Економічний механізм ділової організації

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Замроз М. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51сдоцент Замроз М. В.

Опис курсу

Дисципліна «ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЛОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 073 «Менеджмент» для освітньо-професійної програми «Управління та адміністрування» на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр», яка викладається в 2-му семестрі в обсязі 4-х кредитів на денній формі навчання та 2-х кредитів на заочній формі навчання (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічний механізм ділової організації» є поглиблення теоретичних і практичних знань та умінь студентів у питаннях інструментарію, методів і моделей, принципів та функцій менеджменту організацій; з’ясування суті та ролі підприємства, взаємозв’язку його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; визначення напрямків організаційного розвитку та ефективності управління організацією.

Основним завданням вивчення дисципліни «Економічний механізм ділової організації» є теоретична підготовка студентів спеціальності з питань:

  • суті підприємства, його види та взаємозв’язку внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
  • особливостей організаційної побудови та організаційного дизайну сучасної організації;
  • специфіки управління різновидами підприємств та їх об’єднань;
  • особливостей організаційного інжинірингу;
  • ефективності управління підприємством;
  • управління ризикозахищеністю підприємства, ознак та причин виникнення кризових ситуацій та ризику;
  • особливостей здійснення фінансової, збутової та маркетингової діяльностей в сучасній організації;
  • напрямків організаційного розвитку підприємства

Силабус:

Завантажити силабус