Економіка і організація малого бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Лукашенко Т. В.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКп-41сЛукашенко Т. В.
ЕКп-42сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни є організаційний та економічний механізми функціонування малих підприємств.
Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з питань економіки, організації та управління діяльностю в сфері малого підприємництва
Основні завдання: вивчення сутності та ролі малого бізнесу в економіці країни, виявлення основних проблем функціонування і розвитку малого бізнесу і шляхів їх подолання, оволодіння теоретичними, правовими, організаційними та методичними основами підприємницької діяльності в малому бізнесі, ознайомлення з підтримкою та інфраструктурним забезпеченням малого бізнесу, набуття навичок управлінської діяльності в сфері малого підприємництва.

Рекомендована література

Базова література:
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України від 22.03.2012 №4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва Україні» // [Електронний ресурс]. Режим доступу:
5. Закон України від 7.06.1996 №236/96-BP «Про захист від недобросовісної конкуренції» (зі змінами та доповненнями) //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
6. Закон України від 15.05.2003 № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”(зі змінами та доповненнями) //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
7. Закон України від 11.09.2003 № 1160-1V «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами та доповненнями) //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
8. Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»(зі змінами та доповненнями) //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
9. Бердинець М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [текст] навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 352 с. //[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://pidru4niki.com/87613/
10. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики/З.С. Варналій. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. -302с.
11. Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства: навч. посіб./ Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко. – К. : Знання, 2013. — 446 с.
12. Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч.посіб./А.М. Виноградська. – К.: Кондор, 2007. -544с. //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://studentinterbiz.at.ua
13. Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльність : підручник / Л. М. Гаєвська, Г13 О. І. Марченко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 500 с. //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3485
14. Говорушко Т.А., Тимченко О.І. Малий бізнес: навч. посіб./Т.А.Говорушко, О.І. Тимченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 200с.
15. Гой І.В., Смелянська Т.П. Підприємництво: навч. пос. /І.В. Гой, Т.П. Смелянська. – К.: Центр учбової літератури, 2013. //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/pidpyemnytstvo_goi.pdf
16. Доброва Н.В. Основи бізнесу: навчальний посібник / Доброва Н.В., Осипова М.М. – Одеса: Бондаренко М. О., 2018. – 305 с. //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/
17. Дробязко С.І., Козир Т.М., Холод С.Б. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу: навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2012. //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://culonline.com.ua/
18. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посіб./Г.М. Захарчин. – К.: Знання, 2008. – 427с.
19. Коваль З.О., Тивончук О.І. Підриємництво і менеджмент: навч. посіб. /З.О. Коваль, О.І. Тивончук. – Львів: В-во «Львівської політехніки», 2009. – 172с.
20. Мельников А.В., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації бізнесу: навч. пос.- К.: Центр учбової літератури, 2013. //[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cul.com.ua/preview/osn_organ_biz_Meln.pdf
21. Остапчук А. Д., Збарська А. В. Організація підприємницької діяльності у фірмі: навч. посібник [за ред. професора В. К. Збарського. – К.: КиМУ, 2015. – 273 с. //[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/
22. Підприємництво [Текст] : підручник / С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. Шраменко [та ін.]. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. – 228 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.kart.edu.ua/
23. Скібіцький О.М. Організація бізнесу: менеджмент підприємницької діяльності/ О.М. Скібіцький, В.В. Матвеєв, Л.М. Скібіцька. – К.: Кондор, 2011. – 911с.
24. Фастовець, А. А. Фінанси малого бізнесу : навч. посібник / А.А.Фастовець, І.В.Фисун — Київ : Кондор, 2013. — 302 с.

Додаткова література:
25. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: навч. посіб./[ С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О.Швидаченко, О.Г.Дерев’янко]. – К.: КНЕУ, 2002. – 379с.
26. Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч.-метод. Посібник для сам ост.вивч. дисц – К.: КНЕУ, 2002. – 84с. //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://6201.org.ua/load/71-l-0-399
27. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 2006. – 267 с.
28. Довідник приватного підприємця // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrlibrary.at.ua
29. Палеха Ю. І. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : навч. посібник / Юрій Палеха ; М-во освіти і науки України. – К. : Ліра-К, 2010. – 509 с.
30. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. – 572 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/
31. Тирпак І. В. Організаційні структури бізнесу: порядок створення і функціонування./ І.В. Тирпак, В.І. Тирпак. – Тернопіль: Джура, 2008. – 228 с.
Інтернет-ресурси:
http://franchising.ua/osnovi-biznesu/
http://www.openbusiness.ru/html_sovet/main_sovet.htm
http://www.vlasnasprava.info/
http://www.bplans.com
https://sme.gov.ua/

Силабус:

Завантажити силабус