Е-маркетинг у банку (072 Фінанси,банківська справа та страхування, освітня програма “Банківський бізнес і фінансові технології”)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Яворська Т. В.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами спеціалізації “Банківський бізнес та фінансові технології” основних напрямів формування та реалізації маркетингової діяльності банківської установи, у тому числі у мережі інтернет.

Завдання дисципліни полягає у вивченні:

 • комплексу питань, які розкривають зміст і особливості банківського маркетингу, цифрового маркетингу, роз’яснюють необхідність впровадження організаційних основ маркетингу в комерційних банках України;
 • маркетингових аспектів дослідження банків-конкурентів та клієнтів, зокрема користувачів мережі інтернет;
 • особливостей банківського ціноутворення та виробництва, стратегії продажу банківських послуг з допомогою онлайн;
 • сучасних цифрових маркетингових комунікацій;
 • складових корпоративного іміджу банку, його брендової стратегії на сучасному етапі;
 • основних компонентів механізму управління маркетинговими ризиками банку.

Студенти мають:

знати: теоретичні та організаційні засади банківського маркетингу та особливості цифрового маркетингу, принципи банківського ціноутворення та виробництва, складові банківського іміджу та ділової репутації, напрями використання цифрових маркетингових комунікаційних інструментів у банківській діяльності.

вміти: сегментувати банківський ринок, у тому числі ринок онлайн, розробляти план маркетингових досліджень, досліджувати асортимент ринку банківських продуктів, визначати ефективність банківської інтернет-реклами та інших цифрових маркетингових комунікаційних інструментів.

Рекомендована література

 1. Лютий І.О. Банківський маркетинг: підручн. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.О.Лютий, О.О.Солодка – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 776 с.
 2. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг: навч. посіб. – К. : Знання, 2006. – 395с.
 3. Дубовик О.В. Маркетинг у банку: навчальний посібник / О.В.Дубовик, С.М.Бойко, М.А.Вознюк, Т.Д.Гірченко. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 275 с.
 4. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг : монографія / Л.Ф.Романенко. – К. : Видавничий Дім «ІнЮре», 2001. – 484 с.
 5. Колодізєв О.М. Маркетинг у банку: Навчальний посібник / О.М.Колодізєв, Д.В.Трегуб, О.В.Хмеленко. – Х. : ВД “Інжек”, 2004. – 156 с.
 6. Банковский маркетинг / Н.Б.Куршакова. – Спб. : Питер, 2003. – 192 с.
 7. Кочетков В.М. Маркетинг у банку: Конспект лекцій / В.М.Кочетков, А.В.Нікітін – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 88 с.
 8. Новикова І.В. Банківський маркетинг : Навч.-метод. посібник / І.В.Новикова, Л.М.Худолій, М.П.Денисенко, В.Г.Кабанов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 156с.
 9. Кубів С.І. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку: Монографія / С.І.Кубів, Є.В.Крикавський, Н.С.Косар. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 232 с.
 10. Брітченко І.Г. Маркетинг у банках : навчальний посібник / І.Г.Брітченко, М.І.Бєлявцев, Н.М.Тягунова; під ред. Проф. Брітченко І.Г. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 345 с.
 11. Маслак Н.Г. Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н.Г.Маслак, О.А.Криклі. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121 с.
 12. Павленко А.Ф. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів : монографія / А.Ф.Павленко. – К. : КНЕУ, 2005. – 248 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус