Економетрія

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Лагоцький Т. Я.ЕКК-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Лагоцький Т. Я.

Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з проведення кількісного оцінювання тверджень (гіпотез) економічної теорії на основі емпіричних статистичних даних та математичних методів і моделей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв’язки та залежності між економічними змінними.

Завдання: засвоєння методології та методики дослідження взаємозв’язків між економічними змінними, оцінювання точності та адекватності економетричних моделей, проведення економічної інтерпретації результатів економетричного моделювання.

Рекомендована література

  1. Економетрика : підручник / Черняк О. І.; Комашко О. В.; Ставицький А. В.; Баженова О. В.; За ред. О. І. Черняка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 359 с.
  2. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування: Навчальний посібник / В. П. Кічор, Р. В, Фещур, В. В. Козик, С. Н. Воробець, Н. Є. Семченко. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 156 с.
  3. Здрок В. В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. В. Здрок, І. М. Паславська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.
  4. Здрок В. В. Прикладна економетрика. У 2-х ч. Частина 1. Симультативні моделі: Навчальний посібник / В. В. Здрок. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 112 с.
  5. Здрок В.В. Прикладна економетрія. У 2-х ч. Частина 2. Дистрибутивно-лагові та авторегресивні моделі: Навчальний посібник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 184 с.
  6. Здрок В. В. Економетрія: Підручник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2015. – 541 с. + компакт-диск.
  7. Лук’яненко І. Г. Економетрика : підручник / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К. : „Знання”, 1998. – 494 с.
  8. Лук’яненко І. Г. Економетрика : практикум з використанням комп’ютера / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К. : „Знання”, 1998. – 217 c.
  9. Наконечний С. І. Економетрія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко. – вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 192 с.
  10. Наконечний С. І. Економетрія : підручник/ С. І. Наконечний. – вид. 4-те, доп. та перероб.. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 с.