Економічна статистика (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ЕКю-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКю-31сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Мета :  засвоєння знань про основні поняття і категорії економічної статистики та закономірностей функціонування і розвитку економіки, проведення  економіко –статистичних  досліджень.

Завдання:

 • вивчення методології оцінювання структурних зрушень в економіцї,
 • аналізу динаміки та прогнозу економічних процесів,їх моделювання,
 • набуття вмінь і навичок комплексного статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Рекомендована література

Базова

 1. Гальків Л.І., Лутчин   Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика : Навч. посібник. 2-ге видання -Львів: “Новий світ-2000”, -2010 – 400с.
 2. Економічна статистика: Навч.посіб./За ред.. д.е.н. Р.М.Моторина.-К:КНЕУ,2005.-362 с.
 3. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Економічна статистика: Навчальний посібник. – Одеса:ОДЕУ, 2010. – 182 с.

 

Допоміжна

 1. Головко В. Актуальні завдання статистики в сучасних умовах. Інформаційний бюлетень Держкомстату України, 1997 р., №11-12, с.8-11.
 2. Єріна А. М. Економічна статистика / А. М. Єріна. − К. : ТОВ”УВПК”ЕксОб”, 2002. − 232 с
 3. Жук О. Міжнародні стандарти та їх застосування в галузі обліку і статистики України //Інформаційний бюлетень Мінстату України, 1995, № 5 – 6, с. 4.
 4. Крамченко Л.І.Статистика ринку товарів та послуг : Навч. посібник -Львів: “Новий світ-2000” 2006-289с
 5. Лутчин Н.П., Миронюк  А.К. Статистика фінансів. : Навч. посібник -Львів: “Новий світ-2000”. -2005-324
 6. Лутчин Н.П..Мельник І.Д.Система національних рахунків:практикум:Навчальний посібник./за ред проф.Матковського С.О.-Львів: «Новий Світ-2000».2008.-204с.
 7. Макроэкономическая статистика: Учебник/ Под ред. Кулагиной Г.Д. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 200 с.
 8. Моторин Р.С. Міжнародна статистика: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993. -203с.        ‘
 9. Парфенцева Н.О. Класифікація видів економічної діяльності України. / Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України, 1996, № 11-12. С. 19-20.
 10.  Парфенцева  Н.О.,   Гладкова  В.І.   Про   впровадження   класифікації  видів   економічної діяльності в Україні / Статистика України, 1998, №1. С.10-14.
 11. Статистика: Підручник/ С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. -К.: КНЕУ, 1998. -468 с.
 12. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення: Підручник. -К.: Вища школа, 1993. -463 с.
 13. Ціни і ціноутворення. Звичайні ціни: відчуйте різницю. //Галицькі контракти, №16, 1998. с 125-131.

 

Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
 2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.stat.lviv.ua
 4. Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua
 5. The Changing Wealth Of Nations 2018. International Bank for Reconstruction and Development . The World Bank. URL: http://www.worldbank.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус