Економетрія

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Лагоцький Т. Я.ЕКк-31с, ЕКк-32с, ЕКю-31с
532доцент Лагоцький Т. Я.ЕКр-31с, ЕКр-32с, ЕКт-31с
532доцент Панчишин А. І.ЕКе-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКр-31сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Антонів В. Б.
ЕКр-32сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Антонів В. Б.
ЕКт-31сдоцент Антонів В. Б., доцент Панчишин А. І.
ЕКе-31сдоцент Панчишин А. І., доцент Панчишин А. І.
ЕКк-31сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Панчишин А. І.
ЕКк-32сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Панчишин А. І.
ЕКю-31сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Панчишин А. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКр-31сдоцент Антонів В. Б.
ЕКр-32сдоцент Антонів В. Б.
ЕКт-31сдоцент Антонів В. Б.
ЕКе-31сдоцент Панчишин А. І.
ЕКк-31сдоцент Лагоцький Т. Я.
ЕКк-32сдоцент Лагоцький Т. Я.

Опис курсу

Економетрія – розділ економічної науки, в якому вивчають взаємозв’язки між економічними об’єктами, процесами, явищами за допомогою математико-статистичних методів та моделей.

Мета: надання фундаментальних знань з проведення кількісного оцінювання тверджень (гіпотез) економічної теорії на основі емпіричних статистичних даних та математичних методів і моделей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв’язки та залежності між економічними змінними.

Завдання: засвоєння методології та методики дослідження взаємозв’язків між економічними змінними, оцінювання точності та адекватності економетричних моделей, проведення економічної інтерпретації результатів економетричного моделювання.

Рекомендована література

Економетрика : підручник / Черняк О. І.; Комашко О. В.; Ставицький А. В.; Баженова О. В.; За ред. О. І. Черняка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 359 с.
Здрок В. В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. В. Здрок, І. М. Паславська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.
Здрок В. В. Прикладна економетрика. У 2-х ч. Частина 1. Симультативні моделі: Навчальний посібник / В. В. Здрок. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 112 с.
Здрок В.В. Прикладна економетрія. У 2-х ч. Частина 2. Дистрибутивно-лагові та авторегресивні моделі: Навчальний посібник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 184 с.
Здрок В. В. Економетрія: Підручник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2015. – 541 с. + компакт-диск.
Економіко-статистичне моделювання і прогнозування: Навчальний посібник / В. П. Кічор, Р. В, Фещур, В. В. Козик, С. Н. Воробець, Н. Є. Семченко. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 156 с.
Лук’яненко І. Г. Економетрика : підручник / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К. : „Знання”, 1998. – 494 с.
Наконечний С. І. Економетрія : підручник/ С. І. Наконечний. – вид. 4-те, доп. та перероб.. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 с.
Бородич С. А. Эконометрика : учебное пособие для ВУЗов / С. А. Бородич. – Минск: Новое знание, 2004. – 408 с.
Єлейко В. Основи економетрії. У 2 ч. Частина 1 / В. Єлейко. – Львів : ТзОВ”МАРКА Лтд”, 1995. – 192с.
Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. Посібник / А. М. Єріна. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 с.
Клебанова Т. С. Методы прогнозирования : учебное пособие / Т. С. Клебанова, В. В. Иванов, Н. А. Дубровина. – Х., 2002. – 372 с.
Корольов О. А. Економетрія : навч. посібник / О. А. Корольов. – К. : КНТЕУ, 2000. – 660 с.
Лугінін О. Є. Економетрія : навч. посібник / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова, О. М. Білоусов. – К. : ЦУЛ, 2005. – 252 с.
Панчишин С. Макроекономіка : навч посібник / С. Панчишин. – К.: Либідь, 2001. – 616 с.
Фещур Р. В. Статистика : навч. посібник / Р. В. Фещур, А. Ф. Барвінський, В. П. Кічор; За наук. ред. Р. В. Фещура. – 3-є вид. оновлене і доповнене. – Львів : “Інтелект-Захід”, 2006. – 256 с.
12. Черняк О. І. Динамічна економетрика / О. І. Черняк, А. В. Ставицький. – К. : КВІЦ, 2000. – 120 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Економетрія силабус

Завантажити силабус