Економічний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Гринькевич О. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Гринькевич О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632доцент Гринькевич О. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у майбутніх фахівців навики використання аналітичного інструментарію для виявлення закономірностей функціонування економіки на макро-. мезо- та мікрорівнях.

Мета: розвиток у майбутніх фахівців знань у галузі інструментарію економічного аналізу та вміння їх застосовувати для формулювання обґрунтованих висновків і прийняття економічних рішень.

Після завершення курсу студент буде:

знати: 1) основні поняття і види ЕА; 2)  принципи і методи ЕА; 3) джерела інформації для ЕА; 4) вимоги до організації ЕА; 5) методики аналізу ресурсів, витрат і господарських результатів економічної діяльності; 6) методики аналізу фінансових результатів діяльності; 7) методики фінансового стану і ділової активності підприємств.

вміти: 1) створювати  інформаційну базу ЕА; 2) використовувати методики аналізу ресурсів, витрат і результатів економічної діяльності для виявлення причинно-наслідкових зв’язків; 3) здійснювати комплексний аналіз фінансового стану підприємств, визначати основі резерви його поліпшення; 4) формулювати висновки за результатами аналізу, визначати проблеми економічної діяльності підприємства і можливі шляхів їх вирішення.

Силабус:

Завантажити силабус