Дисципліна вільного вибору (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Залік
53Залік
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ЕКН-21с
416ЕКН-21с
516Зіньцьо Ю. В.ЕКН-31с
616ЕКН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКН-21с
416ЕКН-21с
516ЕКН-31сЗіньцьо Ю. В.
616ЕКН-31с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Медіапланування” є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з медіапланування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Медіапланування”   є зрозуміти місце і роль  медіапланування у структурі рекламної діяльності підприємства, сутність і особливості процесу медіапланування; представити можливості використання міждисциплінарних методів в галузі медіапланування; розвити навички дослідницької роботи з медійною  інформацією для підготовки медіаплану.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • основні поняття, терміни і категорії медіапланування;
 • методи і технології планування рекламних кампаній;
 • основні коефіцієнти та показники, які використовуються в медіаплануванні;
 • етапи побудови медіаплану;
 • критерії оптимізації медіаплану.

вміти :

 • визначати цілі і завдання медіапланування;
 • застосовувати на практиці навики медіапланування,
 • визначати цілі і завдання медіа планування які використовуються в медіаплануванні;
 • планувати, організовувати та проводити різні інформаційно-комунікативні компанії;
 • складати медіаплан, володіти методикою визначення проміжних та підсумкових результатів рекламної кампанії;
 • використовувати отримані знання для побудови ефективної рекламної кампанії.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент / Л.В. Балабанова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 392 с
 2. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. – Львів. ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 191с.
 3. Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 200 с.
 4. Єфімова С. А. Маркетингове планування, чи як за допомогою плану досягти збільшення прибутку організації / С. А. Єфімова. – М.: Альфа-прес, 2007. – 196 с.
 5. Квіт С. Масові комунікації: підручник / С. Квіт. – Вид. дім «Києво-могилянська академія», 2008. – 206с.
 6. Король І.В. Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник / уклад. І. В. Король; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 191 с.
 7. Лозовська Г.М. Оцінка ефективності медіапланування як складової управління рекламної діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. №2. С. 149-153
 8. Тєлетов О. С. Рекламний менеджмент / О. С. Тєлетов. – К.: Університетська книга, 2009.
 9. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації: Навчальний посібник. –  Львів: Афіша, 2008.
 10. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 “журналістика та інформація” / В.В. Різун.— К.: Видавничий центр “Просвіта”, 2008.— 260 с.

Допоміжна література:

 1. Бриндзя З. Ф. Методика написання маркетингового плану для підприємств / З. Ф. Бринзя, Ю. Т. Меленчук // Наука й економіка. – 2012. – № 3 (27). – С. 75-81.
 2. Кітченко О. М. Медіапланування як складова частина рекламної кампанії / О. М. Кітченко, Я. О. Маслєвич // П’ятий Тезисний збірник. – 2015. – Ч. 3. – С. 156.
 3. Ковшова І. О. Медіа планування рекламної кампанії на підприємстві / І. О. Ковшова, І. А. Гриджук. – 2010. – № 11.
 4. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 450с.
 5. Меленчук Ю. Медіа-план як складовий елемент маркетингового плану / Ю. Меленчук // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4 (43). – С. 251–255.
 6. Штельман Н. О. Основні помилки та правила створення ефективної реклами / Н. О. Штельман // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2.

Інформаційні ресурси

 1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.
 2. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/.
 3. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 4. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.
 6. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.
 7. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua.

Матеріали

Робоча Програма ДВВС 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус