Економічна статистика (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ЕКю-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКю-31сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Мета :  засвоєння знань про основні поняття і категорії економічної статистики та закономірностей функціонування і розвитку економіки, проведення  економіко –статистичних  досліджень.

Завдання:

 • вивчення методології оцінювання структурних зрушень в економіцї,
 • аналізу динаміки та прогнозу економічних процесів,їх моделювання,
 • набуття вмінь і навичок комплексного статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Рекомендована література

Базова

 1. Гальків Л.І., Лутчин   Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика : Навч. Посібник. 2-ге видання -Львів: “Новий світ-2000”, -2010 – 400с.
 2. Єріна А. М. Економічна статистика : підручник : у 2 ч. — Ч. 1. Макроекономічна статистика / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К. Мазуренко та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАНУ І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2013. — 325, [3] с.
 3. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Економічна статистика: Навчальний посібник. – Одеса:ОДЕУ, 2010. – 182 с.

 

Допоміжна

 1. Єріна А. М. Економічна статистика / А. М. Єріна. − К. : ТОВ”УВПК”ЕксОб”, 2002. − 232 с
 2. Крамченко Л.І.Статистика ринку товарів та послуг : Навч. посібник -Львів: “Новий світ-2000” 2006-289с
 3. Лутчин Н.П., Миронюк  А.К. Статистика фінансів. : Навч. посібник -Львів: “Новий світ-2000”. -2005-324
 4. Лутчин Н.П..Мельник І.Д.Система національних рахунків:практикум:Навчальний посібник./за ред проф.Матковського С.О.-Львів: «Новий Світ-2000».2008.-204с.
 5. Економічна статистика: Навч.посіб./За ред.. д.е.н. Р.М.Моторина.-К:КНЕУ,2005.-362 с.
 6. Парфенцева  Н.О.,   Гладкова  В.І.   Про   впровадження   класифікації  видів   економічної діяльності в Україні / Статистика України, 1998, №1. С.10-14.

 

Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
 2. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.stat.lviv.ua
 3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
 4. Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua
 5. Bureau of Economic Analysis. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: https://www.bea.gov/
 6. Economic statistics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: https://unece.org/statistics/economic-statistics
 7. The Changing Wealth Of Nations 2018. International Bank for Reconstruction and Development . The World Bank. URL: http://www.worldbank.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус