Економічний ризик (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ЕКЕ-41с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКЕ-41сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Курс “Економічний ризик” забезпечує формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі аналізу та ідентифікації ризиків підприємства, їх оцінки та мінімізації.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Економічний ризик» є набуття студентами системних знань щодо ідентифікації ризику та управління ним, набути практичних навичок вимірювання ступеня ризику та вибору способу його зниження.

Основними завданнями курсу є навчити студентів термінології, класифікації ризиків; здійснювати якісний та кількісний аналіз економічних ризиків; сформувати вміння управління ризиками та їх мінімізації.

Рекомендована література

Базова література

 1. Артим-Дрогомирецька З.Б., Негрей М.В. Економічний ризик: навчально-методичний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2013. – 320 с.
 2. Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І.Б. Економічний ризик: практикум. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.
 3. Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання : навчальний посібник. – Харків: Промарт, 2015. – 300 с.
 4. Вітлінський В. В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С. Економічні ризики: ігрові моделі : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2002. –  446 с.
 5. Вітлінський В. В., Великоіванеко В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : [монографія]; Київ. Нац. Екон. Ун-т. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

Допоміжна література

 1. Баранкевич М.М. Фінансова математика: Основи теорії, задачі, розв’язки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 268 с.
 2. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 3. Вовк В.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посібник / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 360 с.
 4. Вовк В.М. Оптимізаційні моделі економіки: навч. посібник / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 320 с.
 5. Гранатуров В.М., Литовченко І.В., Харічков С.К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки. –Одеса: Ін-т пробл. Ринку та екон.-екол. Дослідж., 2003. – 162 с.
 6. Економічна кібернетика: Підручник / Геєць В.М., Лисенко Ю.Г., Вовк В.М., Вітлінський В.В. та ін.; за ред. Геєця В.М., Лисенка Ю.Г., Вовка В.М. – Донецьк: ТзОВ „Юго-Восток”, 2005. – 506 с.
 7. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В. Теорія та практика підприємницького ризику: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
 8. Кондрашихін А. Б. Теорія та практика підприємницького ризику: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 224 с.
 9. Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] : навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.
 10. Посохов І. М. Управління ризиками у підприємництві : навчальний посібник Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – 220 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус