова література:

 1. Лозовська Г.М. Оцінка ефективності медіапланування як складової управління рекламної діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. №2. С. 149-153
 2. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівл: навч. Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022. 220с.
 3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. – Львів. ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 191с.
 4. Кітченко О. М. Медіапланування як складова частина рекламної кампанії / О. М. Кітченко, Я. О. Маслєвич // П’ятий Тезисний збірник. – 2015. – Ч. 3. – С. 156.
 5. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації: Навчальний посібник. Львів: Афіша, 2018. 292 с.
 6. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. Львів : ПАІС, 2017. 312 с.
 7. Примак, Т.О. PR для менеджерів та маркетологів: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 202 с.
 8. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 450с.
 9. Меленчук Ю. Медіа-план як складовий елемент маркетингового плану / Ю. Меленчук // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4 (43). – С. 251–255.

 

Інформаційні ресурси

 1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 2. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/
 3. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 4. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua
 5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/
 6. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org
 7.  Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua

Матеріали

Робоча програма ДВВС Медіапланування

Силабус:

Завантажити силабус